2

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,450,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,400,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح کادنزا
12,700,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠١
4 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا
12,350,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
5 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,300,000 ریال ٢٠/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,300,000 ریال ٢٠/تیر/١۴٠١
8 لنت ترمز جلو تیبا، ریو، ساینا و کوییک برند کارلاین
1,980,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

آریزو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه چری آریزو 5
25,500,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠١
5 سپر عقب چری آریزو 5
33,500,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١

امگرند 7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 توپی سر کمک جیلی امگرند 7
٢٣/مهر/١۴٠١
3 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
8 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
2,600,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
9 درب موتور جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
10 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
7,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
11 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
12 سپر جلو جیلی امگرند 7
14,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
13 سرسیلندر جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 سیبک طبق جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 شفت خروجی گیربکس جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
16 شلگیر جلو جیلی امگرند 7
3,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
17 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
18 کوئل جیلی امگرند 7
3,500,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠

امگرند EC7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
6,400,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١

امگرند X7 (شاسی)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 دسته موتور جیلی امگرند X7 (شاسی)
٣٠/مهر/١۴٠٠
4 منبع انبساط جیلی امگرند X7 (شاسی)
19,000,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠٠

ایدو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ چانگان ایدو
27,500,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست چانگان ایدو
27,500,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
3 طبق چانگان ایدو
٠٢/فروردین/١۴٠١

C30

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره ولکس C30
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 ترموستات ولکس C30
2,200,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
3 جلو پنجره چهارخط ولکس C30
٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت چپ ولکس C30
24,500,000 ریال ٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ولکس C30
24,500,000 ریال ٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ (روی گلگیر) ولکس C30
10,700,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
7 چراغ خطر سمت راست (روی گلگیر) ولکس C30
9,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠٠
8 دستگیره بیرونی ولکس C30
١٩/آبان/١۴٠٠
9 دستگیره داخلی ولکس C30
2,600,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
10 دسته موتور ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 دنده سر میل سوپاپ (دنده vvt) ولکس C30
٣٠/مهر/١۴٠٠
12 دیسک و صفحه ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١
13 سپر جلو ولکس C30
28,500,000 ریال ٠٨/مرداد/١۴٠١
14 کمک فنر جلو ولکس C30
9,700,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
15 گلگیر جلو ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١

CS35

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره چانگان CS35
1,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 آینه جانبی چانگان CS35
9,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
3 استکان تایپیت چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 اویل پمپ چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 ایربگ فرمان چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 بازویی و تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 پمپ و بوستر ترمز چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
8 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 جعبه فرمان چانگان CS35
32,000,000 ریال ٠٩/آبان/١۴٠٠
10 جعبه فیوز چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 جلو پنجره چانگان CS35
5,500,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
12 چراغ جلو سمت چپ چانگان CS35
18,900,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
13 چراغ جلو سمت راست چانگان CS35
18,900,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
14 چراغ خطر سمت چپ بدنه (گلگیر) چانگان CS35
7,800,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
15 چراغ خطر سمت چپ روی صندوق چانگان CS35
3,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
16 چراغ خطر سمت راست بدنه (گلگیر) چانگان CS35
7,800,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
17 چراغ خطر سمت راست روی صندوق چانگان CS35
3,800,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
18 چراغ راهنمای آینه چانگان CS35
3,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
19 چراغ مه شکن عقب چانگان CS35
2,400,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
20 دستگیره بیرونی چانگان CS35
3,600,000 ریال ٢٢/مرداد/١۴٠١
21 دستگیره داخلی درب چانگان CS35
١٩/آبان/١۴٠٠
22 دسته موتور چپ (پامرغی) چانگان CS35
7,500,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠١
23 دسته موتور شاتونی چانگان CS35
8,300,000 ریال ٠٩/آذر/١۴٠١
24 دیاق سپر جلو چانگان CS35
13,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
25 دیسک چرخ جلو چانگان CS35
6,300,000 ریال ٢٢/مرداد/١۴٠١
26 دیفیوزر سپر جلو چانگان CS35
5,700,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
27 دیفیوزر عقب چانگان CS35
6,300,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
28 دیلایت چانگان CS35
4,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
29 رادیاتور آب چانگان CS35
20,400,000 ریال ٠۵/تیر/١۴٠١
30 زه درب موتور (روی کاپوت) چانگان CS35
3,550,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
31 زه دور گلگیر چانگان CS35
3,500,000 ریال ٢٠/مهر/١۴٠١
32 سپر جلو چانگان CS35
17,000,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
33 سپر عقب چانگان CS35
15,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
34 سنسور اکسیژن چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
35 سنسور میل سوپاپ چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
36 سه راهی رادیاتور آب چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
37 سینی زیر موتور چانگان CS35
7,400,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
38 شلگیر جلو چانگان CS35
4,300,000 ریال ١١/مرداد/١۴٠١
39 شمع موتور اصلی چانگان CS35
5,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
40 طبق جلو چپ و راست چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
41 فن رادیاتور چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
42 فنر ساعتی فرمان(رابط چرخشی) چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
43 قاب مه شکن جلو چانگان CS35
2,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
44 کمپرسور کولر چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
45 گلگیر جلو چانگان CS35
12,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
46 مجموعه کلید سانروف چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
47 واتر پمپ چانگان CS35
11,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
48 هواکش چانگان CS35
5,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

EF7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 لنت ترمز سمند EF7
1,580,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠

ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
2,400,000 ریال ٢١/مهر/١۴٠١

GC6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 رادیاتور آب جیلی GC6 و الیت
٠٣/فروردین/١۴٠١

J3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 درب موتور جک J3
٠٢/فروردین/١۴٠١

J4

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) جک J4
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت راست جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه (گلگیر) جک J4
٢٣/مهر/١۴٠١
5 چراغ خطر سمت چپ بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت راست بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 کمپرسور کولر جک J4
٠٣/فروردین/١۴٠١

J5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آفتابگیر جک J5
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل جک J5
10,000,000 ریال ٢٣/تیر/١۴٠١
3 ایربگ فرمان جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 پمپ بنزین جک J5
10,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
5 پمپ بنزین جک J5
24,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
6 تسمه تایم جک J5
7,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
7 تسمه تایم جک J5 اصلی
15,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
8 توپی سرکمک جک J5
3,900,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
9 جلو پنجره جک J5
6,900,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت چپ جک J5
23,300,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
11 چراغ جلو سمت راست جک J5
23,300,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
12 چراغ خطر سمت چپ بدنه (گلگیر) جک J5
12,000,000 ریال ١٠/شهریور/١۴٠١
13 چراغ خطر سمت راست بدنه (گلگیر) جک J5
12,000,000 ریال ١٠/شهریور/١۴٠١
14 چراغ راهنمای آینه جک J5
2,290,000 ریال ٠٧/مهر/١۴٠١
15 چراغ مه شکن عقب جک J5
2,950,000 ریال ٣٠/اردیبهشت/١۴٠١
16 خنک کن گیربکس جک J5
28,000,000 ریال ٠٨/مرداد/١۴٠١
17 درب جانبی جلو جک J5
٠٢/آذر/١۴٠٠
18 درب صندوق عقب جک J5
49,500,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
19 درب موتور جک J5
60,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
20 دسته موتور راست جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 رینگ چرخ جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 سپر جلو جک J5
16,500,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
23 سپر عقب جک J5
12,800,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
24 سلکتور تعویض دنده جک J5
15,000,000 ریال ٠٢/دی/١۴٠٠
25 سیبک فرمان جک J5
1,400,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
26 شلگیر جلو جک J5
3,500,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
27 طلق چراغ جلو چپ جک J5
10,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
28 طلق چراغ جلو راست جک J5
10,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
29 طلق چراغ راهنمای آینه جک J5
1,800,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
30 فلاپ سپر عقب جک J5
3,900,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
31 فن کولر جک J5 (اتومات)
22,000,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
32 فن کولر جک J5 (دنده)
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
33 فنر ساعتی فرمان (رابط چرخشی) جک J5
9,500,000 ریال ٢۶/اردیبهشت/١۴٠١
34 قاب (کاور) مه شکن جک J5
1,350,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
35 قاب سیلور مه شکن جک J5
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
36 کابل ترمز دستی جک J5
4,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
37 کلید شیشه بالابر جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
38 کمپرسور کولر جک J5
64,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
39 کمک فنر جلو جک J5
8,700,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
40 گلگیر عقب جک J5
75,000,000 ریال ٠١/اسفند/١۴٠٠
41 وایر شمع اصلی جک J5
٢٢/مهر/١۴٠١
42 وایر شمع اصلی جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١

