2

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,400,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
2 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,400,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح کادنزا
14,000,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
4 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا
16,150,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
5 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207
16,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,700,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,700,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
8 لنت ترمز جلو تیبا، ریو، ساینا و کوییک برند کارلاین
2,560,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

آریزو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه چری آریزو 5
25,500,000 ریال ٣٠/تیر/١۴٠١
5 سپر عقب چری آریزو 5
33,500,000 ریال ٢۴/آبان/١۴٠١

امگرند 7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 توپی سر کمک جیلی امگرند 7
٢٣/مهر/١۴٠١
3 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
8 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
3,400,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
9 درب موتور جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
10 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
7,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
11 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
12 سپر جلو جیلی امگرند 7
17,500,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
13 سرسیلندر جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 سیبک طبق جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 شفت خروجی گیربکس جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
16 شلگیر جلو جیلی امگرند 7
3,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
17 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
18 کوئل جیلی امگرند 7
5,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١

امگرند EC7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
6,400,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١

امگرند X7 (شاسی)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند X7 (شاسی)
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 دسته موتور جیلی امگرند X7 (شاسی)
١١/دی/١۴٠١
4 منبع انبساط جیلی امگرند X7 (شاسی)
19,000,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠٠

ایدو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ چانگان ایدو
27,500,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست چانگان ایدو
27,500,000 ریال ٠۴/مرداد/١۴٠١
3 طبق چانگان ایدو
٠٢/فروردین/١۴٠١

C30

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره ولکس C30
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 ترموستات ولکس C30
3,200,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
3 جلو پنجره چهارخط ولکس C30
٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت چپ ولکس C30
24,500,000 ریال ٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ولکس C30
24,500,000 ریال ٠۵/اردیبهشت/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ (روی گلگیر) ولکس C30
14,500,000 ریال ١٩/دی/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست (روی گلگیر) ولکس C30
14,500,000 ریال ١٩/دی/١۴٠١
8 دستگیره بیرونی ولکس C30
١٩/آبان/١۴٠٠
9 دستگیره داخلی ولکس C30
2,600,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
10 دسته موتور ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 دنده سر میل سوپاپ (دنده vvt) ولکس C30
٣٠/مهر/١۴٠٠
12 دیسک و صفحه ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١
13 سپر جلو ولکس C30
28,500,000 ریال ٠٨/مرداد/١۴٠١
14 کمک فنر جلو ولکس C30
9,700,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
15 گلگیر جلو ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١

CS35

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره چانگان CS35
1,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 آینه جانبی چانگان CS35
15,000,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
3 استکان تایپیت چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 اویل پمپ چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 ایربگ فرمان چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 بازویی و تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 پمپ و بوستر ترمز چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
8 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 جعبه فرمان چانگان CS35
36,000,000 ریال ٢٨/آذر/١۴٠١
10 جعبه فیوز چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 جلو پنجره چانگان CS35
6,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو سمت چپ چانگان CS35
37,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو سمت راست چانگان CS35
38,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
14 چراغ خطر سمت چپ بدنه (گلگیر) چانگان CS35
13,800,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
15 چراغ خطر سمت چپ روی صندوق چانگان CS35
5,300,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
16 چراغ خطر سمت راست بدنه (گلگیر) چانگان CS35
13,500,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
17 چراغ خطر سمت راست روی صندوق چانگان CS35
5,300,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
18 چراغ راهنمای آینه چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
19 چراغ مه شکن عقب چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
20 دستگیره بیرونی چانگان CS35
4,400,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
21 دستگیره داخلی درب چانگان CS35
١٩/آبان/١۴٠٠
22 دسته موتور چپ (پامرغی) چانگان CS35
8,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
23 دسته موتور شاتونی چانگان CS35
8,300,000 ریال ٠٩/آذر/١۴٠١
24 دیاق سپر جلو چانگان CS35
13,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
25 دیسک چرخ جلو چانگان CS35
9,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
26 دیفیوزر سپر جلو چانگان CS35
5,900,000 ریال ١۵/آذر/١۴٠١
27 دیفیوزر عقب چانگان CS35
6,300,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
28 دیلایت چانگان CS35
4,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
29 رادیاتور آب چانگان CS35
20,400,000 ریال ٠۵/تیر/١۴٠١
30 زه درب موتور (روی کاپوت) چانگان CS35
6,550,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
31 زه دور گلگیر چانگان CS35
3,500,000 ریال ٢٠/مهر/١۴٠١
32 سپر جلو چانگان CS35
18,000,000 ریال ٠٣/بهمن/١۴٠١
33 سپر عقب چانگان CS35
18,500,000 ریال ٠٩/بهمن/١۴٠١
34 سنسور اکسیژن چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
35 سنسور میل سوپاپ چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
36 سه راهی رادیاتور آب چانگان CS35
١١/دی/١۴٠١
37 سینی زیر موتور چانگان CS35
7,400,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
38 شلگیر جلو چانگان CS35
4,300,000 ریال ١١/مرداد/١۴٠١
39 شمع موتور اصلی چانگان CS35
5,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
40 طبق جلو چپ و راست چانگان CS35
٣٠/مهر/١۴٠٠
41 فن رادیاتور چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
42 فنر ساعتی فرمان(رابط چرخشی) چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
43 قاب مه شکن جلو چانگان CS35
2,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
44 کمپرسور کولر چانگان CS35
٠٣/فروردین/١۴٠١
45 گلگیر جلو چانگان CS35
12,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
46 مجموعه کلید سانروف چانگان CS35
١١/دی/١۴٠١
47 واتر پمپ چانگان CS35
11,000,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
48 هواکش چانگان CS35
5,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

EF7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 لنت ترمز سمند EF7
1,580,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠

ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
2,700,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١

GC6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست جیلی GC6
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 رادیاتور آب جیلی GC6 و الیت
٠٣/فروردین/١۴٠١

J3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 درب موتور جک J3
٠٢/فروردین/١۴٠١

J4

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) جک J4
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت راست جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه (گلگیر) جک J4
٢٣/مهر/١۴٠١
5 چراغ خطر سمت چپ بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت راست بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
7 کمپرسور کولر جک J4
٠٣/فروردین/١۴٠١

