2

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم تیبا 2 جمع‌ساز (بدون لامپ و سوکت)
2,350,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
2 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح نیوکادنزا
23,600,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
3 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا (NGCO)
21,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
4 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا (دودی) NGCO
21,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
5 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا (قرمز دودی) NGCO
21,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
6 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207 (NGCO)
21,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
7 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207 (دودی) NGCO
21,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
8 چراغ خطر چپ تیبا 2 فابریک جمع ساز
4,400,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
9 چراغ خطر سمت راست تیبا 2 فابریک جمع ساز
4,400,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
10 لنت ترمز جلو تیبا، ریو، ساینا و کوییک
3,670,000 ریال 3,400,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢

آریزو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه چری آریزو 5
25,500,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠١
5 سپر عقب چری آریزو 5
39,500,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو چپ چری آریزو 5
11,000,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
7 طلق چراغ جلو راست چری آریزو 5
11,000,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
8 طلق خطر روی گلگیر چپ چری آریزو 5
٢٠/دی/١۴٠٢
9 طلق خطر روی گلگیر راست چری آریزو 5
٢٠/دی/١۴٠٢
10 کمپرسور کولر چری آریزو 5
٢٠/خرداد/١۴٠٢

امگرند 7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت چپ جیلی امگرند 7
42,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
4 چراغ جلو سمت راست جیلی امگرند 7
42,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند 7
18,200,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠٢
6 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند 7
18,200,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠٢
7 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
3,400,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
8 درب موتور جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
12,500,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
10 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 سپر جلو جیلی امگرند 7
32,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
12 سرسیلندر جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 سیبک طبق جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
14 شفت خروجی گیربکس جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
15 شلگیر جلو چپ جیلی امگرند 7
5,600,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
16 شلگیر جلو راست جیلی امگرند 7
5,600,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
17 کمپرسور کولر جیلی امگرند 7
٢١/خرداد/١۴٠٢
18 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
19 کوئل جیلی امگرند 7
5,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١

امگرند EC7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
14,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

امگرند X7 (شاسی)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 دسته موتور جیلی امگرند X7 (شاسی)
١١/دی/١۴٠١
4 منبع انبساط جیلی امگرند X7 (شاسی)
19,000,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠٠

ایدو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ چانگان ایدو
52,500,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
2 چراغ جلو راست چانگان ایدو
52,500,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
3 طبق جلو چپ چانگان ایدو
٢۴/شهریور/١۴٠٢
4 طبق جلو راست چانگان ایدو
٢۴/شهریور/١۴٠٢

CS35

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره چانگان CS35
3,700,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
2 آینه جانبی چپ چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
3 آینه جانبی راست چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
4 استکان تایپیت چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
5 اکسل عقب چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
6 اویل پمپ چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
7 ایربگ روی داشبورد چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
8 ایربگ فرمان چانگان CS35
١٣/شهریور/١۴٠٢
9 بازویی برف پاک کن جلو چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
10 بازویی برف پاک کن جلو راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
11 بازویی برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
12 براکت سپر جلو چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
13 براکت سپر جلو راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
14 براکت سپر عقب چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
15 براکت سپر عقب راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
16 بوش طبق کوچک و بزرگ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
17 پلوس چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
18 پلوس راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
19 پمپ شیشه شور چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
20 پمپ و بوستر ترمز چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
21 پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
22 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
30,000,000 ریال ١۴/شهریور/١۴٠٢
23 تلسکوپی فرمان چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
24 توپی سر کمک چانگان CS35
٢۵/شهریور/١۴٠٢
25 تیغه برف پاک کن جلو چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
26 تیغه برف پاک کن جلو راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
27 تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
28 جعبه فرمان چانگان CS35
66,000,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
29 جعبه فیوز چانگان CS35
١۵/شهریور/١۴٠٢
30 جلو پنجره چانگان CS35
12,500,000 ریال ١۴/شهریور/١۴٠٢
31 چراغ جلو چپ چانگان CS35
32,000,000 ریال ٠٢/آذر/١۴٠٢
32 چراغ جلو راست چانگان CS35
32,000,000 ریال ٠٢/آذر/١۴٠٢
33 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) چانگان CS35
19,900,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
34 چراغ خطر چپ روی صندوق چانگان CS35
9,300,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
35 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) چانگان CS35
19,900,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢
36 چراغ خطر راست روی صندوق چانگان CS35
9,300,000 ریال ٢٣/شهریور/١۴٠٢
37 چراغ راهنمای آینه چپ چانگان CS35
5,600,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
38 چراغ راهنمای آینه راست چانگان CS35
5,600,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
39 چراغ مه شکن جلو چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
40 چراغ مه شکن جلو راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
41 چراغ مه شکن عقب چپ چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
42 چراغ مه شکن عقب راست چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
43 چشمی شیشه شور جلو چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
44 درب جلو چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
45 درب جلو راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
46 درب صندوق چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
47 درب عقب چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
48 درب عقب راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
49 درب موتور چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
50 دستگاه شیشه بالابر جلو چپ چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
51 دستگاه شیشه بالابر جلو راست چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
52 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ چانگان CS35
٠١/مهر/١۴٠٢
53 دستگاه شیشه بالابر عقب راست چانگان CS35
٠١/مهر/١۴٠٢
54 دستگیره بیرونی جلو چپ چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
55 دستگیره بیرونی جلو راست چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
56 دستگیره بیرونی عقب چپ چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
57 دستگیره بیرونی عقب راست چانگان CS35
5,400,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
58 دستگیره داخلی درب جلو چپ چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
59 دستگیره داخلی درب جلو راست چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
60 دستگیره داخلی درب عقب چپ چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
61 دستگیره داخلی درب عقب راست چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠۶/شهریور/١۴٠٢
62 دسته موتور چپ (پامرغی) چانگان CS35
13,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢
63 دسته موتور راست چانگان CS35
39,000,000 ریال ٢۶/مهر/١۴٠٢
64 دسته موتور شاتونی چانگان CS35
11,500,000 ریال ٢۶/مهر/١۴٠٢
65 دیاق سپر جلو چانگان CS35
13,000,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
66 دیسک چرخ جلو چانگان CS35
9,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
67 دیفیوزر سپر جلو چانگان CS35
9,700,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
68 دیفیوزر عقب چانگان CS35
6,500,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠٢
69 دیلایت جلو چپ چانگان CS35
9,000,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢
70 دیلایت جلو راست چانگان CS35
9,000,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢
71 رادیاتور آب چانگان CS35
25,300,000 ریال ١١/دی/١۴٠٢
72 رادیاتور بخاری چانگان CS35
١٣/دی/١۴٠٢
73 رادیاتور کولر چانگان CS35
١٣/دی/١۴٠٢
74 رام زیر موتور چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
75 رینگ پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
76 رینگ چرخ چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
77 زنجیر تایم چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
78 زه درب موتور (روی کاپوت) چانگان CS35
9,550,000 ریال ٢٨/مرداد/١۴٠٢
79 زه گلگیر جلو چپ چانگان CS35
4,600,000 ریال ٠٨/شهریور/١۴٠٢
80 زه گلگیر جلو راست چانگان CS35
4,600,000 ریال ٠٨/شهریور/١۴٠٢
81 زه گلگیر عقب چپ چانگان CS35
4,600,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢
82 زه گلگیر عقب راست چانگان CS35
4,600,000 ریال ٠٨/شهریور/١۴٠٢
83 سپر جلو چانگان CS35
24,500,000 ریال ٢٧/دی/١۴٠٢
84 سپر عقب چانگان CS35
25,000,000 ریال ٢۵/اسفند/١۴٠٢
85 سر سیلندر چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
86 سگدست چپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
87 سگدست راست چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
88 سنسور اکسیژن چانگان CS35
١٢/شهریور/١۴٠٢
89 سنسور دنده عقب چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
90 سنسور میل سوپاپ چانگان CS35
١٣/شهریور/١۴٠٢
91 سه راهی رادیاتور آب چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
92 سیبک طبق چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
93 سیبک فرمان چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
94 سینی زیر موتور چانگان CS35
9,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢
95 سینی فن چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
96 شلگیر جلو چپ چانگان CS35
5,400,000 ریال ٠٧/شهریور/١۴٠٢
97 شلگیر جلو راست چانگان CS35
5,400,000 ریال ٠٧/شهریور/١۴٠٢
98 شمع موتور اصلی چانگان CS35
9,500,000 ریال ١٣/شهریور/١۴٠٢
99 طبق جلو چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
100 طبق جلو راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
101 فشنگی استپ ترمز چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
102 فن رادیاتور چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
103 فنر ساعتی فرمان(رابط چرخشی) چانگان CS35
٢۵/شهریور/١۴٠٢
104 فیلتر بنزین چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
105 فیلتر هوا چانگان CS35
٢۶/شهریور/١۴٠٢
106 قاب مه شکن جلو چپ چانگان CS35
2,500,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
107 قاب مه شکن جلو راست چانگان CS35
2,500,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
108 قرقری فرمان چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
109 قفل درب موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
110 قیچی برف پاک کن چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
111 کارتل روغن گیربکس چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
112 کالیپر ترمز چرخ جلو چپ چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
113 کالیپر ترمز چرخ جلو راست چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
114 کالیپر ترمز چرخ عقب چپ چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
115 کالیپر ترمز چرخ عقب راست چانگان CS35
٠۴/شهریور/١۴٠٢
116 کاور روی موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
117 کمپرسور کولر چانگان CS35
٢۵/شهریور/١۴٠٢
118 کمک فنر جلو چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
119 کمک فنر جلو راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
120 کمک فنر عقب چپ چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
121 کمک فنر عقب راست چانگان CS35
٢٩/مرداد/١۴٠٢
122 گردگیر پلوس چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
123 گلگیر جلو چپ چانگان CS35
32,000,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
124 گلگیر جلو راست چانگان CS35
32,000,000 ریال ١٢/شهریور/١۴٠٢
125 لاستیک چاکدار چانگان CS35
٢۶/شهریور/١۴٠٢
126 مجموعه کلید سانروف چانگان CS35
١۴/شهریور/١۴٠٢
127 منبع شیشه شور چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
128 میل سوپاپ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
129 میل لنگ چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
130 میل موجگیر چپ چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
131 میل موجگیر راست چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
132 نمد درب موتور چانگان CS35
٣١/مرداد/١۴٠٢
133 واتر پمپ چانگان CS35 (یورو 4)
13,000,000 ریال ١۴/شهریور/١۴٠٢
134 واتر پمپ چانگان CS35 (یورو 5)
18,500,000 ریال ٢۵/شهریور/١۴٠٢
135 واشر سر سیلندر چانگان CS35
٠٢/شهریور/١۴٠٢
136 هواکش چانگان CS35
9,500,000 ریال ٠۵/شهریور/١۴٠٢

ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
4,480,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣

GC6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ جیلی GC6
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت راست جیلی GC6
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ خطر سمت چپ جیلی GC6
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست جیلی GC6
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 رادیاتور آب جیلی GC6 و الیت
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

LX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت سمند LX
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) سمند LX
4,500,000 ریال 4,000,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
3 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) سمند LX
3,800,000 ریال 3,300,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
4 چراغ خطر صندوق چپ سمند LX
3,000,000 ریال 2,500,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
5 چراغ خطر صندوق راست سمند LX
3,000,000 ریال 2,500,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو چپ سمند LX
2,350,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
7 طلق چراغ جلو راست سمند LX
2,350,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
8 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا
3,670,000 ریال 3,400,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢

S7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 آینه جانبی راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
4 ایسیو موتور (ECU) هایما S7 (موتور 2000)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 بازویی برف پاک کن جلو چپ هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
6 بازویی برف پاک کن جلو راست هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
7 بازویی برف پاک کن عقب هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
8 براکت سپر جلو چپ هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 براکت سپر جلو راست هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
11 بوش طبق بزرگ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
12 بوش طبق کوچک هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
13 پلوس چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
14 پلوس راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
15 پوسته سپر جلو هایما S7 موتور (2000cc)
36,500,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
16 تیغه برف پاک کن جلو چپ هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 تیغه برف پاک کن جلو راست هایما S7
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
18 جعبه فرمان هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
19 جلو پنجره هایما 2000cc S7
24,000,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠٢
20 چراغ جلو چپ هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
21 چراغ جلو راست هایما S7
١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
22 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ هایما S7
37,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست هایما S7
37,000,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
24 چراغ خطر صندوق چپ هایما S7
١۵/مرداد/١۴٠٢
25 چراغ خطر صندوق راست هایما S7
١۵/مرداد/١۴٠٢
26 چراغ مه شکن جلو چپ هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
27 چراغ مه شکن جلو راست هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
28 چراغ مه شکن عقب هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
29 چشمی شیشه شور جلو هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
30 درب جلو چپ هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
31 درب جلو راست هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
32 درب عقب چپ هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
33 درب عقب راست هایما S7
١٣/اردیبهشت/١۴٠٢
34 درب موتور هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
35 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو چپ هایما S7
١۶/خرداد/١۴٠٢
36 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو راست هایما S7
١۶/خرداد/١۴٠٢
37 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب چپ هایما S7
٢٠/خرداد/١۴٠٢
38 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب راست هایما S7
٢٠/خرداد/١۴٠٢
39 دستگیره بیرونی جلو چپ هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
40 دستگیره بیرونی جلو راست هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
41 دستگیره بیرونی عقب چپ هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
42 دستگیره بیرونی عقب راست هایما S7
٢۴/اردیبهشت/١۴٠٢
43 دستگیره داخلی جلو چپ هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
44 دستگیره داخلی جلو راست هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
45 دستگیره داخلی عقب چپ هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
46 دستگیره داخلی عقب راست هایما S7
٢١/اردیبهشت/١۴٠٢
47 دسته موتور چپ هایما S7
21,000,000 ریال ٠٨/آبان/١۴٠٢
48 دسته موتور راست هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
49 دسته موتور شاتونی هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
50 دیسک چرخ جلو هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
51 دیسک چرخ عقب هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
52 رادیاتور آب هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
53 رادیاتور بخاری هایما S7
٢٢/بهمن/١۴٠٢
54 رادیاتور کولر هایما S7
٢٢/بهمن/١۴٠٢
55 راهنمای روی آینه هایما S7
6,200,000 ریال ٢٧/دی/١۴٠٢
56 زنجیر تایم هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
57 سپر جلو هایما S7 توربو
38,500,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
58 سپر عقب هایما S7
21,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
59 سر پلوس هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
60 سگدست جلو چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
61 سگدست جلو راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
62 سنسور سپر عقب هایما S7
٠٢/فروردین/١۴٠١
63 سیبک طبق هایما S7
٢٩/اردیبهشت/١۴٠٢
64 سینی فن هایما S7
٣٠/مهر/١۴٠٠
65 شبرنگ سپر عقب چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
66 شبرنگ سپر عقب راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
67 شبکه سپر جلو هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
68 شلگیر جلو چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
69 شلگیر جلو راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
70 طبق جلو چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
71 طبق جلو راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
72 فشنگی استپ ترمز هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
73 فلاپ سپر عقب (دیفیوزر) هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
74 فنر لول جلو هایما S7
٢٩/اردیبهشت/١۴٠٢
75 فنر لول عقب هایما S7
٢٩/اردیبهشت/١۴٠٢
76 قفل درب موتور هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
77 کارتل روغن گیربکس هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
78 کالیپر ترمز چرخ جلو چپ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
79 کالیپر ترمز چرخ جلو راست هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
80 کمپرسور کولر هایما S7
95,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
81 کمک فنر جلو چپ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
82 کمک فنر جلو راست هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
83 کمک فنر عقب چپ هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
84 کمک فنر عقب راست هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
85 گردگیر پلوس هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
86 گردگیر کمک فنر جلو هایما S7
٠١/خرداد/١۴٠٢
87 گلگیر جلو چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
88 گلگیر جلو راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
89 لاستیک چاکدار هایما S7
800,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠٢
90 لنت ترمز جلو اصلی هایما S7
13,900,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
91 منبع شیشه شور هایما S7
٢٣/اردیبهشت/١۴٠٢
92 میل لنگ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
93 میل موجگیر جلو چپ هایما S7
2,500,000 ریال ٣٠/اردیبهشت/١۴٠٢
94 میل موجگیر جلو راست هایما S7
٣٠/اردیبهشت/١۴٠٢
95 نمد زیر کاپوت (درب موتور) هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢
96 واتر پمپ هایما S7
٠٧/خرداد/١۴٠٢

S7 توربو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره هایما S7 توربو
35,000,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
2 چراغ راهنمای آینه چپ هایما S7 توربو
6,200,000 ریال ٢٧/دی/١۴٠٢
3 چراغ راهنمای آینه راست هایما S7 توربو
6,200,000 ریال ٢٧/دی/١۴٠٢
4 دسته موتور بالا راست هایما S7 توربو
19,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
5 دسته موتور چپ هایما S7 توربو
16,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
6 دسته موتور هایما S7 توربو
19,500,000 ریال ٠٨/آبان/١۴٠٢
7 قاب مه شکن جلو چپ هایما S7 توربو
15,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 قاب مه شکن جلو راست هایما S7 توربو
15,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

SE

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) سمند SE جمع‌ساز
3,900,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
2 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) سمند SE جمع‌ساز
3,900,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
3 چراغ خطر سمند SE
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ خطر صندوق چپ سمند SE جمع‌ساز
3,300,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
5 چراغ خطر صندوق راست سمند SE جمع‌ساز
3,300,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣

X33S

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33S
52,500,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33S
52,500,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33S
13,750,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
7 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33S
13,750,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
8 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام X33S
6,900,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
9 طلق چراغ خطر راست ام وی ام X33S
6,900,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢

پارس ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک مدرن
7,600,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
2 چراغ خطر چپ پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
4,400,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
3 چراغ خطر چپ پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
4,220,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
4 چراغ خطر راست پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
4,220,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣

پلاس

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو چپ دنا پلاس فابریک مدرن
30,800,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
2 چراغ جلو چپ دنا مدرن
28,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
3 چراغ جلو راست دنا پلاس فابریک مدرن
30,800,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
4 چراغ جلو راست دنا مدرن
28,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
5 چراغ خطر چپ دنا پلاس فابریک مدرن
20,500,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٢
6 چراغ خطر چپ دنا مدرن
19,600,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
7 چراغ خطر راست دنا پلاس فابریک مدرن
20,500,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٢
8 چراغ خطر راست دنا مدرن
19,600,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣

تیگو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
3 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
4 کمپرسور کولر چری تیگو 5
٢٠/خرداد/١۴٠٢

تیگو 5 اکسلنت

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر عقب بدنه چری تیگو 5 اکسلنت
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 رکاب (طرح پورشه) چری تیگو 5
٠٢/فروردین/١۴٠١

تیگو 5 اکسلنت (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢

سورن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
2 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت سمند سورن
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
4 چراغ جلو چپ سمند سورن جمع ساز
18,300,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
5 چراغ جلو چپ سمند سورن مدرن
16,650,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
6 چراغ جلو راست سمند سورن جمع ساز
18,300,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
7 چراغ جلو راست سمند سورن مدرن
16,650,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
8 چراغ جلو سورن طرح هگزا
39,700,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
9 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا
3,670,000 ریال 3,400,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢
10 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6
2,980,000 ریال 2,850,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢

قدیم

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر صندوق سمند قدیم(EL)
1,350,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ خطربدنه سمند قدیم(EL)
1,650,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢

111

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پراید 111 جمع‌ساز (بدون سوکت و لامپ)
1,800,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
10 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
11 چراغ جلو چپ پراید 111 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
7,750,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
12 چراغ جلو چپ پراید 111 فابریک (موتوردار) جمع‌ساز
9,800,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
13 چراغ جلو چپ پراید 132 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
8,080,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
14 چراغ جلو چپ پراید 132 و 111 فابریک (بدون موتور) مدرن
6,700,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
15 چراغ جلو چپ پراید 132 و 111 فابریک (موتوردار) مدرن
8,800,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
16 چراغ جلو راست پراید 111 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
7,750,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
17 چراغ جلو راست پراید 111 فابریک (موتوردار) جمع‌ساز
9,800,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
18 چراغ جلو راست پراید 132 فابریک (بدون موتور) جمع‌ساز
8,080,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
19 چراغ جلو راست پراید 132 و 111 فابریک (بدون موتور) مدرن
6,700,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
20 چراغ جلو راست پراید 132 و 111 فابریک (موتوردار) مدرن
8,800,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
21 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 داخل مشکی
7,500,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠٢
22 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 داخل مشکی
7,500,000 ریال ٠٣/مرداد/١۴٠٢
23 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح S500 (دودی) NGCO
18,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
24 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح S500 برند NGCO
18,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
25 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح فراری (NGCO)
18,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
26 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح فراری (دودی) NGCO
18,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
27 چراغ خطر چپ پراید 111 فابریک جمع‌ساز
3,750,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
28 چراغ خطر راست پراید 111 فابریک جمع‌ساز
3,750,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
29 چراغ مه شکن جلو راست پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
3,200,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
30 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
31 طلق چراغ جلو چپ پراید 111 (پلی کربنات)
2,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
32 طلق چراغ جلو راست پراید 111 (پلی کربنات)
2,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢

131

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
2 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد (NGCO)
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
3 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد قرمز
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
4 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
5 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کادنزا
18,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک داخل مشکی
19,800,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک کریستالی
19,800,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
18,400,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
14 چراغ جلو چپ پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
6,540,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
15 چراغ جلو چپ پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
9,100,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
16 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی
4,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
17 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
18 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی(بدون موتور) با طلق پلی‌کربنات
4,100,000 ریال 3,850,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
19 چراغ جلو راست پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
6,540,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
20 چراغ جلو راست پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
9,100,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
21 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی
4,100,000 ریال ٢٣/اردیبهشت/١۴٠٣
22 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
23 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی(بدون موتور)با طلق پلی کربنات
4,100,000 ریال 3,850,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
24 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (NGCO)
17,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
25 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (دودی) NGCO
17,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
26 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (دودی) NGCO
18,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
27 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 برند NGCO
18,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
28 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (NGCO)
10,300,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
29 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (دودی) NGCO
10,300,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
30 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (NGCO)
19,050,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
31 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (دودی) NGCO
19,050,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
32 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک
2,850,000 ریال ٠٣/آذر/١۴٠٢
33 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
3,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
34 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
5,150,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
35 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
36 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,850,000 ریال ٠٣/آذر/١۴٠٢
37 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
3,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
38 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
5,150,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
39 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣

132

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
10 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
11 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (NGCO)
8,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
12 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (دودی) NGCO
8,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
13 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (NGCO)
19,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
14 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (دودی) NGCO
19,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
15 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (NGCO)
17,700,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠٢
16 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (دودی) NGCO
19,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
17 چراغ مه شکن جلو چپ پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
3,200,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
18 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
19 طلق چراغ جلو چپ پراید 132
1,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
20 طلق چراغ جلو راست پراید 132
1,450,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢

207 جدید (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو راست پژو 207 جدید (new) مدرن
45,500,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new) مدرن
45,900,000 ریال ٠۶/خرداد/١۴٠٣

315

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 پلوس کامل چپ ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 پلوس کامل راست ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
4 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
50,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 جعبه فرمان ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 جلو پنجره ام وی ام 315 نیو
12,000,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
7 چراغ خطر چپ ام وی ام 315 قدیم
23,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
8 چراغ خطر راست ام وی ام 315 قدیم
20,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
9 چراغ مه شکن عقب چپ ام وی ام 315 نیو
5,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ مه شکن عقب راست ام وی ام 315 نیو
6,800,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
11 سپر جلو ام وی ام 315 قدیم
31,000,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
12 سپر جلو ام وی ام 315 نیو
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 طبق ام وی ام 315
6,400,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
14 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 315 نیو
16,400,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
15 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 315 نیو
16,400,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
16 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 315 نیو
٢٠/دی/١۴٠٢
17 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 315 نیو
٢٠/دی/١۴٠٢
18 کمپرسور کولر ام وی ام 315
65,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
19 واتر پمپ ام وی ام 315
12,000,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٢

530

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره ام وی ام 530
9,900,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 530
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 530
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ مه شکن جلو ام وی ام 530
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 530
5,500,000 ریال ١۵/دی/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 530
5,500,000 ریال ١۵/دی/١۴٠٢
7 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 530
١٩/دی/١۴٠٢
8 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 530
١٩/دی/١۴٠٢
9 کمپرسور کولر ام وی ام 530
65,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

550

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 550
8,750,000 ریال ١۴/دی/١۴٠٢
6 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 550
8,750,000 ریال ١۴/دی/١۴٠٢
7 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 550
11,500,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
8 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 550
11,500,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
9 کمپرسور کولر ام وی ام 550
65,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

آریو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
3 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
19,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
8 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) بدون رنگ
22,500,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠٢
10 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) رنگ شده
31,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
11 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
12 شبرنگ سپر عقب چپ زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
13 شبرنگ سپر عقب راست زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
14 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
14,000,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
15 طلق چراغ جلو چپ آریو S300
١۴/دی/١۴٠٢
16 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
14,000,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
17 طلق چراغ جلو راست آریو S300
١۴/دی/١۴٠٢
18 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ٢٠/دی/١۴٠٢
19 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ٢٠/دی/١۴٠٢
20 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
21 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
22 کمک فنر جلو چپ اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
22,000,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠٢
23 کمک فنر جلو راست اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
22,000,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠٢
24 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
25 کوئل آریو (زوتی Z300)
5,900,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
26 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
27 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ١٢/تیر/١۴٠٢
28 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
29 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
30 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
31 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
32 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
5,700,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
33 واتر پمپ آریو زوتی ( Z300)
10,900,000 ریال ١١/شهریور/١۴٠٢