LX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت سمند LX
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
2 طلق چراغ جلو چپ سمند LX
1,450,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 طلق چراغ جلو راست سمند LX
1,450,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
4 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا برند کارلاین
2,160,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

S3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ جک S3
12,000,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
2 آینه جانبی سمت راست جک S3
11,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
3 پارکابی استیل جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 توپی چرخ جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 جلو پنجره جک S3
18,500,000 ریال ٢۶/مرداد/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ روی گلگیر جک S3
10,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ خطر سمت راست روی گلگیر جک S3
10,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
8 چراغ مه شکن جلو جک S3
5,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
9 چراغ مه شکن عقب جک S3
5,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
10 درب موتور جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 رام زیر موتور جک S3
66,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
12 طبق جلو جک S3
9,800,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
13 فلاپ زیر سپر جلو جک S3
13,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
14 کمپرسور کولر جک S3
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 گل پخش کن جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١

S5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره جک S5
1,700,000 ریال ١٠/آبان/١۴٠٠
2 آینه بغل جک S5
16,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) جک S5 اتومات
57,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور جک S5 اتومات
75,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١
5 جلو پنجره جک S5
7,700,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
6 چراغ جلو سمت چپ جک S5
27,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
7 چراغ جلو سمت راست جک S5
28,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
8 چراغ مه شکن جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 چراغ مه شکن عقب جک S5
٢٣/مهر/١۴٠١
10 خنک کن گیربکس جک S5
23,500,000 ریال ٣١/مرداد/١۴٠١
11 درب صندوق عقب جک S5
65,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
12 درب موتور جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 دسته موتور راست جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
14 دیلایت راهنمادار جک S5
5,500,000 ریال ١۴/فروردین/١۴٠١
15 سپر جلو جک S5
10,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
16 سینی فن جک S5
34,500,000 ریال ٠٢/شهریور/١۴٠١
17 شبکه سپر جلو جک S5
15,500,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠١
18 شلگیر جلو جک S5
2,800,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
19 طبق جک S5
13,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠٠
20 فلاپ درب هایما S5
٣٠/مهر/١۴٠٠
21 فن کامل جک S5
17,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠٠
22 فیلتر روغن جک S5
1,200,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
23 فیلتر هوا جک S5
900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
24 کمک فنر عقب جک S5
7,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
25 کیت تسمه تایم اصلی جک S5
47,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
26 لنت ترمزجلو جک S5
4,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
27 منبع شیشه شور جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 منیفولد جک S5
٠٣/فروردین/١۴٠١

S5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی چرخ جلو هایما S5
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 جلو پنجره هایما S5
29,500,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت چپ جک S5
27,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت راست جک S5
28,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
5 چراغ راهنمای آینه هایما S5
6,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
6 چراغ مه شکن عقب جک S5
٢٣/مهر/١۴٠١
7 دیلایت راهنمادار جک S5
5,500,000 ریال ١۴/فروردین/١۴٠١
8 سپر جلو جک S5
10,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
9 فلاپ درب هایما S5
٣٠/مهر/١۴٠٠
10 فیلتر هوا جک S5
900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
11 منبع شیشه شور جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١

S7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) هایما S7 (موتور 2000)
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 بوش طبق کوچک و بزرگ هایما S7
2,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
4 پوسته سپر جلو هایما S7
22,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
5 جلو پنجره هایما 2000cc S7
15,400,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
6 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
7 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
8 چراغ مه شکن جلو هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
9 راهنمای روی آینه هایما S7
4,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
10 سپر عقب هایما S7
21,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
11 سنسور سپر عقب هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
12 سینی فن هایما S7
٣٠/مهر/١۴٠٠
13 طبق اصلی هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 لاستیک چاکدار هایما S7
450,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
15 لنت ترمز جلو اصلی هایما S7
9,500,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠١
16 مه شکن سپر عقب هایما S7
5,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
17 میل موجگیر هایما S7
2,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

S7 توربو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ راهنمای آینه هایما S7 توربو
4,400,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠٠
2 دسته موتور بالا راست هایما S7 توربو
19,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 دسته موتور چپ هایما S7 توربو
16,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 دسته موتور هایما S7 توربو
12,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
5 قاب مه شکن جلو هایما S7 توربو
4,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

SE

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ بدنه (گلگیر) سمند SE
1,750,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست بدنه (گلگیر) سمند SE
1,450,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
3 چراغ خطر سمند SE
٣٠/مهر/١۴٠٠

X33S

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 جلو پنجره ام وی ام X33S
14,700,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١

پارس ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی تاشو برقی پژو پارس ELX
39,500,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠١
2 چراغ خطر پژو پارس ELX دودی
1,850,000 ریال ٣١/فروردین/١۴٠١

پلاس

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ دنا پلاس فابریک
22,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست دنا پلاس فابریک
22,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ دنا پلاس فابریک
16,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست دنا پلاس فابریک
16,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١

تیگو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١

تیگو 5 اکسلنت

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر عقب بدنه چری تیگو 5 اکسلنت
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 رکاب (طرح پورشه) چری تیگو 5
٠٣/فروردین/١۴٠١

تیگو 5 اکسلنت (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١

سورن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
4,600,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
4,600,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت سمند سورن
٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن جمع ساز
8,900,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن مدرن
8,100,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت راست سمند سورن جمع ساز
8,900,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت راست سمند سورن مدرن
8,100,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
8 چراغ جلو سورن طرح هگزا
19,500,000 ریال ٢٢/فروردین/١۴٠١
9 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا برند کارلاین
2,160,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١
10 لنت ترمز سمند ملی (سورن)
1,580,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
11 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
1,560,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

قدیم

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر صندوق سمند قدیم(EL)
1,350,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطربدنه سمند قدیم(EL)
1,650,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

111

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پراید 111
1,300,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 داخل مشکی
3,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
11 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 فابریک
3,350,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
12 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 داخل مشکی
3,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
13 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 فابریک
3,350,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
14 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح S500
11,100,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
15 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح فراری
11,250,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
16 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
1,700,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
17 چراغ مه شکن سفید پراید 111 جمع ساز
2,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
18 طلق چراغ جلو چپ پراید 111
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
19 طلق چراغ جلو راست پراید 111
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١

131

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
2 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ردوینگ (فضایی) قرمز
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کادنزا
9,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کوروت (قرمزدودی، تمام دودی)
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک داخل مشکی
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک کریستالی
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت چپ
2,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
15 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت راست
2,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
16 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت چپ
2,750,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
17 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت راست
2,750,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
18 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (قرمز دودی، تمام دودی)
9,500,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
19 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (قرمزدودی، تمام دودی)
10,650,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
20 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (قرمز دودی، تمام دودی)
6,600,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
21 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (قرمز دودی، تمام دودی)
11,450,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
22 چراغ خطر سمت چپ پراید 131 فابریک
1,500,000 ریال ٣١/مرداد/١۴٠١
23 چراغ خطر سمت راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
24 غربیلک فرمان پراید 131
4,200,000 ریال ١٢/فروردین/١۴٠١