J5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آفتابگیر جک J5
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل جک J5
14,900,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
3 ایربگ فرمان جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 پمپ بنزین جک J5
19,000,000 ریال ٠۶/بهمن/١۴٠١
5 پمپ بنزین جک J5
19,000,000 ریال ٠۶/بهمن/١۴٠١
6 تسمه تایم جک J5
7,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
7 تسمه تایم جک J5 اصلی
15,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
8 توپی سرکمک جک J5
5,300,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
9 جلو پنجره جک J5
8,200,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت چپ جک J5
24,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
11 چراغ جلو سمت راست جک J5
24,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
12 چراغ خطر سمت چپ بدنه (گلگیر) جک J5
12,000,000 ریال ١٠/شهریور/١۴٠١
13 چراغ خطر سمت راست بدنه (گلگیر) جک J5
12,000,000 ریال ١٠/شهریور/١۴٠١
14 چراغ راهنمای آینه جک J5
3,290,000 ریال ١٢/دی/١۴٠١
15 چراغ مه شکن عقب جک J5
4,950,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١
16 خنک کن گیربکس جک J5
28,000,000 ریال ٠٨/مرداد/١۴٠١
17 درب جانبی جلو جک J5
٠٢/آذر/١۴٠٠
18 درب صندوق عقب جک J5
49,500,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
19 درب موتور جک J5
60,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
20 دسته موتور راست جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 رینگ چرخ جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 سپر جلو جک J5
19,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
23 سپر عقب جک J5
12,800,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
24 سلکتور تعویض دنده جک J5
15,000,000 ریال ٠٢/دی/١۴٠٠
25 سیبک فرمان جک J5
1,400,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
26 شلگیر جلو جک J5
3,500,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
27 طلق چراغ جلو چپ جک J5
10,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
28 طلق چراغ جلو راست جک J5
10,500,000 ریال ١٣/آذر/١۴٠١
29 طلق چراغ راهنمای آینه جک J5
1,800,000 ریال ٢٢/مهر/١۴٠١
30 فلاپ سپر عقب جک J5
5,500,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
31 فن کولر جک J5 (اتومات)
22,000,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
32 فن کولر جک J5 (دنده)
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
33 فنر ساعتی فرمان (رابط چرخشی) جک J5
9,500,000 ریال ٢۶/اردیبهشت/١۴٠١
34 قاب (کاور) مه شکن جک J5
1,350,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
35 قاب سیلور مه شکن جک J5
1,750,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
36 کابل ترمز دستی جک J5
4,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
37 کلید شیشه بالابر جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
38 کمپرسور کولر جک J5
64,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
39 کمک فنر جلو جک J5
13,500,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠١
40 گلگیر عقب جک J5
75,000,000 ریال ٠١/اسفند/١۴٠٠
41 وایر شمع اصلی جک J5
٢٢/مهر/١۴٠١
42 وایر شمع اصلی جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١

LX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت سمند LX
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
2 طلق چراغ جلو چپ سمند LX
1,650,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
3 طلق چراغ جلو راست سمند LX
1,650,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
4 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا برند کارلاین
2,700,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

S3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ جک S3
14,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست جک S3
14,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
3 پارکابی استیل جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 توپی چرخ جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 جلو پنجره جک S3
26,900,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ روی گلگیر جک S3
14,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست روی گلگیر جک S3
14,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
8 چراغ مه شکن جلو جک S3
7,800,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
9 چراغ مه شکن عقب جک S3
6,400,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
10 درب موتور جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 رام زیر موتور جک S3
66,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
12 طبق جلو جک S3
15,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
13 فلاپ زیر سپر جلو جک S3
9,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
14 کمپرسور کولر جک S3
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 گل پخش کن جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١

S5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو پنجره جک S5
2,700,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
2 آینه بغل جک S5
26,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) جک S5 اتومات
85,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
4 ECU موتور جک S5 اتومات
85,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
5 جلو پنجره جک S5
10,700,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت چپ جک S5
29,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت راست جک S5
29,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
8 چراغ مه شکن جک S5
3,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
9 چراغ مه شکن عقب جک S5
7,500,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
10 خنک کن گیربکس جک S5
45,500,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
11 درب صندوق عقب جک S5
65,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
12 درب موتور جک S5
59,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
13 دسته موتور راست جک S5
17,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
14 دیلایت راهنمادار جک S5
7,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
15 سپر جلو جک S5
12,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
16 سینی فن جک S5
34,500,000 ریال ٠٢/شهریور/١۴٠١
17 شبکه سپر جلو جک S5
18,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
18 شلگیر جلو جک S5
43,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
19 طبق جک S5
15,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
20 فلاپ درب هایما S5
٣٠/مهر/١۴٠٠
21 فن کامل جک S5
22,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
22 فیلتر روغن جک S5
1,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
23 فیلتر هوا جک S5
900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
24 کمک فنر عقب جک S5
12,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
25 کیت تسمه تایم اصلی جک S5
59,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
26 لنت ترمزجلو جک S5
4,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
27 منبع شیشه شور جک S5
9,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
28 منیفولد جک S5
٠٣/فروردین/١۴٠١

S5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی چرخ جلو هایما S5
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 جلو پنجره هایما S5
29,500,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت چپ جک S5
29,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت راست جک S5
29,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
5 چراغ راهنمای آینه هایما S5
6,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
6 چراغ مه شکن عقب جک S5
7,500,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
7 دیلایت راهنمادار جک S5
7,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
8 سپر جلو جک S5
12,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
9 فلاپ درب هایما S5
٣٠/مهر/١۴٠٠
10 فیلتر هوا جک S5
900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
11 منبع شیشه شور جک S5
9,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١

S7

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) هایما S7 (موتور 2000)
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 بوش طبق کوچک و بزرگ هایما S7
2,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
4 پوسته سپر جلو هایما S7
22,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
5 جلو پنجره هایما 2000cc S7
15,400,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
6 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ هایما S7
24,500,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
7 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
8 چراغ مه شکن جلو هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
9 راهنمای روی آینه هایما S7
4,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
10 سپر عقب هایما S7
21,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
11 سنسور سپر عقب هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
12 سینی فن هایما S7
٣٠/مهر/١۴٠٠
13 طبق اصلی هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 لاستیک چاکدار هایما S7
450,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
15 لنت ترمز جلو اصلی هایما S7
13,900,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
16 مه شکن سپر عقب هایما S7
5,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
17 میل موجگیر هایما S7
2,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

S7 توربو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ راهنمای آینه هایما S7 توربو
5,700,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
2 دسته موتور بالا راست هایما S7 توربو
19,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 دسته موتور چپ هایما S7 توربو
16,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 دسته موتور هایما S7 توربو
12,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
5 قاب مه شکن جلو هایما S7 توربو
4,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

SE

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ بدنه (گلگیر) سمند SE
1,750,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست بدنه (گلگیر) سمند SE
1,450,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
3 چراغ خطر سمند SE
٣٠/مهر/١۴٠٠

X33S

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33S
41,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١

پارس ELX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی تاشو برقی پژو پارس ELX
39,500,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠١
2 چراغ خطر چپ پژو پارس ELX دودی
2,600,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
3 چراغ خطر راست پژو پارس ELX دودی
2,600,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١

پلاس

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ دنا پلاس فابریک
22,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست دنا پلاس فابریک
22,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ دنا پلاس فابریک
16,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست دنا پلاس فابریک
16,500,000 ریال ٢١/فروردین/١۴٠١

تیگو 5

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١

تیگو 5 اکسلنت

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر عقب بدنه چری تیگو 5 اکسلنت
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 رکاب (طرح پورشه) چری تیگو 5
٠٣/فروردین/١۴٠١