آریو زوتی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
3 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
19,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
8 جعبه فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 جلو پنجره آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
10 چراغ جلو سمت چپ آریو (زوتی Z300)
32,900,000 ریال ٢۵/آبان/١۴٠٢
11 چراغ جلو سمت راست آریو (زوتی Z300)
32,900,000 ریال ٢۵/آبان/١۴٠٢
12 چراغ خطر سمت چپ آریو (زوتی Z300)
18,000,000 ریال ٢۵/آبان/١۴٠٢
13 چراغ خطر سمت راست آریو (زوتی Z300)
17,200,000 ریال ٢٠/دی/١۴٠٢
14 چراغ مه شکن جلو چپ آریو (زوتی Z300)
5,100,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
15 چراغ مه شکن جلو راست آریو (زوتی Z300)
5,100,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
16 درب صندوق عقب آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
17 دسته موتور بالا راست z خورده آریو (زوتی Z300)
12,000,000 ریال ١١/تیر/١۴٠٢
18 دیسک چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
8,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
19 دیسک چرخ عقب آریو (زوتی Z300)
٢٢/بهمن/١۴٠٢
20 رادیاتور آب آریو (زوتی Z300)
٢٢/بهمن/١۴٠٢
21 رادیاتور بخاری آریو (زوتی Z300)
٢٢/بهمن/١۴٠٢
22 رادیاتور کولر آریو (زوتی Z300)
٢٢/بهمن/١۴٠٢
23 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
24 شبرنگ سپر عقب چپ زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
25 شبرنگ سپر عقب راست زوتی آریو ( Z300)
2,200,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
26 طبق جلو چپ آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
27 طبق جلو راست آریو (زوتی Z300)
11,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
28 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
14,000,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
29 طلق چراغ جلو چپ آریو S300
١۴/دی/١۴٠٢
30 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
14,000,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
31 طلق چراغ جلو راست آریو S300
١۴/دی/١۴٠٢
32 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ٢٠/دی/١۴٠٢
33 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ٢٠/دی/١۴٠٢
34 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
35 قاب مه شکن جلو چپ آریو (زوتی Z300)
1,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠٢
36 قاب مه شکن جلو راست آریو (زوتی Z300)
1,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠٢
37 کاسه نمد ته میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
38 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
39 کمک فنر جلو چپ اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
22,000,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠٢
40 کمک فنر جلو راست اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
22,000,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠٢
41 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
42 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
43 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
7,500,000 ریال ١٢/تیر/١۴٠٢
44 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
45 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
46 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
47 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
48 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
5,700,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
49 یونیت ایربگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١

آینه جانبی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
6,950,000 ریال ١۵/مهر/١۴٠٢
2 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
6,950,000 ریال ١۵/مهر/١۴٠٢
3 آینه جانبی چپ آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
4 آینه جانبی چپ KMC T8 (جک تی 8)
90,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
5 آینه جانبی چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
11,490,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠٣
6 آینه جانبی چپ بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
7 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 آینه جانبی چپ بسترن B50F
١۴/مهر/١۴٠٢
9 آینه جانبی چپ جک J4
١۶/دی/١۴٠٢
10 آینه جانبی چپ جک J5
15,900,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠٢
11 آینه جانبی چپ چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
12 آینه جانبی چپ چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
13 آینه جانبی چپ چری تیگو 7
٠٣/خرداد/١۴٠٣
14 آینه جانبی چپ دانگ فنگ H30 کراس
17,800,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠٢
15 آینه جانبی چپ دیگنیتی
175,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
16 آینه جانبی چپ راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 آینه جانبی چپ فونیکس FX
٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
18 آینه جانبی چپ فونیکس تیگو 7 پرو
٠٨/خرداد/١۴٠٣
19 آینه جانبی چپ فیدلیتی
160,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
20 آینه جانبی چپ لاماری
١۴/تیر/١۴٠٣
21 آینه جانبی چپ لیفان 820
٢٠/اردیبهشت/١۴٠٣
22 آینه جانبی چپ لیفان X60
26,000,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
23 آینه جانبی چپ هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
24 آینه جانبی راست آریو (زوتی Z300)
26,500,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
25 آینه جانبی راست KMC T8 (جک تی 8)
85,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
26 آینه جانبی راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
11,490,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠٣
27 آینه جانبی راست بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
28 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
29 آینه جانبی راست بسترن B50F
١۴/مهر/١۴٠٢
30 آینه جانبی راست جک J4
١۶/دی/١۴٠٢
31 آینه جانبی راست جک J5
15,900,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠٢
32 آینه جانبی راست چانگان CS35
21,500,000 ریال ١۵/شهریور/١۴٠٢
33 آینه جانبی راست چری آریزو 5
24,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
34 آینه جانبی راست چری تیگو 7
٠٣/خرداد/١۴٠٣
35 آینه جانبی راست دانگ فنگ H30 کراس
16,330,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٣
36 آینه جانبی راست دیگنیتی
175,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
37 آینه جانبی راست راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
38 آینه جانبی راست فونیکس FX
٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
39 آینه جانبی راست فونیکس تیگو 7 پرو
٠٨/خرداد/١۴٠٣
40 آینه جانبی راست فیدلیتی
160,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
41 آینه جانبی راست لاماری
١۴/تیر/١۴٠٣
42 آینه جانبی راست لیفان 820
٢٠/اردیبهشت/١۴٠٣
43 آینه جانبی راست لیفان X60
25,500,000 ریال ٠٣/تیر/١۴٠٢
44 آینه جانبی راست هایما S7
١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
45 آینه جانبی راهنمادار پراید
4,100,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠٢
46 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
47 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
48 آینه جانبی سمت چپ جک S3
18,000,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
49 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
50 آینه جانبی سمت چپ سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
51 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٢/فروردین/١۴٠١
52 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
53 آینه جانبی سمت راست جک S3
18,000,000 ریال ٣٠/مرداد/١۴٠٢
54 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
6,250,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
55 آینه جانبی سمت راست سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
56 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
3,990,000 ریال ٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
57 آینه جانبی کامل چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
16,000,000 ریال ٠٧/دی/١۴٠٢
58 آینه جانبی کامل راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
15,900,000 ریال ٠٧/دی/١۴٠٢
59 آینه وسط درجه دار مناسب برای انواع خودرو
350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
60 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
3,400,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
61 شیشه آینه جانبی چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
62 شیشه آینه جانبی چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
63 شیشه آینه جانبی راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
64 شیشه آینه جانبی راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,800,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
65 قاب پایه آینه بغل چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,900,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
66 قاب پایه آینه بغل راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,900,000 ریال ١۴/اردیبهشت/١۴٠٢
67 کلید تنظیم آینه برلیانس H320 , H330 (سری 300)
١٣/آذر/١۴٠٢
68 کلید تنظیم آینه برلیانس H220 , H230 (سری 200)
5,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠٢

ال 90

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل اسپرت ال 90
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 پرژکتور تایگر ال 90 (وات بالا)
7,700,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح آکورد
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
4 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح لکسوس
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
5 چراغ جلو چپ ال 90 (بدون موتور) مدرن
7,650,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
6 چراغ جلو چپ ال 90 (موتوردار) جمع‌ساز
9,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
7 چراغ جلو چپ ال 90 (موتوردار) مدرن
8,300,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
8 چراغ جلو راست ال 90 (بدون موتور) مدرن
7,650,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
9 چراغ جلو راست ال 90 (موتوردار) جمع‌ساز
9,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
10 چراغ جلو راست ال 90 (موتوردار) مدرن
8,300,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
11 چراغ خطر چپ فابریک ال 90 جمع‌ساز
4,600,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
12 چراغ خطر راست فابریک ال 90 جمع‌ساز
4,600,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
13 چراغ مه شکن جلو ال 90
2,800,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
14 چراغ مه شکن زرد ال 90
3,100,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
15 طلق چراغ جلو چپ ال 90
2,690,000 ریال ٢٢/اردیبهشت/١۴٠٣
16 طلق چراغ جلو راست ال 90
2,690,000 ریال ٢٢/اردیبهشت/١۴٠٣
17 لنت ترمز جلو ال 90، ساندرو اتوماتیک و لیفان 520
3,200,000 ریال 2,950,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢

ام جی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 دسته موتور چپ (زیر باطری) ام جی MG 350
11,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

ام جی 550 (MG 550)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ ام جی MG 550
42,500,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
4 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست ام جی MG 550
35,500,000 ریال ١٠/تیر/١۴٠٢
5 دسته موتور راست ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 طبق جلو ام جی MG 550
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 کمپرسور کولر ام جی MG 550
127,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

ام جی 6 (MG 6)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ ام جی MG 6
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست ام جی MG 6
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ مه شکن ام جی MG 6
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 کمپرسور کولر ام جی MG 6
127,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