132

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
10 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی
4,600,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
11 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت
11,350,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
12 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان
11,350,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
13 چراغ مه شکن پراید 132,111 جمعساز
2,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
14 چراغ مه شکن زرد پراید 132
1,700,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
15 طلق چراغ جلو چپ پراید 132
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
16 طلق چراغ جلو راست پراید 132
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١

207 جدید (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١

315

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 پلوس کامل راست ام وی ام 315
20,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
3 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
28,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
4 جعبه فرمان ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 جلو پنجره ام وی ام 315 نیو
5,400,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
6 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 315 قدیم
13,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 315 قدیم
13,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
8 چراغ مه شکن عقب ام وی ام 315 نیو
3,400,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
9 سپر جلو ام وی ام 315 قدیم
19,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
10 سپر جلو ام وی ام 315 نیو
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 طبق ام وی ام 315
4,300,000 ریال ١٩/شهریور/١۴٠١
12 واتر پمپ ام وی ام 315
7,300,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

530

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره ام وی ام 530
7,500,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
2 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 530
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 530
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ مه شکن جلو ام وی ام 530
٠٣/فروردین/١۴٠١

550

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
6 طلق چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١

آریو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
2 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 سپر جلو آریو زوتی ( Z300)
15,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
9 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٣/فروردین/١۴٠١
10 شبرنگ سپر عقب زوتی آریو ( Z300)
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
11 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
12 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
6,700,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
14 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
6,700,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
15 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
16 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
17 کمک فنر اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
11,500,000 ریال ١٨/فروردین/١۴٠١
18 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
19 کوئل آریو (زوتی Z300)
3,900,000 ریال ٠٩/فروردین/١۴٠١
20 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
3,000,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠١
22 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
23 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
24 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
25 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
2,900,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
27 واتر پمپ آریو زوتی ( Z300)
5,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

آریو زوتی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
2 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 جعبه فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 جلو پنجره آریو (زوتی Z300)
5,300,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
9 چراغ جلو سمت چپ آریو (زوتی Z300)
23,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت راست آریو (زوتی Z300)
23,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
11 چراغ خطر سمت چپ آریو (زوتی Z300)
19,500,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
12 چراغ خطر سمت راست آریو (زوتی Z300)
19,500,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
13 چراغ مه شکن جلو آریو (زوتی Z300)
2,790,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠٠
14 درب صندوق عقب آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
15 دسته موتور بالا راست آریو (زوتی Z300)
7,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠١
16 دیسک چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
5,900,000 ریال ٠٨/خرداد/١۴٠١
17 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
18 شبرنگ سپر عقب زوتی آریو ( Z300)
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
19 طبق چپ و راست آریو (زوتی Z300)
9,200,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
20 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
6,700,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
23 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
6,700,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
24 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
25 قاب مه شکن جلو آریو (زوتی Z300)
1,800,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
26 کاسه نمد ته میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
27 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
28 کمک فنر اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
11,500,000 ریال ١٨/فروردین/١۴٠١
29 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
30 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
31 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
3,000,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠١
32 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
33 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
35 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
36 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
2,900,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
37 یونیت ایربگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١

آینه جانبی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل برلیانس مدلH230,H220
11,500,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
2 آینه بغل جک J5
10,000,000 ریال ٢٣/تیر/١۴٠١
3 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
4,500,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
4 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
4,500,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
5 آینه بغل راهنمادار پژو 207
6,800,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
6 آینه جانبی آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
7 آینه جانبی تاشو برقی پژو پارس ELX
39,500,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠١
8 آینه جانبی چانگان CS35
9,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
9 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
10 آینه جانبی دانگ فنگ H30 کراس
18,500,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
11 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
12 آینه جانبی راهنمادار پراید
2,600,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
13 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 آینه جانبی سمت چپ برلیانس سری 200
9,500,000 ریال ٢۴/خرداد/١۴٠١
16 آینه جانبی سمت چپ جک S3
12,000,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
17 آینه جانبی سمت چپ چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
18 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
4,600,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
19 آینه جانبی سمت چپ سابرینا
20,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
20 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
21 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
22 آینه جانبی سمت راست برلیانس سری 200
9,500,000 ریال ٢۴/خرداد/١۴٠١
23 آینه جانبی سمت راست جک S3
11,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
24 آینه جانبی سمت راست چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
25 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
4,600,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
26 آینه جانبی سمت راست سابرینا
20,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
27 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
2,990,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
28 آینه وسط درجه دار مناسب برای انواع خودرو
350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
29 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
2,600,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
30 قاب پایه آینه بغل برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
1,900,000 ریال ١٣/دی/١۴٠٠
31 مجموعه آینه بغل برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
15,000,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١

ال 90

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل اسپرت ال 90
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح کوروت
12,500,000 ریال ٣٠/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح لکسوس
12,500,000 ریال ٣٠/فروردین/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ ال 90
4,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ال 90
4,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
6 چراغ خطر فابریک ال 90
1,950,000 ریال ٠٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ مه شکن جلو ال 90
1,700,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
8 چراغ مه شکن زرد ال 90
2,100,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
9 طلق چراغ جلو چپ ال 90
1,750,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 طلق چراغ جلو راست ال 90
1,750,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 لنت ترمز جلو ال 90، ساندرو اتوماتیک و لیفان 520 برند کارلاین
1,810,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

ام جی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 دسته موتور چپ (زیر باطری) ام جی MG 350
11,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

ام جی 550 (MG 550)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ ام جی MG 550
22,500,000 ریال ٠٩/مهر/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست ام جی MG 550
22,500,000 ریال ٠٩/مهر/١۴٠١
5 دسته موتور راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
6 طبق جلو ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١

ام جی 6 (MG 6)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ ام جی MG 6
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست ام جی MG 6
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ مه شکن ام جی MG 6
٠٣/فروردین/١۴٠١

ام وی ام

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس کامل راست ام وی ام 315
20,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
2 جلو پنجره ام وی ام X33S
14,700,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 110
6,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 110
6,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
5 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 110
7,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
8 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
9 چراغ جلو سمت راست ام وی ام 110
7,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
10 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
11 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
18,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
12 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
٠٣/فروردین/١۴٠١
13 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 واتر پمپ ام وی ام 315
7,300,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

امنیت خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 بوق 11-10 (بنزی) مناسب برای انواع خودرو
7,800,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠١
3 قفل درب صندوق برلیانس H320
6,700,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
4 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 محافظ ضد خم (سرقت) درب رانا
1,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
6 مکانیزم قفل درب جلو دانگ فنگ H30 کراس
12,000,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠

B30

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره بسترن B30
33,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
2 چراغ خطر عقب روی گلگیر سمت چپ بسترن B30
16,500,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠٠
3 چراغ خطر عقب روی گلگیر سمت راست بسترن B30
16,500,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠٠
4 سپر عقب بسترن B30
19,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

B50

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 فیلتر بنزین بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١

B50F

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ترموستات بسترن B50F
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 جلو پنجره بسترن B50F
19,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50F
27,900,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت راست بسترن B50F
27,900,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
5 چراغ خطر سمت چپ بسترن B50F
16,500,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت راست بسترن B50F
16,500,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠١
7 چراغ مه شکن جلو بسترن B50F
7,300,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
8 دینام اصلی بسترن B50F
85,000,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
9 زه درب موتور (کاپوت) بسترن B50F
8,600,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠١
10 طبق جلو سمت بالا بسترن B50F
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 واتر پمپ بسترن B50F
14,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