تیگو 5 اکسلنت (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست چری تیگو 5 اکسلنت (new)
٠٣/فروردین/١۴٠١

سورن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
4,990,000 ریال ١۴/دی/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
4,990,000 ریال ١٢/دی/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت سمند سورن
٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن جمع ساز
11,200,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت چپ سمند سورن مدرن
9,750,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت راست سمند سورن جمع ساز
11,200,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت راست سمند سورن مدرن
9,750,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
8 چراغ جلو سورن طرح هگزا
21,500,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 لنت ترمز جلو سمند ملی سورن، LX و EF7 و دنا برند کارلاین
2,700,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
10 لنت ترمز سمند ملی (سورن)
1,580,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
11 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,140,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

قدیم

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر صندوق سمند قدیم(EL)
1,350,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطربدنه سمند قدیم(EL)
1,650,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

111

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم پراید 111
1,050,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 داخل مشکی
4,900,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
11 چراغ جلو سمت چپ پراید 132 و 111 فابریک
4,100,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
12 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 داخل مشکی
4,900,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
13 چراغ جلو سمت راست پراید 132 و 111 فابریک
4,100,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
14 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح S500
14,600,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
15 چراغ خطر اسپرت پراید 111 طرح فراری
14,600,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
16 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
17 چراغ مه شکن سفید پراید 111 جمع ساز
2,980,000 ریال ١۵/آذر/١۴٠١
18 طلق چراغ جلو چپ پراید 111
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
19 طلق چراغ جلو راست پراید 111
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١

131

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
2 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ردوینگ (فضایی) قرمز
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کادنزا
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کوروت (قرمزدودی، تمام دودی)
12,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک داخل مشکی
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح نایک کریستالی
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
14 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت چپ
3,250,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
15 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت راست
3,250,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
16 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت چپ
3,150,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
17 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت راست
3,150,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
18 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (قرمز دودی، تمام دودی)
13,630,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
19 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (قرمزدودی، تمام دودی)
13,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
20 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (قرمز دودی، تمام دودی)
7,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
21 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (قرمز دودی، تمام دودی)
14,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
22 چراغ خطر سمت چپ پراید 131 فابریک
1,500,000 ریال ٣١/مرداد/١۴٠١
23 چراغ خطر سمت راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
24 غربیلک فرمان پراید 131
4,200,000 ریال ١٢/فروردین/١۴٠١

132

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرو
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
2 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح T
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح U
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح فایر
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح ابرویی قرمز
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح انگری برد
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح BMW
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح هگزا
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی
6,000,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
11 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت
14,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
12 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان
14,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
13 چراغ مه شکن پراید 132,111 جمعساز
2,980,000 ریال ١۵/آذر/١۴٠١
14 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
15 طلق چراغ جلو چپ پراید 132
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
16 طلق چراغ جلو راست پراید 132
1,250,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١

207 جدید (new)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١

315

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 پلوس کامل راست ام وی ام 315
20,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
3 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
28,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
4 جعبه فرمان ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 جلو پنجره ام وی ام 315 نیو
7,300,000 ریال ١٢/دی/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 315 قدیم
13,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 315 قدیم
13,500,000 ریال ١٨/تیر/١۴٠١
8 چراغ مه شکن عقب ام وی ام 315 نیو
3,400,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
9 سپر جلو ام وی ام 315 قدیم
19,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
10 سپر جلو ام وی ام 315 نیو
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 طبق ام وی ام 315
4,300,000 ریال ١٩/شهریور/١۴٠١
12 واتر پمپ ام وی ام 315
7,300,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

530

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره ام وی ام 530
9,900,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 530
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 530
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ مه شکن جلو ام وی ام 530
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 530
7,500,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
6 طلق چراغ جلو سمت راست ام وی ام 530
7,500,000 ریال ١١/دی/١۴٠١

550

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 550
8,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
6 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 550
8,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
7 طلق چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 550
5,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
8 طلق چراغ خطر سمت راست ام وی ام 550
5,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١

آریو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
2 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
7 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 سپر جلو آریو زوتی ( Z300)
15,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
9 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٣/فروردین/١۴٠١
10 شبرنگ سپر عقب زوتی آریو ( Z300)
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
11 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
12 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
7,900,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
14 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
8,200,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
15 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
16 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
17 کمک فنر اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
11,500,000 ریال ١٨/فروردین/١۴٠١
18 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
19 کوئل آریو (زوتی Z300)
3,900,000 ریال ٠٩/فروردین/١۴٠١
20 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
4,000,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
22 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
23 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
24 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
25 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
26 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
2,900,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
27 واتر پمپ آریو زوتی ( Z300)
5,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

آریو زوتی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
2 ایربگ فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
3 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
4 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 توپی چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
7 جعبه فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 جلو پنجره آریو (زوتی Z300)
5,300,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
9 چراغ جلو سمت چپ آریو (زوتی Z300)
23,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت راست آریو (زوتی Z300)
23,500,000 ریال ١۵/آبان/١۴٠١
11 چراغ خطر سمت چپ آریو (زوتی Z300)
19,500,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
12 چراغ خطر سمت راست آریو (زوتی Z300)
19,500,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
13 چراغ مه شکن جلو آریو (زوتی Z300)
2,790,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠٠
14 درب صندوق عقب آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
15 دسته موتور بالا راست آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
16 دیسک چرخ جلو آریو (زوتی Z300)
8,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
17 ریموت آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
18 شبرنگ سپر عقب زوتی آریو ( Z300)
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
19 طبق چپ و راست آریو (زوتی Z300)
9,200,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
20 طلق چراغ جلو چپ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 طلق چراغ جلو راست آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 طلق چراغ خطر چپ آریو (زوتی Z300)
7,900,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
23 طلق چراغ خطر راست آریو (زوتی Z300)
8,200,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
24 فولی سر میل لنگ آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
25 قاب مه شکن جلو آریو (زوتی Z300)
1,800,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
26 کاسه نمد ته میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
27 کاور روی موتور آریو (زوتی Z300)
١٨/تیر/١۴٠١
28 کمک فنر اصلی ( زد خورده) آریو (زوتی Z300)
11,500,000 ریال ١٨/فروردین/١۴٠١
29 کنیستر بنزین آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
30 مپ سنسور آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
31 مجموعه آرم آریو (زوتی Z300)
4,000,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
32 مخزن آرامش آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
33 مخزن انبساط آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 موتور فن آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
35 میل لنگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
36 نوار ماهوتی دور شیشه آریو (زوتی Z300)
2,900,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
37 یونیت ایربگ آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١