ام وی ام

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس کامل چپ ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
2 پلوس کامل راست ام وی ام 315
41,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 110
7,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
5 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 110
7,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
32,000,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
8 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 110
11,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
9 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
32,000,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
10 چراغ جلو سمت راست ام وی ام 110
11,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
11 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
12 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
49,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
13 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 110
٢٠/دی/١۴٠٢
14 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 110
٢٠/دی/١۴٠٢
15 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 110
5,800,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
16 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 315 (قدیم)
10,500,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
17 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 550
8,750,000 ریال ١۴/دی/١۴٠٢
18 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
8,490,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
19 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 نیو
١٧/دی/١۴٠٢
20 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 110
5,800,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
21 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 315 (قدیم)
10,500,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
22 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 550
8,750,000 ریال ١۴/دی/١۴٠٢
23 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
8,490,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
24 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 نیو
١٧/دی/١۴٠٢
25 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 315 (قدیم)
9,800,000 ریال ١۴/دی/١۴٠٢
26 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام X33 نیو
٢٠/دی/١۴٠٢
27 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 315 (قدیم)
9,800,000 ریال ١۴/دی/١۴٠٢
28 طلق چراغ خطر راست ام وی ام X33 نیو
٢٠/دی/١۴٠٢
29 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
30 کمپرسور کولر ام وی ام X33
67,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
31 واتر پمپ ام وی ام 315
12,000,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٢

امنیت خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ روی داشبورد چانگان CS35
٣٠/مرداد/١۴٠٢
2 ایربگ روی فرمان سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
3 ایربگ فرمان بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
4 ایربگ فرمان بسترن B50F
٠١/آبان/١۴٠٢
5 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 بوق 11-10 (بنزی) مناسب برای انواع خودرو
13,000,000 ریال ٢٧/تیر/١۴٠٢
7 قفل درب صندوق برلیانس H320
8,500,000 ریال ١۶/آذر/١۴٠٢
8 قفل درب موتور برلیانس H220 , H230 (سری 200)
5,900,000 ریال ٠٢/شهریور/١۴٠٢
9 قفل درب موتور بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
10 قفل درب موتور جک J4
٢٧/دی/١۴٠٢
11 قفل درب موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
12 قفل درب موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
13 کاور روی موتور چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
14 کاور روی موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
15 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٢/فروردین/١۴٠١
16 مکانیزم قفل درب جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
17 مکانیزم قفل درب جلو چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
12,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
18 مکانیزم قفل درب جلو دانگ فنگ H30 کراس
12,000,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
19 مکانیزم قفل درب جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
20 مکانیزم قفل درب جلو راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
10,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
21 مکانیزم قفل درب عقب چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
22 مکانیزم قفل درب عقب چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
10,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
23 مکانیزم قفل درب عقب راست برلیانس H220 , H230 (سری200)
9,500,000 ریال ٢۵/مرداد/١۴٠٢
24 مکانیزم قفل درب عقب راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
10,000,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢

B30

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
3 اکسل عقب بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
4 اویل پمپ بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
5 ایربگ فرمان بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
6 براکت سپر جلو چپ بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
7 براکت سپر جلو راست بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
8 براکت سپر عقب چپ بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
9 براکت سپر عقب راست بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
10 بوش طبق بزرگ بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
11 بوش طبق کوچک بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
12 پلوس چپ بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
13 پلوس راست بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
14 پمپ شیشه شور بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
15 پیستون بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
16 ترموستات بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
17 تسمه تایم بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
18 توپی چرخ جلو بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
19 توپی چرخ عقب بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
20 توری سپر جلو بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
21 تیغه برف پاک کن بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
22 جعبه فرمان بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
23 جلو پنجره بسترن B30
45,900,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢
24 چراغ جلو چپ بسترن B30
44,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠٢
25 چراغ جلو راست بسترن B30
44,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠٢
26 چراغ خطر صندوق چپ بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
27 چراغ خطر صندوق راست بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
28 چراغ خطر عقب روی گلگیر چپ بسترن B30
37,500,000 ریال ١٨/آذر/١۴٠٢
29 چراغ خطر عقب روی گلگیر راست بسترن B30
36,500,000 ریال ١٨/آذر/١۴٠٢
30 چراغ مه شکن جلو چپ بسترن B30
٢۵/آذر/١۴٠٢
31 چراغ مه شکن جلو راست بسترن B30
٢۵/آذر/١۴٠٢
32 چراغ مه شکن عقب چپ بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
33 چراغ مه شکن عقب راست بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
34 خنک کننده گیربکس بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
35 درب جلو چپ بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
36 درب جلو راست بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
37 درب صندوق عقب بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
38 درب عقب چپ بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
39 درب عقب راست بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
40 درب موتور بسترن B30
٢۴/آذر/١۴٠٢
41 دستگیره بیرونی جلو چپ بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
42 دستگیره بیرونی جلو راست بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
43 دستگیره بیرونی عقب چپ بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
44 دستگیره بیرونی عقب راست بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
45 دسته موتور چپ بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
46 دسته موتور راست بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
47 دسته موتور شاتونی بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
48 دینام بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
49 رادیاتور آب بسترن B30
٢٢/بهمن/١۴٠٢
50 رادیاتور بخاری بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
51 رادیاتور کولر بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
52 رام زیر موتور بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
53 رینگ چرخ بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
54 سپر جلو بسترن B30
36,000,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٢
55 سپر عقب بسترن B30
44,000,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢
56 سگدست چپ بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
57 سگدست راست بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
58 سنسور اکسیژن بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
59 سنسور دریچه گاز بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
60 سنسور دنده عقب بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
61 سیبک طبق بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
62 سیبک فرمان چپ بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
63 سیبک فرمان راست بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
64 شلگیر جلو چپ بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
65 شلگیر جلو راست بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
66 شمع موتور بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
67 طبق جلو چپ بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
68 طبق جلو راست بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
69 فیلتر بنزین بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
70 قاب روی موتور بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
71 قاب مه شکن جلو چپ بسترن B30
٢۶/آذر/١۴٠٢
72 قاب مه شکن جلو راست بسترن B30
٢۶/آذر/١۴٠٢
73 قرقری فرمان بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
74 کارتل روغن گیربکس بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
75 کمپرسور کولر بسترن B30
٢١/خرداد/١۴٠٢
76 کمک فنر جلو چپ بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
77 کمک فنر جلو راست بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
78 کمک فنر عقب چپ بسترن B30
٢۶/آذر/١۴٠٢
79 کمک فنر عقب راست بسترن B30
٢۶/آذر/١۴٠٢
80 کوئل بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
81 گردگیر پلوس بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
82 گلگیر جلو چپ بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
83 گلگیر جلو راست بسترن B30
٣٠/آذر/١۴٠٢
84 لاستیک چاکدار بسترن B30
٠٧/دی/١۴٠٢
85 مجموعه فن بسترن B30
١٣/دی/١۴٠٢
86 منبع آب شیشه شور بسترن B30
١٠/دی/١۴٠٢
87 میل سوپاپ بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
88 میل موجگیر بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
89 واتر پمپ بسترن B30
٠۵/دی/١۴٠٢
90 واشر سر سیلندر بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢

B50

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 رادیاتور آب بسترن B50
٢٢/بهمن/١۴٠٢
4 فیلتر بنزین بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 کمپرسور کولر بسترن B50
٢١/خرداد/١۴٠٢