ECU

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ای سی یو ECU برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
45,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
2 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 ایسیو موتور (ECU) دانگ فنگ H30 کراس
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 ایسیو موتور (ECU) لیفان 520
75,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١
6 ECU موتور جک S5 اتومات
75,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١
7 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 واحد کنترل بدنه بی سی ام (BCM) برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
34,000,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠٠
10 واحد کنترل موتور ایسیو (ECU) چانگان CS35
60,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١

x22

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلوپنجره ام وی ام اصلی X22
23,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X22
28,700,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X22
28,700,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
4 چراغ خطر اصلی سمت راست ام وی ام X22
17,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
5 چراغ خطر اصلی سمت چپ ام وی ام X22
17,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
6 چراغ مه شکن عقب ام وی ام X22
5,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
7 سپر عقب ام وی ام X22
30,000,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١

x33

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی چرخ جلو ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 قدیم
12,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
3 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 قدیم
19,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
6 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
7 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
18,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
8 سر پلوس ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
9 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
٠٣/فروردین/١۴٠١
10 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
12 قفل درب جلو ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
13 گلگیر جلو ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠

z300

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پکیج کامل آرم برلیانس
2,000,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠١
2 سپر جلو آریو زوتی ( Z300)
15,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
3 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 کوئل آریو (زوتی Z300)
3,900,000 ریال ٠٩/فروردین/١۴٠١

بسترن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 سنسور سپر عقب بسترن B50F
٢٢/مهر/١۴٠١
4 قاب مه شکن بسترن B50F
٢٢/مهر/١۴٠١
5 واتر پمپ بسترن B50F
14,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

بلبرینگ

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 بلبرینگ کلاچ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
3,500,000 ریال ١٢/دی/١۴٠٠
3 دیسک،صفحه و بلبرینگ کلاچ (دایکن ژاپن) برلیانس سری 300
21,500,000 ریال ١۵/تیر/١۴٠١

بوش و پیستون

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بوش طبق بزرگ برلیانس سری 300
850,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
2 بوش طبق بزرگ لیفان 520
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 بوش طبق کوچک برلیانس سری 300
450,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
4 بوش طبق کوچک و بزرگ هایما S7
2,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
5 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 رینگ موتور برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
٠٧/دی/١۴٠٠

پراید

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی راهنمادار پراید
2,600,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 تودری کامل پراید 111
4,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 تودری کامل پراید 132
4,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
1,400,000 ریال ١٢/فروردین/١۴٠١
5 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
1,750,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
6 چراغ جلو پراید کره ای
8,500,000 ریال ٢٠/اردیبهشت/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ردوینگ (فضایی) قرمز
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کوروت (قرمزدودی، تمام دودی)
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
16 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
17 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
18 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
19 چراغ جلو اسپرت پراید 132
٠٣/آبان/١۴٠٠
20 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١۵/آذر/١۴٠٠
21 چراغ جلو اسپرت پراید 132
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 چراغ جلو اسپرت پراید 132
٠٢/فروردین/١۴٠١
23 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
24 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت چپ
2,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
25 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت راست
2,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
26 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت چپ
2,750,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
27 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت راست
2,750,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
28 چراغ جلو پراید 132
٠٢/فروردین/١۴٠١
29 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (قرمز دودی، تمام دودی)
9,500,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
30 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (قرمزدودی، تمام دودی)
10,650,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
31 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی
4,600,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
32 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت
11,350,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
33 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان
11,350,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
34 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (قرمز دودی، تمام دودی)
6,600,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
35 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (قرمز دودی، تمام دودی)
11,450,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
36 چراغ خطر اسپرت پراید طرح فورسان
5,500,000 ریال ٢۵/آبان/١۴٠١
37 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی خط دار (کره‌ ای)
6,500,000 ریال ١١/فروردین/١۴٠١
38 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی ساده (کره‌ ای)
6,500,000 ریال ١١/فروردین/١۴٠١
39 چراغ خطر سمت چپ پراید 131 فابریک
1,500,000 ریال ٣١/مرداد/١۴٠١
40 چراغ خطر سمت راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
41 چراغ مه شکن پراید 132,111 جمعساز
2,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
42 چراغ مه شکن پراید هاچ بک
1,800,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
43 چراغ مه شکن زرد پراید 132
1,700,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
44 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
1,700,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
45 چراغ مه شکن سفید پراید 111 جمع ساز
2,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
46 راهنما پارک پراید کره ای
1,650,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠١
47 غربیلک فرمان پراید 131
4,200,000 ریال ١٢/فروردین/١۴٠١
48 لنت ترمز پراید
950,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠١
49 لنت ترمز جلو پراید برند کارلاین
1,100,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

پژو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم درب صندوق شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
4,500,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
3 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
4,500,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
4 آینه پژو (راهنمادار) پژو 207
4,400,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
5 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
2,990,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
6 اتاقک دریچه گاز اتوماتیک شاهین
29,000,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
7 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
2,300,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
8 ترمز سوم پژو 207
2,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
9 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
10 توپی سر کمک شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
11 توری سپر جلو شاهین اصلی
3,800,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
12 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
13 جلو پنجره پژو پارس فابریک (رنگی)
2,200,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
14 جلو پنجره شاهین اصلی
12,800,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
15 چراغ ترمز سوم اسپرت پژو 405 (ثابت)
1,900,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
16 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
2,400,000 ریال ٢١/مهر/١۴٠١
17 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
15,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
18 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
19 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
20 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
21 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
22 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
23 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
24 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
25 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
26 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
27 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
28 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
29 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
30 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
31 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
32 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
33 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
34 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
35 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
36 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
11,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
37 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
38 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
39 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
40 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بی لاین
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
41 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
42 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح فیلیپس
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
43 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
44 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
45 چراغ جلو پژو 206
٠۵/آذر/١۴٠١
46 چراغ جلو پژو SLX
8,700,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
47 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
48 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
49 چراغ جلو پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
50 چراغ جلو چپ شاهین اصلی
18,900,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
51 چراغ جلو راست شاهین اصلی
18,900,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
52 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
53 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
54 چراغ جلو سمت چپ فابریک پژو 206
3,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
55 چراغ جلو سمت راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
56 چراغ جلو سمت راست پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
57 چراغ جلو سمت راست فابریک پژو 206
3,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
58 چراغ خطر اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
59 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS تمام دودی
13,600,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
60 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
61 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
62 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
63 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX
12,300,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
64 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF
12,000,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
65 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات
13,700,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
66 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس
13,050,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
67 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
11,400,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
68 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX
12,400,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
69 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF
12,100,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
70 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
71 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات
13,850,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
72 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا
11,650,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
73 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نایک
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
74 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008
13,850,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
75 چراغ خطر پژو پارس ELX دودی
1,850,000 ریال ٣١/فروردین/١۴٠١
76 چراغ خطر سمت چپ پژو 405 فابریک
1,890,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
77 چراغ خطر سمت چپ پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,190,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠١
78 چراغ خطر سمت راست پژو 405 فابریک جمع ساز
1,890,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
79 چراغ خطر سمت راست پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,490,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
80 چراغ خطر صادراتی (جدید) پژو 206
4,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
81 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
82 چراغ عقب راست/چپ روی صندوق شاهین اصلی
10,100,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
83 چراغ عقب راست/چپ روی گلگیر شاهین اصلی
18,600,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
84 چراغ مه شکن پژو 405
1,750,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
85 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
2,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
86 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
3,100,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
87 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
1,850,000 ریال ١٣/فروردین/١۴٠١
88 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
1,750,000 ریال ١٣/فروردین/١۴٠١
89 درب موتور (کاپوت) شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
90 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
91 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405
1,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
92 سپر جلو شاهین سفید اصلی
16,400,000 ریال ٢٩/مرداد/١۴٠١
93 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
94 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
95 سردنده پژو 206 تیپ 5
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
96 سردنده پژو 206 SD كروز
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
97 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
1,450,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
98 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
1,450,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
99 فرمان فابریک پژو 206
4,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
100 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
101 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
102 قاب پروژکتور چپ شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
103 قاب پروژکتور راست شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
104 لنت پژو جلو 206 تیپ 5
1,600,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
105 لنت ترمز پژو 405
1,350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
106 لنت ترمز پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
107 یک جفت چراغ جلو اسپرت پژو 206 کوپر تایوان طرح بنزی راهنما رانینگ
17,500,000 ریال 16,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١