آینه جانبی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل برلیانس مدلH230,H220
11,500,000 ریال ١٢/آذر/١۴٠١
2 آینه بغل جک J5
14,900,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
3 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
4,950,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
4 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
4,950,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
5 آینه بغل راهنمادار پژو 207
6,800,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
6 آینه جانبی آریو (زوتی Z300)
13,000,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
7 آینه جانبی تاشو برقی پژو پارس ELX
39,500,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠١
8 آینه جانبی چانگان CS35
15,000,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
9 آینه جانبی چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
15,000,000 ریال ٠٢/اسفند/١۴٠١
10 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 آینه جانبی دانگ فنگ H30 کراس
18,500,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
12 آینه جانبی راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
15,000,000 ریال ٠٢/اسفند/١۴٠١
13 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 آینه جانبی راهنمادار پراید
3,800,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
15 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
16 آینه جانبی سمت چپ ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
17 آینه جانبی سمت چپ جک S3
14,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
18 آینه جانبی سمت چپ چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
19 آینه جانبی سمت چپ راهنمادار سمند سورن
4,990,000 ریال ١۴/دی/١۴٠١
20 آینه جانبی سمت چپ سابرینا
20,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
21 آینه جانبی سمت راست ام وی ام X33S
٠٣/فروردین/١۴٠١
22 آینه جانبی سمت راست ام وی ام 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
23 آینه جانبی سمت راست جک S3
14,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
24 آینه جانبی سمت راست چری آریزو 5
15,900,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
25 آینه جانبی سمت راست راهنمادار سمند سورن
4,990,000 ریال ١٢/دی/١۴٠١
26 آینه جانبی سمت راست سابرینا
20,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
27 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
2,990,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
28 آینه جانبی کامل چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
15,000,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
29 آینه جانبی کامل راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
13,000,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
30 آینه وسط درجه دار مناسب برای انواع خودرو
350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
31 چراغ راهنمای آینه جیلی امگرند 7
3,400,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
32 شیشه آینه جانبی چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
1,300,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠١
33 شیشه آینه جانبی چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,300,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠١
34 شیشه آینه جانبی راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
1,300,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠١
35 شیشه آینه جانبی راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,300,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠١
36 قاب پایه آینه بغل برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
1,900,000 ریال ١٣/دی/١۴٠٠
37 مجموعه آینه بغل برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
15,000,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١

ال 90

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل اسپرت ال 90
٣٠/مهر/١۴٠٠
2 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح کوروت
15,200,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت ال 90 طرح لکسوس
13,750,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ ال 90
4,500,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ال 90
4,500,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠١
6 چراغ خطر فابریک ال 90
2,250,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠١
7 چراغ مه شکن جلو ال 90
2,200,000 ریال ٠٣/بهمن/١۴٠١
8 چراغ مه شکن زرد ال 90
2,500,000 ریال ٠٣/بهمن/١۴٠١
9 طلق چراغ جلو چپ ال 90
1,950,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
10 طلق چراغ جلو راست ال 90
1,950,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
11 لنت ترمز جلو ال 90، ساندرو اتوماتیک و لیفان 520 برند کارلاین
2,260,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

ام جی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 دسته موتور چپ (زیر باطری) ام جی MG 350
11,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

ام جی 550 (MG 550)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت چپ ام جی MG 550
22,500,000 ریال ٠٩/مهر/١۴٠١
4 چراغ خطر بدنه (گلگیر) سمت راست ام جی MG 550
22,500,000 ریال ٠٩/مهر/١۴٠١
5 دسته موتور راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
6 طبق جلو ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١

ام جی 6 (MG 6)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر سمت چپ ام جی MG 6
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ خطر سمت راست ام جی MG 6
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 چراغ مه شکن ام جی MG 6
٠٣/فروردین/١۴٠١

ام وی ام

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس کامل راست ام وی ام 315
20,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
2 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
3 چراغ خطر سمت چپ ام وی ام 110
7,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
4 چراغ خطر سمت راست ام وی ام 110
7,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
5 چراغ جلو ام وی ام تیگو 5
٢٢/مهر/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
7 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام 110
7,850,000 ریال ١٠/دی/١۴٠١
8 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
9 چراغ جلو سمت راست ام وی ام 110
7,850,000 ریال ١٠/دی/١۴٠١
10 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
11 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
18,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
12 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 110
3,050,000 ریال ١٠/دی/١۴٠١
13 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 315 (قدیم)
8,800,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
14 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام 550
8,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
15 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
7,400,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
16 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 110
3,050,000 ریال ١٠/دی/١۴٠١
17 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 315 (قدیم)
8,800,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
18 طلق چراغ جلو راست ام وی ام 550
8,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
19 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
7,400,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
20 طلق چراغ خطر چپ ام وی ام 315 (قدیم)
6,300,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
21 طلق چراغ خطر راست ام وی ام 315 (قدیم)
6,300,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
22 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
23 واتر پمپ ام وی ام 315
7,300,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

امنیت خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ایربگ فرمان جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 بوق 11-10 (بنزی) مناسب برای انواع خودرو
11,000,000 ریال ١٣/اسفند/١۴٠١
3 قفل درب صندوق برلیانس H320
6,700,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
4 قفل درب موتور برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢٣/اسفند/١۴٠١
5 کمربند ایمنی جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
6 محافظ ضد خم (سرقت) درب رانا
1,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
7 مکانیزم قفل درب جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
6,300,000 ریال ٠٢/اسفند/١۴٠١
8 مکانیزم قفل درب جلو چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
٠٢/اسفند/١۴٠١
9 مکانیزم قفل درب جلو دانگ فنگ H30 کراس
12,000,000 ریال ٠١/آبان/١۴٠٠
10 مکانیزم قفل درب جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری200)
6,300,000 ریال ٠١/اسفند/١۴٠١
11 مکانیزم قفل درب جلو راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
٠٢/اسفند/١۴٠١
12 مکانیزم قفل درب عقب چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
6,300,000 ریال ٠٢/اسفند/١۴٠١
13 مکانیزم قفل درب عقب چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
٠٢/اسفند/١۴٠١
14 مکانیزم قفل درب عقب راست برلیانس H220 , H230 (سری200)
6,300,000 ریال ٠٢/اسفند/١۴٠١
15 مکانیزم قفل درب عقب راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری300)
٠٢/اسفند/١۴٠١

B30

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره بسترن B30
33,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
2 چراغ خطر عقب روی گلگیر سمت چپ بسترن B30
22,500,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
3 چراغ خطر عقب روی گلگیر سمت راست بسترن B30
22,500,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
4 سپر عقب بسترن B30
29,000,000 ریال ٠٢/اسفند/١۴٠١

B50

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 فیلتر بنزین بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١

B50F

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ترموستات بسترن B50F
14,000,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
2 جلو پنجره بسترن B50F
19,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت چپ بسترن B50F
27,900,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت راست بسترن B50F
27,900,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
5 چراغ خطر سمت چپ بسترن B50F
23,000,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت راست بسترن B50F
24,500,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١
7 چراغ مه شکن جلو بسترن B50F
7,300,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
8 دینام اصلی بسترن B50F
85,000,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
9 زه درب موتور (کاپوت) بسترن B50F
8,600,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠١
10 طبق جلو سمت بالا بسترن B50F
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 واتر پمپ بسترن B50F
14,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