B50F

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره بسترن B50F
٠٢/آبان/١۴٠٢
2 آینه جانبی چپ بسترن B50F
١۴/مهر/١۴٠٢
3 آینه جانبی راست بسترن B50F
١۴/مهر/١۴٠٢
4 اویل پمپ بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
5 ایربگ فرمان بسترن B50F
٠١/آبان/١۴٠٢
6 براکت سپر عقب چپ بسترن B50F
٠٨/آبان/١۴٠٢
7 براکت سپر عقب راست بسترن B50F
٠٨/آبان/١۴٠٢
8 بوش طبق بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
9 پلوس چپ بسترن B50F
٠٩/آبان/١۴٠٢
10 پلوس راست بسترن B50F
٠٩/آبان/١۴٠٢
11 پیستون بسترن B50F
١١/آبان/١۴٠٢
12 ترموستات بسترن B50F
16,900,000 ریال ١۴/مهر/١۴٠٢
13 تسمه تایم بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
14 توپی چرخ جلو بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
15 توپی چرخ عقب بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
16 توری سپر جلو بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
17 تیغه برف پاک کن جلو چپ بسترن B50F
٠٩/آبان/١۴٠٢
18 تیغه برف پاک کن جلو راست بسترن B50F
٠٩/آبان/١۴٠٢
19 جعبه فرمان بسترن B50F
٠٨/آبان/١۴٠٢
20 جلو پنجره بسترن B50F
38,000,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢
21 چراغ جلو چپ بسترن B50F
49,200,000 ریال ١۴/مهر/١۴٠٢
22 چراغ جلو راست بسترن B50F
49,200,000 ریال ١۴/مهر/١۴٠٢
23 چراغ خطر چپ بسترن B50F
41,000,000 ریال ١٣/مهر/١۴٠٢
24 چراغ خطر راست بسترن B50F
41,000,000 ریال ١٣/مهر/١۴٠٢
25 چراغ مه شکن جلو چپ بسترن B50F
13,000,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢
26 چراغ مه شکن جلو راست بسترن B50F
13,000,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢
27 چشمی شیشه شور بسترن B50F
٠٨/آبان/١۴٠٢
28 خنک کننده گیربکس بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
29 درب جلو چپ بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
30 درب جلو راست بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
31 درب صندوق عقب بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
32 درب عقب چپ بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
33 درب عقب راست بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
34 دستگاه شیشه بالابر جلو چپ بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
35 دستگاه شیشه بالابر جلو راست بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
36 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
37 دستگاه شیشه بالابر عقب راست بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
38 دستگیره بیرونی جلو چپ بسترن B50F
٠٣/آبان/١۴٠٢
39 دستگیره بیرونی جلو راست بسترن B50F
٠٣/آبان/١۴٠٢
40 دستگیره بیرونی عقب چپ بسترن B50F
٠٣/آبان/١۴٠٢
41 دستگیره بیرونی عقب راست بسترن B50F
٠٣/آبان/١۴٠٢
42 دستگیره داخلی جلو چپ بسترن B50F
٢٨/مهر/١۴٠٢
43 دستگیره داخلی جلو راست بسترن B50F
٢٧/مهر/١۴٠٢
44 دستگیره داخلی عقب چپ بسترن B50F
٢٨/مهر/١۴٠٢
45 دستگیره داخلی عقب راست بسترن B50F
٢٧/مهر/١۴٠٢
46 دسته موتور بالا راست بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
47 دسته موتور چپ بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
48 دسته موتور شاتونی بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
49 دیاق سپر جلو بسترن B50F
٢۶/مهر/١۴٠٢
50 دینام اصلی بسترن B50F
85,000,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢
51 رادیاتور آب بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
52 رادیاتور بخاری بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
53 رادیاتور کولر بسترن B50F
٢٢/بهمن/١۴٠٢
54 رام زیر موتور بسترن B50F
٠٢/آبان/١۴٠٢
55 رینگ پیستون بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
56 زه درب موتور (کاپوت) بسترن B50F
11,500,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢
57 سپر جلو بسترن B50F
45,000,000 ریال ٢٧/آبان/١۴٠٢
58 سپر عقب بسترن B50F
١٣/مهر/١۴٠٢
59 سر سیلندر بسترن B50F
١١/آبان/١۴٠٢
60 سگدست چپ بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
61 سگدست راست بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
62 سنسور اکسیژن بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
63 سنسور دنده عقب بسترن B50F
٠٣/آبان/١۴٠٢
64 سنسور نشانگر درجه باد بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
65 سه راهی آب بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
66 سیبک طبق بسترن B50F
٠١/آبان/١۴٠٢
67 سیبک فرمان بسترن B50F
٢٨/مهر/١۴٠٢
68 سینی زیر موتور بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
69 سینی فن بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
70 شبرنگ سپر عقب چپ بسترن B50F
٢۶/مهر/١۴٠٢
71 شبرنگ سپر عقب راست بسترن B50F
٢۶/مهر/١۴٠٢
72 شلگیر جلو چپ بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
73 شلگیر جلو راست بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
74 طبق جلو سمت بالا بسترن B50F
١٢/مهر/١۴٠٢
75 طبق کله اسبی بسترن B50F
١٢/مهر/١۴٠٢
76 فیلتر بنزین بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
77 قاب مه شکن جلو چپ بسترن B50F
6,500,000 ریال ١٢/مهر/١۴٠٢
78 قاب مه شکن جلو راست بسترن B50F
6,500,000 ریال ١٢/مهر/١۴٠٢
79 قرقری فرمان بسترن B50F
٠٨/آبان/١۴٠٢
80 قفل درب موتور بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
81 کمپرسور کولر بسترن B50F
110,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
82 کمک فنر جلو چپ بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
83 کمک فنر جلو راست بسترن B50F
٢۵/مهر/١۴٠٢
84 کمک فنر عقب چپ بسترن B50F
٢۶/مهر/١۴٠٢
85 کمک فنر عقب راست بسترن B50F
٢۶/مهر/١۴٠٢
86 کوئل بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
87 گردگیر پلوس بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢
88 گلگیر جلو چپ بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
89 گلگیر جلو راست بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
90 لاستیک چاکدار بسترن B50F
١٣/آبان/١۴٠٢
91 منبع شیشه شور بسترن B50F
٠٨/آبان/١۴٠٢
92 موتور برف پاک کن بسترن B50F
٠٢/آبان/١۴٠٢
93 میل سوپاپ بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
94 میل لنگ بسترن B50F
١١/آبان/١۴٠٢
95 میل موجگیر جلو چپ بسترن B50F
٠٧/آبان/١۴٠٢
96 میل موجگیر جلو راست بسترن B50F
٠٧/آبان/١۴٠٢
97 نمد درب موتور بسترن B50F
٠۴/آبان/١۴٠٢
98 واتر پمپ بسترن B50F
19,900,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢
99 واتر پمپ بسترن B50F
٠۴/آبان/١۴٠٢
100 واشر سر سیلندر بسترن B50F
١٠/آبان/١۴٠٢

ECU

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ای سی یو ECU برلیانس H320 , H330 (سری 300)
75,000,000 ریال ٢٠/اردیبهشت/١۴٠٢
2 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ایسیو موتور (ECU) دانگ فنگ H30 کراس
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 ECU موتور جک S5 اتومات
125,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
6 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 واحد کنترل موتور ایسیو (ECU) چانگان CS35
99,000,000 ریال ٢۴/شهریور/١۴٠٢

x22

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلوپنجره ام وی ام اصلی X22
30,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
2 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X22
54,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
3 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X22
54,900,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
4 چراغ خطر اصلی سمت راست ام وی ام X22
21,000,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
5 چراغ خطر اصلی سمت چپ ام وی ام X22
21,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
6 چراغ مه شکن عقب چپ ام وی ام X22
7,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
7 چراغ مه شکن عقب راست ام وی ام X22
7,300,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
8 سپر عقب ام وی ام X22
36,500,000 ریال ٣١/تیر/١۴٠٢
9 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X22
9,600,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
10 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X22
9,600,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠٢
11 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام X22
٢٠/دی/١۴٠٢
12 طلق چراغ خطر راست ام وی ام X22
٢٠/دی/١۴٠٢
13 کمپرسور کولر ام وی ام X22
72,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢

x33

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی چرخ جلو ام وی ام X33
٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
2 چراغ جلو چپ ام وی ام X33 قدیم
31,000,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
3 چراغ جلو راست ام وی ام X33 قدیم
31,000,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
4 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
32,000,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
32,000,000 ریال ١۴/آبان/١۴٠٢
6 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
7 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
49,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
8 سر پلوس ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
8,490,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
10 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 نیو
١٧/دی/١۴٠٢
11 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
8,490,000 ریال ١٧/دی/١۴٠٢
12 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 نیو
١٧/دی/١۴٠٢
13 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام X33 قدیم
7,000,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
14 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام X33 نیو
٢٠/دی/١۴٠٢
15 طلق چراغ خطر راست ام وی ام X33 قدیم
7,000,000 ریال ١٩/دی/١۴٠٢
16 طلق چراغ خطر راست ام وی ام X33 نیو
٢٠/دی/١۴٠٢
17 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
18 قفل درب جلو ام وی ام X33
٠٢/فروردین/١۴٠١
19 کمپرسور کولر ام وی ام X33
67,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
20 گلگیر جلو ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠

z300

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) بدون رنگ
22,500,000 ریال ١٧/تیر/١۴٠٢
2 سپر جلو آریو زوتی ( Z300) رنگ شده
31,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
3 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 کوئل آریو (زوتی Z300)
5,900,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢

بایک سابرینا

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
2 آینه جانبی سمت چپ سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
3 آینه جانبی سمت راست سابرینا
36,500,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
4 اویل پمپ سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
5 ایربگ روی فرمان سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
6 براکت سپر جلو چپ سابرینا
4,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
7 براکت سپر جلو راست سابرینا
4,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
8 براکت سپر عقب چپ سابرینا
٢٨/بهمن/١۴٠٢
9 براکت سپر عقب راست سابرینا
٢٨/بهمن/١۴٠٢
10 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت چپ سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
11 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت راست سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
12 پلوس چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
13 پلوس راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
14 پیستون سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
15 تسمه تایم سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
16 تیغه برف پاک کن جلو چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
17 تیغه برف پاک کن جلو راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
18 جعبه فرمان سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
19 جلو پنجره بایک سابرینا
39,900,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
20 چراغ جلو سمت چپ بایک سابرینا
54,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
21 چراغ جلو سمت راست بایک سابرینا
54,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠٢
22 چراغ خطر چپ بدنه (گلگیر) بایک سابرینا
30,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
23 چراغ خطر چپ صندوق بایک سابرینا
21,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
24 چراغ خطر راست بدنه (گلگیر) بایک سابرینا
30,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
25 چراغ خطر راست صندوق بایک سابرینا
21,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
26 چراغ مه شکن جلو چپ سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
27 چراغ مه شکن جلو راست سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
28 چشمی شیشه شور جلو سابرینا
١٧/مرداد/١۴٠٢
29 درب جلو چپ سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
30 درب جلو راست سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
31 درب صندوق سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
32 درب عقب چپ سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
33 درب عقب راست سابرینا
108,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
34 درب موتور سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
35 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
36 دستگاه (موتور) شیشه بالابر جلو راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
37 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
38 دستگاه (موتور) شیشه بالابر عقب راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
39 دستگیره بیرونی جلو چپ سابرینا
١٩/تیر/١۴٠٢
40 دستگیره بیرونی جلو راست سابرینا
١٩/تیر/١۴٠٢
41 دستگیره بیرونی عقب چپ سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
42 دستگیره بیرونی عقب راست سابرینا
٢٠/تیر/١۴٠٢
43 دستگیره داخلی جلو چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
44 دستگیره داخلی جلو راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
45 دستگیره داخلی عقب چپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
46 دستگیره داخلی عقب راست سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
47 دسته موتور چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
48 دسته موتور راست سابرینا
39,800,000 ریال ١٢/مهر/١۴٠٢
49 دسته موتور شاتونی سابرینا
29,900,000 ریال ١٢/مهر/١۴٠٢
50 دیاق سپر جلو سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
51 دیاق سپر عقب سابرینا
٢٨/بهمن/١۴٠٢
52 رادیاتور آب سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
53 رادیاتور بخاری سابرینا
٢٢/بهمن/١۴٠٢
54 رادیاتور کولر سابرینا
٢٢/بهمن/١۴٠٢
55 سپر جلو سابرینا
53,000,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
56 سپر عقب سابرینا
49,500,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠٢
57 سگدست چپ سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
58 سگدست راست سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
59 سنسور دنده عقب سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
60 سیبک طبق سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
61 سیبک فرمان سابرینا
6,900,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢
62 سینی زیر موتور سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
63 سینی فن سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
64 شبرنگ سپر عقب چپ سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
65 شبرنگ سپر عقب راست سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
66 شلگیر جلو چپ سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
67 شلگیر جلو راست سابرینا
١١/تیر/١۴٠٢
68 طبق جلو چپ سابرینا
35,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
69 طبق جلو راست سابرینا
35,000,000 ریال ٠٩/تیر/١۴٠٢
70 فشنگی پدال ترمز سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
71 قاب مه شکن جلو چپ سابرینا
6,500,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠٢
72 قاب مه شکن جلو راست سابرینا
6,500,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠٢
73 قرقری فرمان سابرینا
7,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
74 قفل درب موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
75 کاسه چرخ سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
76 کاور روی موتور سابرینا
٢۵/مرداد/١۴٠٢
77 کمک فنر جلو چپ سابرینا
47,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
78 کمک فنر جلو راست سابرینا
47,500,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
79 کمک فنر عقب چپ سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
80 کمک فنر عقب راست سابرینا
٠٢/تیر/١۴٠٢
81 کوئل سابرینا
٢۶/مرداد/١۴٠٢
82 گلگیر جلو چپ سابرینا
39,000,000 ریال ١١/تیر/١۴٠٢
83 گلگیر جلو راست سابرینا
39,000,000 ریال ١١/تیر/١۴٠٢
84 منبع شیشه شور سابرینا
١٨/مرداد/١۴٠٢
85 میل لنگ سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
86 میل موجگیر سابرینا
3,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
87 واتر پمپ سابرینا
٢۵/تیر/١۴٠٢
88 واشر سر سیلندر سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢

بسترن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 واتر پمپ بسترن B50F
19,900,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠٢

بلبرینگ

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 بلبرینگ کلاچ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
3,500,000 ریال ١٢/دی/١۴٠٠
3 دیسک صفحه با بلبرینگ KMC T8 (جک تی 8)
185,000,000 ریال ٢۵/تیر/١۴٠٢

بوش و پیستون

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 براکت سپر عقب چپ لاماری
١٨/تیر/١۴٠٣
2 براکت سپر عقب راست لاماری
١٨/تیر/١۴٠٣
3 بوش طبق بزرگ برلیانس H320 H330 (سری 300)
1,250,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
4 بوش طبق بزرگ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
1,250,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
5 بوش طبق بزرگ بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
6 بوش طبق بزرگ جک J4
٢۶/دی/١۴٠٢
7 بوش طبق بزرگ دانگ فنگ H30 کراس
٠٩/فروردین/١۴٠٢
8 بوش طبق بزرگ لیفان 520
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 بوش طبق بزرگ لیفان 820
٢٠/اردیبهشت/١۴٠٣
10 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت چپ سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
11 بوش طبق بزرگ و کوچک سمت راست سابرینا
11,000,000 ریال ١۴/مرداد/١۴٠٢
12 بوش طبق بزرگ هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
13 بوش طبق بسترن B50F
٠۵/آبان/١۴٠٢
14 بوش طبق چپ فیدلیتی
٠٧/بهمن/١۴٠٢
15 بوش طبق راست فیدلیتی
١٣/اسفند/١۴٠٢
16 بوش طبق فونیکس FX
٠۶/اردیبهشت/١۴٠٣
17 بوش طبق کوچک برلیانس H220 , H230 (سری 200)
950,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
18 بوش طبق کوچک برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٢٣/مرداد/١۴٠٢
19 بوش طبق کوچک بسترن B30
٠۶/دی/١۴٠٢
20 بوش طبق کوچک جک J4
٢۶/دی/١۴٠٢
21 بوش طبق کوچک دانگ فنگ H30 کراس
٠٩/فروردین/١۴٠٢
22 بوش طبق کوچک لیفان 820
٢٠/اردیبهشت/١۴٠٣
23 بوش طبق کوچک هایما S7
٠٢/خرداد/١۴٠٢
24 بوش طبق لاماری
١٨/تیر/١۴٠٣
25 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 پیستون بسترن B30
١١/دی/١۴٠٢
27 پیستون بسترن B50F
١١/آبان/١۴٠٢
28 پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
29 پیستون چری تیگو 7
٠٣/خرداد/١۴٠٣
30 پیستون دانگ فنگ H30 کراس
٢٩/فروردین/١۴٠٢
31 پیستون سابرینا
٢٠/مرداد/١۴٠٢
32 پیستون فیدلیتی
١٩/اسفند/١۴٠٢
33 رینگ پیستون بسترن B50F
١٢/آبان/١۴٠٢
34 رینگ پیستون چانگان CS35
٠٣/شهریور/١۴٠٢
35 رینگ پیستون دانگ فنگ H30 کراس
٠۶/اردیبهشت/١۴٠٢
36 رینگ موتور برلیانس H220 , H230 , H320 , H330 (سری 300 و 200)
٢٢/آذر/١۴٠٢

پراید

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی راهنمادار پراید
4,100,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠٢
2 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
2,300,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
3 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
2,450,000 ریال ١۵/مرداد/١۴٠٢
4 چراغ جلو اسپرت پراید 131
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 چراغ جلو اسپرت پراید 131
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد (NGCO)
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد قرمز
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
14 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
18,400,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
15 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
18,100,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
16 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
18 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
19 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
20 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
21 چراغ جلو پراید 132
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
22 چراغ جلو چپ پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
6,540,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
23 چراغ جلو چپ پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
9,100,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
24 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی
4,400,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
25 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
26 چراغ جلو چپ پراید 131 سایپایی(بدون موتور) با طلق پلی‌کربنات
4,100,000 ریال 3,850,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
27 چراغ جلو راست پراید 131 (بدون موتور) جمع‌‌ساز
6,540,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
28 چراغ جلو راست پراید 131 (موتور دار) جمع‌‌ساز
9,100,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
29 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی
4,100,000 ریال ٢٣/اردیبهشت/١۴٠٣
30 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی داخل مشکی
4,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
31 چراغ جلو راست پراید 131 سایپایی(بدون موتور)با طلق پلی کربنات
4,100,000 ریال 3,850,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
32 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (NGCO)
17,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
33 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (دودی) NGCO
17,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
34 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (دودی) NGCO
18,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
35 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 برند NGCO
18,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
36 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (NGCO)
8,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
37 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی (دودی) NGCO
8,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
38 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (NGCO)
19,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
39 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت (دودی) NGCO
19,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
40 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (NGCO)
17,700,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠٢
41 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان (دودی) NGCO
19,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
42 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (NGCO)
10,300,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
43 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (دودی) NGCO
10,300,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
44 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (NGCO)
19,050,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
45 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (دودی) NGCO
19,050,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
46 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی ساده (کره‌ ای)
8,500,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠٢
47 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک
2,850,000 ریال ٠٣/آذر/١۴٠٢
48 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
3,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
49 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
5,150,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
50 چراغ خطر چپ پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
51 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,850,000 ریال ٠٣/آذر/١۴٠٢
52 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) بهسازین
3,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
53 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (با سوکت) جمع‌ساز
5,150,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
54 چراغ خطر راست پراید 131 فابریک (بدون سوکت) جمع‌ساز
3,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
55 چراغ مه شکن پراید هاچ بک
2,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
56 چراغ مه شکن جلو چپ پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
3,200,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
57 چراغ مه شکن جلو راست پراید 132 , 111 (بدون سوکت و لامپ) جمع‌ساز
3,200,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
58 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
59 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
60 راهنما پارک پراید کره ای دودی
2,300,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
61 راهنما پارک پراید کره ای سفید
2,200,000 ریال ٣١/اردیبهشت/١۴٠٢
62 راهنما پارک پراید کره ای نارنجی
2,300,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
63 لنت ترمز جلو پراید
2,000,000 ریال 1,900,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢

پژو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم درب صندوق شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
6,950,000 ریال ١۵/مهر/١۴٠٢
3 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
6,950,000 ریال ١۵/مهر/١۴٠٢
4 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
3,990,000 ریال ٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
5 اتاقک دریچه گاز اتوماتیک شاهین
41,900,000 ریال ١۵/تیر/١۴٠٢
6 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
5,800,000 ریال ٠۶/تیر/١۴٠٢
7 پرژکتور دیلایت‌دار پژو پارس
11,000,000 ریال ٢٨/آذر/١۴٠٢
8 ترمز سوم پژو 207
3,900,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠٢
9 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
10 توپی سر کمک شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
11 توری سپر جلو شاهین اصلی
3,800,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
12 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
13 جلو پنجره شاهین اصلی
12,800,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
14 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
4,480,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
15 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
29,400,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
16 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
17 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
18 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
19 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
20 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
21 چراغ جلو اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
22 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
23,900,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
23 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
23,900,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
24 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
23,900,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
25 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
23,900,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
26 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
27 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
28 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
29 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
30 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
31 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
32 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
33 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح J
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
34 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
35 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
36 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
37 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
38 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
39 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح لامبورگینی
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
40 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
22,500,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
41 چراغ جلو پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
42 چراغ جلو چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
8,250,000 ریال 7,750,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
43 چراغ جلو چپ پژو SLX اس ان تی (SNT)
11,460,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
44 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (بهسازین)
7,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
45 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (جمع‌ساز)
10,100,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
46 چراغ جلو چپ پژو پارس داخل مشکی (مدرن)
8,250,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
47 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک SNT
9,450,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
48 چراغ جلو چپ پژو پارس فابریک بهسازین
6,500,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
49 چراغ جلو چپ شاهین اصلی
31,900,000 ریال ١۶/آذر/١۴٠٢
50 چراغ جلو چپ فابریک پژو 206 جمع‌ساز
8,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
51 چراغ جلو چپ فابریک پژو 206 مدرن
7,450,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
52 چراغ جلو راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
8,250,000 ریال 7,750,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
53 چراغ جلو راست پژو SLX اس ان تی (SNT)
11,460,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
54 چراغ جلو راست پژو پارس داخل مشکی (بهسازین)
7,100,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
55 چراغ جلو راست پژو پارس داخل مشکی (مدرن)
8,250,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
56 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک SNT
9,450,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
57 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک بهسازین
6,500,000 ریال ٢٨/فروردین/١۴٠٣
58 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک جمع‌ساز
8,800,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
59 چراغ جلو راست پژو پارس فابریک مدرن
7,600,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
60 چراغ جلو راست پژو 207 جدید (new) مدرن
45,500,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
61 چراغ جلو راست شاهین اصلی
31,900,000 ریال ١۶/آذر/١۴٠٢
62 چراغ جلو راست فابریک پژو 206 جمع‌ساز
8,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
63 چراغ جلو راست فابریک پژو 206 مدرن
7,450,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
64 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new) مدرن
45,900,000 ریال ٠۶/خرداد/١۴٠٣
65 چراغ خطر اسپرت پژو 206
١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
66 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS (دودی) NGCO
21,600,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
67 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS برند NGCO
21,600,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
68 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
69 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
70 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008 (NGCO)
22,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
71 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008 (دودی) NGCO
22,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
72 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX برند NGCO
21,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
73 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX (دودی) NGCO
21,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
74 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF (دودی) NGCO
20,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
75 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF برند NGCO
20,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
76 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات (NGCO)
20,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
77 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات (دودی) NGCO
20,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
78 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (NGCO)
22,600,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
79 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (دودی) NGCO
22,600,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
80 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس (قرمز دودی) NGCO
22,600,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
81 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
17,000,000 ریال ١۶/اردیبهشت/١۴٠٢
82 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX (دودی) NGCO
21,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
83 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX برند NGCO
21,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
84 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF (دودی) NGCO
20,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
85 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF برند NGCO
20,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
86 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
87 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات (NGCO)
20,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
88 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات (دودی) NGCO
20,500,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
89 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا (NGCO)
20,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
90 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا (دودی) NGCO
20,800,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
91 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008 (NGCO)
22,900,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
92 چراغ خطر چپ پژو 405 فابریک جمع ساز
3,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
93 چراغ خطر چپ پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
4,400,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
94 چراغ خطر چپ پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
4,220,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
95 چراغ خطر چپ صادراتی (جدید) پژو 206
3,600,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
96 چراغ خطر راست پژو 405
3,000,000 ریال 2,000,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٢
97 چراغ خطر راست پژو 405 فابریک جمع ساز
3,700,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
98 چراغ خطر راست پژو پارس
3,500,000 ریال 2,500,000 ریال ٢١/تیر/١۴٠٢
99 چراغ خطر راست پژو پارس (تمام قرمز) جمع‌ساز
4,400,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
100 چراغ خطر راست پژو پارس ELX دودی جمع‌ساز
4,220,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠٣
101 چراغ خطر راست صادراتی (جدید) پژو 206
3,600,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
102 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
103 چراغ عقب راست/چپ روی صندوق شاهین اصلی
10,800,000 ریال 10,400,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
104 چراغ عقب راست/چپ روی گلگیر شاهین اصلی
21,600,000 ریال ٢٩/تیر/١۴٠٢
105 چراغ مه شکن پژو 405
2,250,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
106 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
4,500,000 ریال ١۶/بهمن/١۴٠٢
107 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
4,000,000 ریال ٠١/تیر/١۴٠٢
108 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
2,650,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠٢
109 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
2,550,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠٢
110 درب موتور (کاپوت) شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
111 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی (بهسازین)
2,700,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
112 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405 (بهسازین)
2,700,000 ریال ١۵/بهمن/١۴٠٢
113 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
114 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
115 سردنده پژو 206 تیپ 5
2,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
116 سردنده پژو 206 SD كروز
2,500,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
117 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
2,250,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
118 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
2,250,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠٢
119 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
120 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
121 قاب پروژکتور چپ شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
122 قاب پروژکتور راست شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١

پژو 207

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 آینه جانبی راست راهنمادار پژو 207
7,800,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
3 ترمز سوم پژو 207
3,900,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠٢
4 تیغه برف پاک کن عقب پژو 207
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
3,900,000 ریال ١٩/اردیبهشت/١۴٠٢
6 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم مدرن
2,400,000 ریال ٢٧/فروردین/١۴٠٣
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
23,900,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
8 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF (دودی) NGCO
23,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
9 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF (قرمز دودی) NGCO
23,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
10 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF برند NGCO
23,100,000 ریال ١٠/اردیبهشت/١۴٠٣
11 چراغ خطر اسپرت پژو 207 (دودی) NGCO
23,700,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠٢
12 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED برند NGCO
23,700,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠٢
13 چراغ خطر راست پژو 207 مدرن
16,500,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٢
14 چراغ خطر سمت چپ پژو 207 مدرن
16,500,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٢
15 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
16 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
3,000,000 ریال ١٩/تیر/١۴٠٢
17 لنت ترمز جلو تارا ، پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6
3,630,000 ریال 3,350,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠٢

پژو 405

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
3,990,000 ریال ٠٩/اردیبهشت/١۴٠٢
2 پنل ضبط و دریچه کولر پژو 405
5,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح هگزا
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
5 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
6 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
9 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح پارس
23,500,000 ریال 22,900,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
10 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح پارس (داخل مشکی)
23,500,000 ریال 22,900,000 ریال ٠٧/تیر/١۴٠٣
11 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴٠٣
12 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
24,200,000 ریال ٠۴/اردیبهشت/١۴