پژو 207

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل راهنمادار پژو 207
6,800,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
2 آینه پژو (راهنمادار) پژو 207
4,400,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
3 ترمز سوم پژو 207
2,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 تیغه برف پاک کن عقب پژو 207
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
2,390,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠٠
6 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم
1,100,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
8 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
9 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED
19,900,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
10 چراغ خطر اسپرت پژو 207 دودی
19,900,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
11 چراغ خطر سمت چپ پژو 207
12,500,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
12 چراغ خطر سمت راست پژو 207
12,500,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
13 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
14 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
2,200,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
15 لنت ترمز جلو پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,120,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١
16 لنت جلو پژو 207 برند بوش
٠٢/فروردین/١۴٠١

پژو 405

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
2,990,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
2 پنل ضبط و دریچه کولر پژو 405
5,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ ترمز سوم اسپرت پژو 405 (ثابت)
1,900,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح هگزا
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
8 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح BMW
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح بنزی
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 فابریک
1,750,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
16 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
17 چراغ جلو سمت راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
18 چراغ جلو سمت راست پژو 405 فابریک
1,750,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
19 چراغ جلو سمت راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
20 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
21 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
22 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
23 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX
12,300,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
24 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF
12,000,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
25 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات
13,700,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
26 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح سورنتو
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
27 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح کادنزا
11,550,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
28 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس
13,050,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
29 چراغ خطر سمت چپ پژو 405 فابریک
1,890,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
30 چراغ خطر سمت راست پژو 405 فابریک جمع ساز
1,890,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
31 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
32 چراغ مه شکن پژو 405 SLX
1,250,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
33 چراغ مه شکن پژو 405
1,750,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
34 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
1,850,000 ریال ١٣/فروردین/١۴٠١
35 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
1,750,000 ریال ١٣/فروردین/١۴٠١
36 راهنما پارک اسپرت پژو 405 داخل مشکی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
37 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
38 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405
1,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
39 طلق شفاف چراغ جلو چپ پژو 405
1,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
40 طلق شفاف چراغ جلو راست پژو 405
1,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
41 غربیلک فرمان قدیمی پژو 405
٠٢/فروردین/١۴٠١
42 لنت ترمز پژو 405
1,350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠

پژو پارس (پرشیا)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
4,500,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
2 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
4,500,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
3 آینه جانبی تاشو برقی پژو پارس ELX
39,500,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠١
4 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
5 جلو پنجره پژو پارس فابریک (رنگی)
2,200,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
8 چراغ جلو اسپرت پژو پارس پلاس
12,000,000 ریال 10,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
11,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بی لاین
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح فیلیپس
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
16 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
17 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
18 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
19 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
20 چراغ جلو پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
21 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
11,400,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
22 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX
12,400,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
23 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF
12,100,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
24 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
25 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات
13,850,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
26 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح سورنتو
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
27 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا
11,650,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
28 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کوروت
12,800,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
29 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نایک
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
30 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008
13,850,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
31 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
2,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
32 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
3,100,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
33 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
34 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
1,450,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
35 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
1,450,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
36 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
37 لنت ترمز پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
38 لنت ترمز جلو پژو 405 و پژو پارس و سمندبرند کارلاین
1,750,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١
39 لنت ترمز عقب پارس TU5 و دنا برند کارلاین
1,560,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

پژو پارس پلاس

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پژو پارس پلاس
12,000,000 ریال 10,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

پژو 206 SD (صندوق دار)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
2 چراغ خطر اسپرت پژو 207 دودی
19,900,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
3 سردنده پژو 206 SD كروز
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١

پژو 206 تیپ 5 و تیپ 6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
2 سردنده پژو 206 تیپ 5
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
3 لنت پژو جلو 206 تیپ 5
1,600,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
4 لنت ترمز جلو پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,120,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

پژو 206 تیپ 2 و تیپ 3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل راهنمادار پژو 207
6,800,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
2 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
2,390,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠٠
3 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم
1,100,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
4 چراغ جلو پژو 206 داخل مشکی
8,300,000 ریال ٢۴/مرداد/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پلاس اسپرت
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح فایر
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح گرنجور
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیو آکورد
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ جلو سمت چپ فابریک پژو 206
3,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو سمت راست فابریک پژو 206
3,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
16 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS تمام دودی
13,600,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
17 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
18 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
19 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED
19,900,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
20 چراغ خطر اسپرت پژو 207 دودی
19,900,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
21 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
22 طلق چراغ جلو چپ پژو 206
1,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
23 طلق چراغ جلو راست پژو 206
1,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
24 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
2,200,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
25 لنت ترمز جلو پژو 206 تیپ 2 و 3 برند کارلاین
2,040,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١
26 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
1,560,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١
27 لنت جلو پژو 206 برند بوش
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 یک جفت چراغ جلو اسپرت پژو 206 کوپر تایوان طرح بنزی راهنما رانینگ
17,500,000 ریال 16,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١

پژو 405 SLX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
2,300,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
15,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 چراغ جلو پژو SLX
8,700,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,190,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,490,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
8 چراغ مه شکن پژو 405 SLX
1,250,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
9 راهنما پارک اسپرت پژو 405 داخل مشکی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١

پلوس، سرپلوس و مشعلی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس سمت چپ برلیانس دنده اتوماتیک مدل H320 H330 (سری 300)
٠٧/دی/١۴٠٠
2 پلوس سمت چپ برلیانس دنده دستی مدل H320 H330 (سری 300)
18,500,000 ریال ١٠/دی/١۴٠٠
3 پلوس سمت راست برلیانس دنده اتوماتیک مدل H320 H330 (سری 300)
٠٧/دی/١۴٠٠
4 پلوس سمت راست برلیانس دنده دستی مدل H320 H330 (سری 300)
19,500,000 ریال ١٠/دی/١۴٠٠
5 پلوس کامل راست ام وی ام 315
20,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
6 سر پلوس ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
7 سر پلوس برلیانس سری 200
6,300,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠١
8 سر پلوس برلیانس سری 300
6,000,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠١
9 گردگیر پلوس برلیانس سری 300
700,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠

پمپ خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پمپ بنزین برلیانس سری 200
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 پمپ بنزین برلیانس سری 300
13,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
3 پمپ بنزین جک J5
10,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
4 پمپ بنزین جک J5
24,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
5 پمپ بنزین لیفان 820
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
28,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
7 واتر پمپ برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
5,400,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
8 واتر پمپ دانگ فنگ H30 کراس
4,800,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

تبدیلی قدیم به LX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمند تبدیلی قدیم به LX
16,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١