ECU

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ای سی یو ECU برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
45,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
2 ایسیو موتور (ECU) ام وی ام 315
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 ایسیو موتور (ECU) چری تیگو 5
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 ایسیو موتور (ECU) دانگ فنگ H30 کراس
٠٣/فروردین/١۴٠١
5 ایسیو موتور (ECU) لیفان 520
75,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١
6 ECU موتور جک S5 اتومات
85,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
7 ECU موتور(اتومات) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 ECU موتور(دنده ای) آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
9 واحد کنترل موتور ایسیو (ECU) چانگان CS35
60,000,000 ریال ٠٧/آبان/١۴٠١

x22

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلوپنجره ام وی ام اصلی X22
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X22
39,900,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
3 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X22
39,900,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 چراغ خطر اصلی سمت راست ام وی ام X22
17,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
5 چراغ خطر اصلی سمت چپ ام وی ام X22
17,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
6 چراغ مه شکن عقب ام وی ام X22
5,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
7 سپر عقب ام وی ام X22
30,000,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١

x33

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی چرخ جلو ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 قدیم
12,500,000 ریال ٢۶/آذر/١۴٠٠
3 چراغ جلو سمت چپ ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 قدیم
19,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست ام وی ام X33 نیو
28,000,000 ریال ٢٧/شهریور/١۴٠١
6 دینام ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
7 سپر جلو ام وی ام X33 نیو
18,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
8 سر پلوس ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
9 طلق چراغ جلو چپ ام وی ام X33 (قدیم)
7,400,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
10 طلق چراغ جلو راست ام وی ام X33 (قدیم)
7,400,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
11 طلق چراغ خطر سمت چپ ام وی ام X33 قدیم
4,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
12 طلق چراغ خطر سمت راست ام وی ام X33 قدیم
4,900,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
13 فنر ساعتی زیر فرمان ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
14 قفل درب جلو ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
15 گلگیر جلو ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠

z300

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پکیج کامل آرم برلیانس
2,000,000 ریال ١٧/آبان/١۴٠١
2 سپر جلو آریو زوتی ( Z300)
15,500,000 ریال ٠۴/تیر/١۴٠١
3 سر دنده آریو (زوتی Z300)
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 کوئل آریو (زوتی Z300)
3,900,000 ریال ٠٩/فروردین/١۴٠١
5 میل آنتن برلیانس H320 , H330 , H220 , H230 (سری 300 و 200)
٠۵/اسفند/١۴٠١

بسترن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی چپ بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه جانبی راست بسترن B50
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 سنسور سپر عقب بسترن B50F
٢٢/مهر/١۴٠١
4 قاب مه شکن بسترن B50F
٢٢/مهر/١۴٠١
5 واتر پمپ بسترن B50F
14,500,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

بلبرینگ

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بلبرینگ چرخ جلو هایما S7
7,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
2 بلبرینگ کلاچ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
3,500,000 ریال ١٢/دی/١۴٠٠

بوش و پیستون

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بوش طبق بزرگ برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
2 بوش طبق بزرگ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
800,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
3 بوش طبق بزرگ لیفان 520
٠٣/فروردین/١۴٠١
4 بوش طبق کوچک برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
750,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
5 بوش طبق کوچک برلیانس H320 H330 (سری 300)
450,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
6 بوش طبق کوچک و بزرگ هایما S7
2,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
7 پیستون آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 رینگ موتور برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
٠٧/دی/١۴٠٠

پراید

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی راهنمادار پراید
3,800,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
2 تودری کامل پراید 111
4,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
3 تودری کامل پراید 132
4,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
1,900,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
5 توری زنبوری چراغ دار انواع پراید
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پراید 131
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پراید 131
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح آکورد
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح T
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح پرو (pro)
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح دوج
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ردوینگ (فضایی) قرمز
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح فایر
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
14 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح کوروت (قرمزدودی، تمام دودی)
12,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
15 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح ورم
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
16 چراغ جلو اسپرت پراید 131 طرح هگزا
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
17 چراغ جلو اسپرت پراید 131طرح i8
10,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
18 چراغ جلو اسپرت پراید 132
٠٣/آبان/١۴٠٠
19 چراغ جلو اسپرت پراید 132
١۵/آذر/١۴٠٠
20 چراغ جلو اسپرت پراید 132
٠٢/فروردین/١۴٠١
21 چراغ جلو اسپرت پراید 132
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 چراغ جلو اسپرت پراید 132 و 111 طرح کادری
12,650,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
23 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت چپ
3,250,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
24 چراغ جلو پراید 131 سایپایی داخل مشکی سمت راست
3,250,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
25 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت چپ
3,150,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
26 چراغ جلو پراید 131 سایپایی سمت راست
3,150,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
27 چراغ جلو پراید 132
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح آئودی (قرمز دودی، تمام دودی)
13,630,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
29 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح E200 (قرمزدودی، تمام دودی)
13,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
30 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح اسپرت لامپی
6,000,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
31 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح کوروت
14,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
32 چراغ خطر اسپرت پراید 132 طرح ماکان
14,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
33 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سانتافه (قرمز دودی، تمام دودی)
7,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
34 چراغ خطر اسپرت پراید 131 طرح سه بعدی (قرمز دودی، تمام دودی)
14,850,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
35 چراغ خطر اسپرت پراید طرح فورسان
7,500,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
36 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی خط دار (کره‌ ای)
7,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١
37 چراغ خطر پراید هاچ بک قدیمی طرح فوردی ساده (کره‌ ای)
7,500,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١
38 چراغ خطر سمت چپ پراید 131 فابریک
1,500,000 ریال ٣١/مرداد/١۴٠١
39 چراغ خطر سمت راست پراید 131 فابریک (با سوکت)
2,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
40 چراغ مه شکن پراید 132,111 جمعساز
2,980,000 ریال ١۵/آذر/١۴٠١
41 چراغ مه شکن پراید هاچ بک
2,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
42 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
43 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
44 چراغ مه شکن سفید پراید 111 جمع ساز
2,980,000 ریال ١۵/آذر/١۴٠١
45 راهنما پارک پراید کره ای
1,650,000 ریال ١٠/مرداد/١۴٠١
46 غربیلک فرمان پراید 131
4,200,000 ریال ١٢/فروردین/١۴٠١
47 لنت ترمز پراید
950,000 ریال ٣١/خرداد/١۴٠١
48 لنت ترمز جلو پراید برند کارلاین
1,410,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