تجهیزات بیرونی خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم نوشته اصلی دانگ فنگ H30 کراس
1,600,000 ریال ١٠/آبان/١۴٠٠
2 آینه بغل جک S5
16,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) جک S5 اتومات
57,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
4 بادگیر پنجره و شیشه برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
5 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
2,300,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
6 پارکابی استیل جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 پرژکتور مه‌شکن برلیانس h330,h220,h230
1,990,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
8 توری زیر سپر جلو برلیانس H220
2,600,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠١
9 توری زیر شیشه برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
4,800,000 ریال ٠۶/دی/١۴٠٠
10 توری سپر جلو کوپا T210
14,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
11 چراغ راهنما روی گلگیر برلیانس H320
1,800,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
12 چراغ راهنما روی گلگیر برلیانس کراس
1,800,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
13 چراغ مه شکن زرد پراید 132
1,700,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
14 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
1,700,000 ریال ٢٧/خرداد/١۴٠١
15 چراغ مه شکن عقب ام وی ام 315 نیو
3,400,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
16 چراغ مه شکن عقب جک J5
2,950,000 ریال ٣٠/اردیبهشت/١۴٠١
17 چراغ مه شکن عقب چانگان CS35
2,400,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
18 درب جانبی جلو برلیانس سری 200
47,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
19 درب جانبی جلو جک J5
٠٢/آذر/١۴٠٠
20 درب جانبی جلو لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 درب جلو راست برلیانس H330,H320(سری 300)
50,000,000 ریال ٠٩/فروردین/١۴٠١
22 درب صندوق عقب آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
23 درب صندوق عقب برلیانس H330
56,000,000 ریال ٢۶/خرداد/١۴٠١
24 درب صندوق عقب جک J5
49,500,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
25 درب صندوق عقب لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 درب موتور برلیانس سری 300 (وارداتی)
38,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠٠
27 درب موتور جک J3
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 درب موتور جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
29 درب موتور جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
30 درب موتور لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
31 دستگیره بیرونی دانگ فنگ H30 کراس
3,200,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
32 دستگیره بیرونی درب عقب برلیانس سری 300
3,200,000 ریال ٢٩/مرداد/١۴٠١
33 دستگیره داشبورد برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
750,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
34 دیاق سپر جلو چانگان CS35
13,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
35 روکش استیل دستگیره درب برلیانس
2,500,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
36 زه دور گلگیر چانگان CS35
3,500,000 ریال ٢٠/مهر/١۴٠١
37 سپر جلو برلیانس سفید H320
82,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
38 سنسور دنده عقب دانگ فنگ H30 کراس
3,300,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
39 سنسور سپر عقب هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
40 شبرنگ سپر عقب دانگ فنگ H30 کراس
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
41 شبرنگ سپر عقب زوتی آریو ( Z300)
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
42 شلگیر جلو برلیانس سری 200
3,300,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠٠
43 شلگیر جلو برلیانس سری 300
1,100,000 ریال ٢۴/اسفند/١۴٠٠
44 شلگیر جلو جک J5
3,500,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
45 شلگیر جلو جک S5
2,800,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
46 شلگیر جلو جیلی امگرند 7
3,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
47 شلگیر جلو دانگ فنگ H30 کراس
7,500,000 ریال ٢۴/تیر/١۴٠١
48 شلگیر عقب برلیانس H230
2,800,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
49 طلق راهنمای آینه بغل برلیانس سری 300
650,000 ریال ٠۶/اردیبهشت/١۴٠١
50 فلاپ درب عقب دانگ فنگ H30 کراس
2,700,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠٠
51 فلاپ درب کوپا T210
19,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
52 قاب آرم صندوق عقب دانگ فنگ H30 کراس
3,500,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
53 قاب پلاک برلیانس سری 300
600,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
54 قیچی برف پاک کن برلیانس سری 300
18,000,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
55 کروز کنترل دانگ فنگ H30 کراس
19,900,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
56 گل پخش کن برلیانس سری 200
٠٢/فروردین/١۴٠١
57 گلگلیر جلو لیفان 820
٠٢/فروردین/١۴٠١
58 گلگیر جلو ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
59 گلگیر جلو چانگان CS35
12,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
60 گلگیر جلو لیفان X60
12,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
61 گلگیر عقب جک J5
75,000,000 ریال ٠١/اسفند/١۴٠٠
62 مکانیزم قفل درب برلیانس H220,H230(سری200)
6,300,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١

تجهیزات بیرونی خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توری زیر شیشه برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
4,800,000 ریال ٠۶/دی/١۴٠٠
2 چراغ مه شکن عقب جک S3
5,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
3 درب جلو چپ برلیانس H330,H320 (سری300)
50,000,000 ریال ٠٩/فروردین/١۴٠١
4 درب صندوق عقب جک S5
65,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
5 فلاپ گلگیر عقب دانگ فنگ H30 کراس
3,400,000 ریال ٢٢/مرداد/١۴٠١
6 قاب مه شکن جلو برلیانس H320
1,800,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
7 قاب مه شکن جلو برلیانس H330
1,300,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١

ترموستات

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ترموستات برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
1,700,000 ریال ٠۶/دی/١۴٠٠

تسمه خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 تسمه تایم جک J5
7,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
2 تسمه تایم جک J5 اصلی
15,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
3 تسمه دینام برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
1,650,000 ریال ٠۶/دی/١۴٠٠
4 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 کیت تسمه تایم اصلی جک S5
47,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

تیبا

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,450,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,400,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح کادنزا
12,700,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح نیوکادنزا
12,700,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت چپ تیبا
3,450,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت راست تیبا
3,450,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
7 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا
12,350,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
8 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207
13,900,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١
9 چراغ خطر سمت چپ تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,300,000 ریال ٢٠/تیر/١۴٠١
10 چراغ خطر سمت راست تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,300,000 ریال ٢٠/تیر/١۴٠١
11 لنت ترمز جلو تیبا، ریو، ساینا و کوییک برند کارلاین
1,980,000 ریال ١٧/خرداد/١۴٠١

تیغه برف پاک کن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بازویی (پایه) برف پاک کن جلو برلیانس سری 300
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 بازویی برف پاک کن عقب برلیانس H320
4,100,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
3 بازویی و تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 تیغه برف پاک کن برلیانس
1,400,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
5 تیغه برف پاک کن عقب برلیانس H320 و H220
1,900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
6 تیغه برف پاک کن عقب پژو 207
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 قیچی برف پاک کن برلیانس سری 300
18,000,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
8 موتور برف پاک کن جلو دانگ فنگ H30 کراس
11,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

تیونینگ و تقویت موتور

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 سنسور فشار و دمای ورودی (مپ سنسور) برلیانس سری 200 و 300
6,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

جک

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آفتابگیر جک J5
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل جک J5
10,000,000 ریال ٢٣/تیر/١۴٠١
3 آینه بغل جک S5
16,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور جک S5 اتومات
75,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١
5 تسمه تایم جک J5
7,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
6 تسمه تایم جک J5 اصلی
15,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
7 توپی سرکمک جک J5
3,900,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
8 جلو پنجره جک S3
18,500,000 ریال ٢۶/مرداد/١۴٠١
9 جلو پنجره جک S5
7,700,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
10 چراغ جلو سمت چپ جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 چراغ جلو سمت چپ جک J5
23,300,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
12 چراغ جلو سمت چپ جک S5
27,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
13 چراغ جلو سمت راست جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
14 چراغ جلو سمت راست جک J5
23,300,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
15 چراغ جلو سمت راست جک S5
28,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
16 چراغ خطر بدنه (گلگیر) جک J4
٢٣/مهر/١۴٠١
17 چراغ خطر سمت چپ بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
18 چراغ خطر سمت چپ روی گلگیر جک S3
10,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
19 چراغ خطر سمت راست بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
20 چراغ خطر سمت راست روی گلگیر جک S3
10,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
21 چراغ مه شکن جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 چراغ مه شکن جلو جک S3
5,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
23 چراغ مه شکن عقب جک S5
٢٣/مهر/١۴٠١
24 خنک کن گیربکس جک S5
23,500,000 ریال ٣١/مرداد/١۴٠١
25 درب صندوق عقب جک J5
49,500,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
26 درب صندوق عقب جک S5
65,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
27 درب موتور جک J3
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 درب موتور جک J5
60,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
29 درب موتور جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
30 دسته موتور راست جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
31 دیلایت راهنمادار جک S5
5,500,000 ریال ١۴/فروردین/١۴٠١
32 رام زیر موتور جک S3
66,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
33 رینگ چرخ جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 سپر جلو جک S5
10,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
35 سینی فن جک S5
34,500,000 ریال ٠٢/شهریور/١۴٠١
36 شبکه سپر جلو جک S5
15,500,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠١
37 طبق جلو جک S3
9,800,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
38 فیلتر روغن جک S5
1,200,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
39 فیلتر هوا جک S5
900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
40 کمپرسور کولر جک J5
64,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
41 کمک فنر جلو جک J5
8,700,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
42 کیت تسمه تایم اصلی جک S5
47,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
43 لنت ترمز شرکتی اصلی
٠٢/فروردین/١۴٠١
44 منبع شیشه شور جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
45 وایر شمع اصلی جک J5
٢٢/مهر/١۴٠١

جلو پنجره و قاب پلاک

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره H30 کراس ،اچ‌ سی‌ کراس (وارداتی)
18,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
2 جلو پنجره آریو (زوتی Z300)
5,300,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
3 جلو پنجره ام وی ام 315 نیو
5,400,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
4 جلو پنجره ام وی ام 530
7,500,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
5 جلو پنجره ام وی ام X33S
14,700,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
6 جلو پنجره ایرانی اچ‌ سی کراس ،h30 کراس (ساخت ایران)
14,500,000 ریال ٢٧/مهر/١۴٠١
7 جلو پنجره بایک سابرینا
14,900,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
8 جلو پنجره برلیانس h230,h220 (سری200)
9,500,000 ریال ٢٨/آذر/١۴٠٠
9 جلو پنجره بسترن B30
33,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 جلو پنجره بسترن B50F
19,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
11 جلو پنجره پژو پارس فابریک (رنگی)
2,200,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
12 جلو پنجره جک J5
6,900,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
13 جلو پنجره جک S3
18,500,000 ریال ٢۶/مرداد/١۴٠١
14 جلو پنجره جک S5
7,700,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
15 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
6,400,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
16 جلو پنجره چانگان CS35
5,500,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
17 جلو پنجره لیفان 620
9,600,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
18 جلو پنجره هایما 2000cc S7
15,400,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
19 جلو پنجره هایما S5
29,500,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
20 جلوپنجره ام وی ام اصلی X22
23,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١

جلوبندی و تعلیق

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بوش طبق کوچک و بزرگ هایما S7
2,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
2 توپی چرخ جلو ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 توپی چرخ عقب برلیانس سری 300
8,600,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
4 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 جعبه فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 جعبه فرمان ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 جعبه فرمان چانگان CS35
32,000,000 ریال ٠٩/آبان/١۴٠٠
8 دسته موتور بالا راست آریو (زوتی Z300)
7,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠١
9 دسته موتور جلو لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
10 دسته موتور چپ (پامرغی) چانگان CS35
7,500,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠١
11 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
7,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
12 دسته موتور چپ لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 دسته موتور دو سرپیچ اصلی دانگ فنگ H30 کراس
5,500,000 ریال ١١/مرداد/١۴٠١
14 دسته موتور راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 دسته موتور راست برلیانس سری 200
14,500,000 ریال ٢٠/شهریور/١۴٠١
16 دسته موتور راست جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
17 دسته موتور راست جک S5
٠٢/فروردین/١۴٠١
18 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
19 دسته موتور شاتونی چانگان CS35
8,300,000 ریال ٠٩/آذر/١۴٠١
20 دسته موتور ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١
21 رام زیر موتور برلیانس سری 300
34,000,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
22 رام زیر موتور جک S3
66,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
23 سگ دست برلیانس سری 300
11,500,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
24 سگدست راست/چپ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
12,800,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠٠
25 سلکتور تعویض دنده دانگ فنگ H30 کراس
23,000,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
26 سیبک طبق برلیانس سری 200
1,100,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
27 سیبک طبق جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
28 سیبک فرمان برلیانس سری 300
1,600,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
29 سیبک فرمان جک J5
1,400,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
30 سینی زیر موتور کربنی برلیانس سری 200
8,500,000 ریال ٠٣/آذر/١۴٠٠
31 طبق اصلی هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
32 طبق ام وی ام 315
4,300,000 ریال ١٩/شهریور/١۴٠١
33 طبق برلیانس سری 200
49,900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
34 طبق برلیانس H330,H320(سری 300)
48,000,000 ریال ١٨/فروردین/١۴٠١
35 طبق جک S5
13,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠٠
36 طبق جلو ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
37 طبق جلو جک S3
9,800,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
38 طبق جلو سمت بالا بسترن B50F
٠٣/فروردین/١۴٠١
39 طبق چانگان ایدو
٠٢/فروردین/١۴٠١
40 طبق چپ و راست آریو (زوتی Z300)
9,200,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
41 طبق سابرینا
٠٢/فروردین/١۴٠١
42 کالیپر چرخ جلو برلیانس سری 300
12,000,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
43 کالیپر چرخ عقب برلیانس سری 300
12,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
44 گردگیر و ضربه گیر کمک فنر عقب برلیانس سری 300
1,300,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
45 میل موجگیر برلیانس سری 300
1,000,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
46 میل موجگیر هایما S7
2,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

جیلی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی سر کمک جیلی امگرند 7
٢٣/مهر/١۴٠١
2 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
6,400,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
8 دسته موتور جیلی امگرند X7 (شاسی)
٣٠/مهر/١۴٠٠
9 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
7,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
10 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١

چانگان

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 استکان تایپیت چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 اویل پمپ چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 بازویی و تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 پمپ و بوستر ترمز چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
5 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 جعبه فرمان چانگان CS35
32,000,000 ریال ٠٩/آبان/١۴٠٠
7 جعبه فیوز چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 جلو پنجره چانگان CS35
5,500,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
9 چراغ جلو سمت چپ چانگان CS35
18,900,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت راست چانگان CS35
18,900,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
11 چراغ خطر سمت چپ روی صندوق چانگان CS35
3,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
12 چراغ خطر سمت راست روی صندوق چانگان CS35
3,800,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
13 چراغ راهنمای آینه چانگان CS35
3,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
14 دستگیره داخلی درب چانگان CS35
١٩/آبان/١۴٠٠
15 دیسک چرخ جلو چانگان CS35
6,300,000 ریال ٢٢/مرداد/١۴٠١
16 دیلایت چانگان CS35
4,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
17 رادیاتور آب چانگان CS35
20,400,000 ریال ٠۵/تیر/١۴٠١
18 زه درب موتور (روی کاپوت) چانگان CS35
3,550,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
19 زه دور گلگیر چانگان CS35
3,500,000 ریال ٢٠/مهر/١۴٠١
20 سپر عقب چانگان CS35
15,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
21 سنسور اکسیژن چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 سه راهی رادیاتور آب چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
23 شمع موتور اصلی چانگان CS35
5,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
24 طبق جلو چپ و راست چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
25 طبق چانگان ایدو
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 لنت ترمز اصلی چانگان CS35
6,900,000 ریال ١١/آذر/١۴٠١
27 مجموعه کلید سانروف چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
28 واحد کنترل موتور ایسیو (ECU) چانگان CS35
60,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١