پژو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم درب صندوق شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
4,950,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
3 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
4,950,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
4 آینه پژو (راهنمادار) پژو 207
4,400,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
5 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
2,990,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
6 اتاقک دریچه گاز اتوماتیک شاهین
29,000,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
7 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
2,900,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
8 ترمز سوم پژو 207
2,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
9 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
10 توپی سر کمک شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
11 توری سپر جلو شاهین اصلی
3,800,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
12 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
13 جلو پنجره پژو پارس فابریک (رنگی)
2,200,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
14 جلو پنجره شاهین اصلی
12,800,000 ریال ١٣/تیر/١۴٠١
15 چراغ ترمز سوم پژو پارس ELX
2,700,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
16 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
15,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
17 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
18 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
19 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
20 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
21 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
22 چراغ جلو اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
23 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
24 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
25 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
26 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
27 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
28 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
29 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
30 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
31 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
32 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
33 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
34 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
35 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
36 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
37 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
38 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
39 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بی لاین
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
40 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
41 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح فیلیپس
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
42 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
43 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
44 چراغ جلو پژو 206
٠۵/آذر/١۴٠١
45 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
46 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
47 چراغ جلو پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
48 چراغ جلو چپ پژو SLX
7,650,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
49 چراغ جلو چپ شاهین اصلی
18,900,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
50 چراغ جلو راست پژو SLX
7,650,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
51 چراغ جلو راست شاهین اصلی
18,900,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
52 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
53 چراغ جلو سمت چپ پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
54 چراغ جلو سمت چپ فابریک پژو 206
4,750,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
55 چراغ جلو سمت راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
56 چراغ جلو سمت راست پژو 207 جدید (new)
25,900,000 ریال ٠٨/اردیبهشت/١۴٠١
57 چراغ جلو سمت راست فابریک پژو 206
4,750,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
58 چراغ خطر اسپرت پژو 206
٣٠/مهر/١۴٠٠
59 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS تمام دودی
17,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
60 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
61 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
62 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008
18,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
63 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX
16,100,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
64 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF
15,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
65 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات
16,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
66 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس
17,100,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
67 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
11,400,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
68 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX
16,100,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
69 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF
15,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
70 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
71 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات
16,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
72 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا
15,250,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
73 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نایک
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
74 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008
18,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
75 چراغ خطر چپ پژو پارس ELX دودی
2,600,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
76 چراغ خطر راست پژو پارس ELX دودی
2,600,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
77 چراغ خطر سمت چپ پژو 405 فابریک
2,200,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
78 چراغ خطر سمت چپ پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,550,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
79 چراغ خطر سمت راست پژو 405 فابریک جمع ساز
2,200,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
80 چراغ خطر سمت راست پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,550,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
81 چراغ خطر صادراتی (جدید) پژو 206
4,200,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
82 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
83 چراغ عقب راست/چپ روی صندوق شاهین اصلی
10,100,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
84 چراغ عقب راست/چپ روی گلگیر شاهین اصلی
18,600,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
85 چراغ مه شکن پژو 405
1,950,000 ریال ٠٣/دی/١۴٠١
86 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
2,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
87 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
3,100,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
88 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
2,250,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
89 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
1,950,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
90 درب موتور (کاپوت) شاهین
١٧/فروردین/١۴٠١
91 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
92 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405
1,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
93 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
94 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
95 سردنده پژو 206 تیپ 5
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
96 سردنده پژو 206 SD كروز
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
97 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
1,550,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
98 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
1,550,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
99 فرمان فابریک پژو 206
4,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
100 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
101 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
102 قاب پروژکتور چپ شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
103 قاب پروژکتور راست شاهین اصلی
١٧/فروردین/١۴٠١
104 لنت پژو جلو 206 تیپ 5
1,600,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
105 لنت ترمز پژو 405
1,350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
106 لنت ترمز پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
107 یک جفت چراغ جلو اسپرت پژو 206 کوپر تایوان طرح بنزی راهنما رانینگ
18,500,000 ریال 17,500,000 ریال ٢۶/بهمن/١۴٠١

پژو 207

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل راهنمادار پژو 207
6,800,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
2 آینه پژو (راهنمادار) پژو 207
4,400,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
3 ترمز سوم پژو 207
2,700,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 تیغه برف پاک کن عقب پژو 207
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
2,390,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠٠
6 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم
1,150,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
8 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF
19,400,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
9 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED
22,700,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
10 چراغ خطر اسپرت پژو 207 دودی
22,700,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
11 چراغ خطر سمت چپ پژو 207
13,450,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
12 چراغ خطر سمت راست پژو 207
13,450,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
13 فلاپ راهنمادار آینه پژو 207
1,500,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
14 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
2,200,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
15 لنت ترمز جلو پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,680,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
16 لنت جلو پژو 207 برند بوش
٠٢/فروردین/١۴٠١

پژو 405

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه جانبی طرح جدید پژو 405
2,990,000 ریال ١٠/مهر/١۴٠١
2 پنل ضبط و دریچه کولر پژو 405
5,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 ترمز سوم پژو 405
1,000,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠
4 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح هگزا
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
6 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ جلو اسپرت پژو 405
٠١/اردیبهشت/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح T
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح رست
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح کادری
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح BMW
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پژو 405 طرح بنزی
14,900,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
13 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
14 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 فابریک
1,750,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
16 چراغ جلو سمت راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
17 چراغ جلو سمت راست پژو 405 فابریک
1,750,000 ریال ٠١/آذر/١۴٠١
18 چراغ جلو سمت راست پژو 405 کریستالی اسپرت(دو کاسه بهسازین)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
19 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
20 چراغ خطر اسپرت پژو 405
٣٠/مهر/١۴٠٠
21 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح 2008
18,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
22 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح NX
16,100,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
23 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح YF
15,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
24 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح پاسات
16,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
25 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح سورنتو
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
26 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح کادنزا
15,250,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
27 چراغ خطر اسپرت پژو 405 طرح لکسوس
17,100,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
28 چراغ خطر سمت چپ پژو 405 فابریک
2,200,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
29 چراغ خطر سمت راست پژو 405 فابریک جمع ساز
2,200,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
30 چراغ خطر عقب پژو 405
1,800,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
31 چراغ مه شکن پژو 405 SLX
1,250,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
32 چراغ مه شکن پژو 405
1,950,000 ریال ٠٣/دی/١۴٠١
33 چراغ مه شکن جلو پژو 405 زرد
2,250,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
34 چراغ مه شکن جلو پژو 405 سفید
1,950,000 ریال ١١/دی/١۴٠١
35 راهنما پارک اسپرت پژو 405 داخل مشکی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
36 راهنما پارک اسپرت پژو 405 کریستالی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
37 راهنما پارک نارنجی شفاف پژو 405
1,500,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
38 طلق شفاف چراغ جلو چپ پژو 405
1,650,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
39 طلق شفاف چراغ جلو راست پژو 405
1,650,000 ریال ٢٩/آذر/١۴٠١
40 غربیلک فرمان قدیمی پژو 405
٠٢/فروردین/١۴٠١
41 لنت ترمز پژو 405
1,350,000 ریال ٣٠/مهر/١۴٠٠