چراغ خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پرژکتور مه‌شکن برلیانس h330,h220,h230
1,990,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
2 ترموستات بسترن B50F
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 110
6,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 110
6,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
5 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
2,390,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠٠
6 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم
1,100,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
7 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
2,400,000 ریال ٢١/مهر/١۴٠١
8 چراغ جلو پراید کره ای
8,500,000 ریال ٢٠/اردیبهشت/١۴٠١
9 چراغ جلو پژو 206 داخل مشکی
8,300,000 ریال ٢۴/مرداد/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح هگزا
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح کوروت
12,500,000 ریال ٣٠/فروردین/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح لکسوس
12,500,000 ریال ٣٠/فروردین/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
16 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
17 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ردوینگ (فضایی) قرمز
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
18 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
19 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کادنزا
9,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠١
20 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کوروت (قرمزدودی، تمام دودی)
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
21 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک داخل مشکی
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
22 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک کریستالی
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
23 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
24 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
25 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
9,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
26 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
27 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
28 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
29 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
30 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
31 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
32 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
33 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
34 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
11,000,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
35 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
36 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
37 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
38 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پلاس اسپرت
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
39 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح فایر
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
40 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح گرنجور
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
41 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
42 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
43 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
44 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
45 چراغ جلو اسپرت پژو پارس پلاس
12,000,000 ریال 10,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
46 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
11,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
47 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
48 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
49 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بی لاین
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
50 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
12,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
51 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
52 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیو آکورد
12,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
53 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح BMW
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
54 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح بنزی
13,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
55 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح کادنزا
12,700,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠١
56 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح نیوکادنزا
12,700,000 ریال ١۴/تیر/١۴٠١
57 چراغ جلو اسپرت ساینا و کوییک طرح لیزری
13,800,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
58 چراغ جلو اسپرت سمند طرح آکورد
11,700,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
59 چراغ جلو اسپرت سمند طرح i8
11,700,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
60 چراغ جلو اسپرت سمند طرح بنزی
11,700,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
61 چراغ جلو اسپرت سمند طرح کادری
11,700,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
62 چراغ جلو اسپرت سمند طرح هگزا
11,700,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
63 چراغ جلو اسپرت سمند طرح هگزا
11,700,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
64 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت چپ
2,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
65 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت راست
2,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
66 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت چپ
2,750,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
67 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت راست
2,750,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
68 چراغ جلو چپ شاهین اصلی
18,900,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
69 چراغ جلو راست شاهین اصلی
18,900,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
70 چراغ جلو سمت چپ ال 90
4,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
71 چراغ جلو سمت چپ آریو (زوتی Z300)
23,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
72 چراغ جلو سمت چپ ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
73 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X22
28,700,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
74 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 قدیم
12,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
75 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
76 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
77 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 110
7,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
78 چراغ جلو سمت چپ بایک سابرینا
39,500,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠١
79 چراغ جلو سمت چپ برلیانس H320
17,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
80 چراغ جلو سمت چپ برلیانس H330
13,900,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠١
81 چراغ جلو سمت چپ برلیانس h220,h230( سری 200)
23,500,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
82 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50F
27,900,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
83 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
84 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 داخل مشکی
3,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
85 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 فابریک
3,350,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
86 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
87 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 فابریک
1,750,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
88 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
89 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
90 چراغ جلو سمت چپ تیبا
3,450,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
91 چراغ جلو سمت چپ جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
92 چراغ جلو سمت چپ جک J5
23,300,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
93 چراغ جلو سمت چپ جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
94 چراغ جلو سمت چپ چانگان ایدو
27,500,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
95 چراغ جلو سمت چپ چانگان CS35
18,900,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
96 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١
97 چراغ جلو سمت چپ دنا پلاس فابریک
22,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
98 چراغ جلو سمت چپ رانا
٠٢/فروردین/١۴٠١
99 چراغ جلو سمت چپ ساینا
4,250,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
100 چراغ جلو سمت چپ سمند داخل مشکی
3,850,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
101 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن جمع ساز
8,900,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠١
102 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن مدرن
8,100,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
103 چراغ جلو سمت چپ سمند فابریک
3,600,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
104 چراغ جلو سمت چپ سمند فابریک SNT
4,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
105 چراغ جلو سمت چپ فابریک پژو 206
3,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
106 چراغ جلو سمت چپ کوپا T210
٠٣/فروردین/١۴٠١
107 چراغ جلو سمت چپ کوییک
4,400,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
108 چراغ جلو سمت چپ لیفان X50
٠٢/فروردین/١۴٠١
109 چراغ جلو سمت چپ لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
110 چراغ جلو سمت چپ لیفان 620
22,500,000 ریال ١١/مرداد/١۴٠١
111 چراغ جلو سمت چپ لیفان 820
41,500,000 ریال ٠۶/بهمن/١۴٠٠
112 چراغ جلو سمت چپ ولکس C30
24,500,000 ریال ٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
113 چراغ جلو سمت چپ هاوال H2 (گریت وال)
٠٣/فروردین/١۴٠١
114 چراغ جلو سمت راست ال 90
4,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
115 چراغ جلو سمت راست آریو (زوتی Z300)
23,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
116 چراغ جلو سمت راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
117 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X22
28,700,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
118 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 قدیم
19,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
119 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
120 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
121 چراغ جلو سمت راست ام وی ام 110
7,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
122 چراغ جلو سمت راست بایک سابرینا
39,500,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠١
123 چراغ جلو سمت راست برلیانس H320
17,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
124 چراغ جلو سمت راست برلیانس H330
13,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
125 چراغ جلو سمت راست برلیانس h230,h220 (سری 200)
23,500,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
126 چراغ جلو سمت راست بسترن B50F
27,900,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
127 چراغ جلو سمت راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
128 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 داخل مشکی
3,800,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
129 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 فابریک
3,350,000 ریال ٠١/اردیبهشت/١۴٠١
130 چراغ جلو سمت راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
131 چراغ جلو سمت راست پژو 405 فابریک
1,750,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
132 چراغ جلو سمت راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
4,500,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
133 چراغ جلو سمت راست پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
134 چراغ جلو سمت راست تیبا
3,450,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
135 چراغ جلو سمت راست جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
136 چراغ جلو سمت راست جک J5
23,300,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
137 چراغ جلو سمت راست جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
138 چراغ جلو سمت راست چانگان ایدو
27,500,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
139 چراغ جلو سمت راست چانگان CS35
18,900,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
140 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١
141 چراغ جلو سمت راست دنا پلاس فابریک
22,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
142 چراغ جلو سمت راست رانا
٠٢/فروردین/١۴٠١
143 چراغ جلو سمت راست ساینا
4,250,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
144 چراغ جلو سمت راست سمند داخل مشکی
3,850,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
145 چراغ جلو سمت راست سمند سورن جمع ساز
8,900,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠١
146 چراغ جلو سمت راست سمند سورن مدرن
8,100,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
147 چراغ جلو سمت راست سمند فابریک
3,600,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
148 چراغ جلو سمت راست سمند فابریک SNT
4,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
149 چراغ جلو سمت راست فابریک پژو 206
3,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
150 چراغ جلو سمت راست کوپا T210
٠٣/فروردین/١۴٠١
151 چراغ جلو سمت راست کوییک
4,400,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
152 چراغ جلو سمت راست لیفان X50
٠٢/فروردین/١۴٠١
153 چراغ جلو سمت راست لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
154 چراغ جلو سمت راست لیفان 620
22,500,000 ریال ١١/مرداد/١۴٠١
155 چراغ جلو سمت راست لیفان 820
41,500,000 ریال ٠۶/بهمن/١۴٠٠
156 چراغ جلو سمت راست و چپ (جفت) لیفان 820
80,000,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠٠
157 چراغ جلو سمت راست ولکس C30
24,500,000 ریال ٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
158 چراغ جلو سمت راست هاوال H2 (گریت وال)
٠٣/فروردین/١۴٠١
159 چراغ جلو سورن طرح هگزا
19,500,000 ریال