پژو پارس (پرشیا)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل چپ راهنمادار پژو پارس
4,950,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
2 آینه بغل راست راهنمادار پژو پارس
4,950,000 ریال ١۵/دی/١۴٠١
3 آینه جانبی تاشو برقی پژو پارس ELX
39,500,000 ریال ٢٠/مرداد/١۴٠١
4 جلو پنجره اسپرت پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
5 جلو پنجره پژو پارس فابریک (رنگی)
2,200,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
7 چراغ جلو اسپرت پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
8 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح BMW
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح M
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح YF
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بنزی
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح بی لاین
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح دوج
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
14 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح فیلیپس
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
15 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح کادری
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
16 چراغ جلو اسپرت پژو پارس طرح هگزا
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
17 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
18 چراغ جلو پژو پارس
٣٠/مهر/١۴٠٠
19 چراغ جلو پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
20 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح M
11,400,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
21 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح NX
16,100,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
22 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح YF
15,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
23 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح بال
٠٢/فروردین/١۴٠١
24 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح پاسات
16,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
25 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح سورنتو
11,600,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
26 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کادنزا
15,250,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
27 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح کوروت
12,800,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
28 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نایک
10,600,000 ریال ١٨/اردیبهشت/١۴٠١
29 چراغ خطر اسپرت پژو پارس طرح نیو 2008
18,200,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
30 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف
2,900,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
31 چراغ مه شکن پژو پارس شفاف زرد
3,100,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١
32 سر دنده پژو پارس طرح چوب
1,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
33 طلق چراغ جلو چپ پژو پارس
1,550,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
34 طلق چراغ جلو راست پژو پارس
1,550,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
35 فرمان فابریک پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
36 لنت ترمز پژو پارس
٠٣/آبان/١۴٠٠
37 لنت ترمز جلو پژو 405 و پژو پارس و سمندبرند کارلاین
2,200,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
38 لنت ترمز عقب پارس TU5 و دنا برند کارلاین
2,140,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

پژو 206 SD (صندوق دار)

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500
18,250,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
2 چراغ خطر اسپرت پژو 207 دودی
22,700,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
3 سردنده پژو 206 SD كروز
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١

پژو 206 تیپ 5 و تیپ 6

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500
18,250,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
2 سردنده پژو 206 تیپ 5
1,290,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
3 لنت پژو جلو 206 تیپ 5
1,600,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
4 لنت ترمز جلو پژو 207 و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,680,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

پژو 206 تیپ 2 و تیپ 3

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آینه بغل راهنمادار پژو 207
6,800,000 ریال ٠٧/فروردین/١۴٠١
2 چراغ استپ ترمز پژو 207(206)
2,390,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠٠
3 چراغ ترمز سوم پژو 206 و 207 قدیم
1,150,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
4 چراغ جلو پژو 206 داخل مشکی
9,500,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
5 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح S
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح T
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
7 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پریمو
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
8 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح پلاس اسپرت
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح فایر
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح گرنجور
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
11 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیوکادنزا
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
12 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح هگزا
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
13 چراغ جلو اسپرت پژو 206 طرح نیو آکورد
13,800,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
14 چراغ جلو سمت چپ فابریک پژو 206
4,750,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
15 چراغ جلو سمت راست فابریک پژو 206
4,750,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
16 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح CLS تمام دودی
17,800,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
17 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح S500
18,250,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
18 چراغ خطر اسپرت پژو 206 طرح سوناتا YF
19,400,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
19 چراغ خطر اسپرت پژو 207 LED
22,700,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
20 چراغ خطر اسپرت پژو 207 دودی
22,700,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
21 سردنده پژو 206 تیپ 2
890,000 ریال ١۶/فروردین/١۴٠١
22 طلق چراغ جلو چپ پژو 206
1,700,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
23 طلق چراغ جلو راست پژو 206
1,700,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
24 قاب آینه راهنمادار پژو 206 و 207
2,200,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
25 لنت ترمز جلو پژو 206 تیپ 2 و 3 برند کارلاین
2,560,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
26 لنت ترمز عقب دیسکی رانا، سورن و پژو 206 تیپ 5 و 6 برند کارلاین
2,140,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
27 لنت جلو پژو 206 برند بوش
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 یک جفت چراغ جلو اسپرت پژو 206 کوپر تایوان طرح بنزی راهنما رانینگ
18,500,000 ریال 17,500,000 ریال ٢۶/بهمن/١۴٠١

پژو 405 SLX

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
2,900,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
2 چراغ جلو اسپرت پژو SLX طرح هگزا
15,900,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
3 چراغ جلو چپ پژو SLX
7,650,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
4 چراغ جلو راست پژو SLX
7,650,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت چپ پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت راست پژو 405 داخل مشکی اسپرت(بهسازین دو کاسه)
5,150,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت چپ پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,550,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
8 چراغ خطر سمت راست پژو SLX مدرن(بدون سوکت)
2,550,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
9 چراغ مه شکن پژو 405 SLX
1,250,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
10 راهنما پارک اسپرت پژو 405 داخل مشکی
1,550,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١

پلوس، سرپلوس و مشعلی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پلوس چپ برلیانس دنده اتوماتیک H220 , H230 (سری 200)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
2 پلوس چپ برلیانس دنده اتوماتیک H320 , H330 (سری 300)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
3 پلوس چپ برلیانس دنده دستی H220 , H230 (سری 200)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
4 پلوس چپ برلیانس دنده دستی H320 , H330 (سری 300)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
5 پلوس راست برلیانس دنده اتوماتیک H220 , H230 (سری 200)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
6 پلوس راست برلیانس دنده اتوماتیک H320 , H330 (سری 300)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
7 پلوس راست برلیانس دنده دستی H220 , H230 (سری 200)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
8 پلوس راست برلیانس دنده دستی H320 , H330 (سری 300)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
9 پلوس کامل راست ام وی ام 315
20,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
10 سر پلوس ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
11 سر پلوس برلیانس H220 , H230 (سری 200)
8,500,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
12 سر پلوس برلیانس(29 خار) H320 , H330 (سری 300)
8,700,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
13 گردگیر پلوس برلیانس H220 H230 (سری 200)
850,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
14 گردگیر پلوس برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١

پمپ خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 پمپ بنزین برلیانس H220 , H230 (سری200)
21,500,000 ریال ٢٩/اسفند/١۴٠١
2 پمپ بنزین برلیانس H320 , H330 (سری300)
14,500,000 ریال ٢٩/اسفند/١۴٠١
3 پمپ بنزین جک J5
19,000,000 ریال ٠۶/بهمن/١۴٠١
4 پمپ بنزین جک J5
19,000,000 ریال ٠۶/بهمن/١۴٠١
5 پمپ بنزین لیفان 820
٠٢/فروردین/١۴٠١
6 پمپ هیدرولیک ام وی ام 315
28,000,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠٠
7 واتر پمپ برلیانس H220 , H230 , H320 , H330 (سری 300 و 200)
6,300,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
8 واتر پمپ دانگ فنگ H30 کراس
4,800,000 ریال ٠۶/آذر/١۴٠١

تجهیزات بیرونی خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آرم جلو برلیانس مدل H230 , H220 (سپر جدید)
1,000,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
2 آرم جلو برلیانس مدل H320 , H330 و کراس (سری 300)
1,000,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
3 آرم داخل رینگ برلیانس مدل H220 , H230 , H320 , H330 (سری 300 و 200)
1,700,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
4 آرم عقب برلیانس H330
1,000,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
5 آرم عقب برلیانس مدل H220
1,000,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
6 آرم عقب برلیانس مدل H230 (سپر جدید)
1,000,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
7 آرم عقب برلیانس مدل H320 و کراس
٢٧/بهمن/١۴٠١
8 آرم نوشته اصلی دانگ فنگ H30 کراس
1,600,000 ریال ١٠/آبان/١۴٠٠
9 آینه بغل جک S5
26,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
10 ایسیو موتور (ECU) جک S5 اتومات
85,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
11 بال عقب (اسپویلر) پژو 405 طرح SLX
2,900,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
12 پارکابی استیل جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 پرژکتور مه‌شکن جلو چپ برلیانس H230 (سپر قدیم)
4,500,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
14 پرژکتور مه‌شکن جلو چپ برلیانس H320 و کراس
2,950,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
15 پرژکتور مه‌شکن جلو چپ برلیانس h330 , h220 , h230
2,500,000 ریال ١۶/اسفند/١۴٠١
16 پرژکتور مه‌شکن جلو راست برلیانس H230 (سپر قدیم)
4,500,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
17 پرژکتور مه‌شکن جلو راست برلیانس H320 و کراس
2,950,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
18 پرژکتور مه‌شکن جلو راست برلیانس h330 , h220 , h230
2,500,000 ریال ١۶/اسفند/١۴٠١
19 پمپ شیشه شور برلیانس H220
١٨/بهمن/١۴٠١
20 پمپ شیشه شور برلیانس H230
١٨/بهمن/١۴٠١
21 پمپ شیشه شور برلیانس H320 و کراس
١٨/بهمن/١۴٠١
22 پمپ شیشه شور برلیانس H330
١٨/بهمن/١۴٠١
23 توری زیر سپر جلو برلیانس H220
2,600,000 ریال ٢٣/آبان/١۴٠١
24 توری زیر شیشه برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢٨/بهمن/١۴٠١
25 توری زیر شیشه چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
4,800,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
26 توری زیر شیشه راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
4,800,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
27 توری سپر جلو کوپا T210
14,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
28 چراغ راهنما روی گلگیر چپ برلیانس H320
1,800,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠١
29 چراغ راهنما روی گلگیر راست برلیانس H320
1,800,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠١
30 چراغ راهنمای آینه چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
3,500,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠١
31 چراغ راهنمای آینه راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
3,500,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠١
32 چراغ مه شکن زرد پراید 132
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
33 چراغ مه شکن زرد پراید 132,111
2,050,000 ریال ٢٨/بهمن/١۴٠١
34 چراغ مه شکن عقب ام وی ام 315 نیو
3,400,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
35 چراغ مه شکن عقب جک J5
4,950,000 ریال ٠۵/دی/١۴٠١
36 چراغ مه شکن عقب چانگان CS35
3,900,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
37 چشمی شیشه شور برلیانس H220 , H230 (سری 200)
١٨/بهمن/١۴٠١
38 چشمی شیشه شور برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,500,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
39 درب جانبی جلو جک J5
٠٢/آذر/١۴٠٠
40 درب جانبی جلو لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
41 درب جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
47,000,000 ریال ٠۵/بهمن/١۴٠١
42 درب جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
47,000,000 ریال ٠۵/بهمن/١۴٠١
43 درب جلو راست برلیانس H330 , H320 (سری 300)
50,000,000 ریال ٠۵/بهمن/١۴٠١
44 درب صندوق عقب آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
45 درب صندوق عقب برلیانس H230
٠۶/بهمن/١۴٠١
46 درب صندوق عقب برلیانس H220
٠۶/بهمن/١۴٠١
47 درب صندوق عقب برلیانس H320
٠۶/بهمن/١۴٠١
48 درب صندوق عقب برلیانس H330
56,000,000 ریال ٠۵/بهمن/١۴٠١
49 درب صندوق عقب جک J5
49,500,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
50 درب صندوق عقب لیفان X60
86,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
51 درب عقب چپ برلیانس H220
٠۵/بهمن/١۴٠١
52 درب عقب چپ برلیانس H230
٠۵/بهمن/١۴٠١
53 درب عقب چپ برلیانس H320
٠۵/بهمن/١۴٠١
54 درب عقب چپ برلیانس H330
٠۵/بهمن/١۴٠١
55 درب عقب راست برلیانس H220
٠۵/بهمن/١۴٠١
56 درب عقب راست برلیانس H230
٠۵/بهمن/١۴٠١
57 درب عقب راست برلیانس H320
٠۵/بهمن/١۴٠١
58 درب عقب راست برلیانس H330
٠۵/بهمن/١۴٠١
59 درب موتور برلیانس h330 , h320 (سری 300) ساخت ایران
30,000,000 ریال ٠٣/بهمن/١۴٠١
60 درب موتور برلیانس H220 , H230 (سری 200) ساخت ایران
٠٣/بهمن/١۴٠١
61 درب موتور برلیانس H320 , H330 (سری 300) وارداتی
38,000,000 ریال ٠٣/بهمن/١۴٠١
62 درب موتور برلیانس مدل H220 , H230 (سری 200) وارداتی
٠٣/بهمن/١۴٠١
63 درب موتور جک J3
٠٢/فروردین/١۴٠١
64 درب موتور جک S3
٠٢/فروردین/١۴٠١
65 درب موتور جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
66 درب موتور لیفان X60
75,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
67 دستگیره بیرونی دانگ فنگ H30 کراس
3,200,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
68 دستگیره بیرونی درب جلو چپ برلیانس H320 , H330 و کراس بدون کیلس‌(دنده دستی)
٣٠/بهمن/١۴٠١
69 دستگیره بیرونی درب جلو چپ برلیانس H320 , H330 و کراس کیلس‌دار(دنده اتوماتیک)
٣٠/بهمن/١۴٠١
70 دستگیره بیرونی درب جلو راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
٣٠/بهمن/١۴٠١
71 دستگیره بیرونی درب عقب چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
٢٨/بهمن/١۴٠١
72 دستگیره بیرونی درب عقب راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
٣٠/بهمن/١۴٠١
73 دستگیره داشبورد برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
750,000 ریال ١٧/فروردین/١۴٠١
74 دیاق سپر جلو چانگان CS35
13,000,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
75 روکش استیل دستگیره درب برلیانسH330,H320(سری 300)
4,990,000 ریال ١٣/بهمن/١۴٠١
76 زه دور گلگیر چانگان CS35
3,500,000 ریال ٢٠/مهر/١۴٠١
77 سپر جلو اصلی برلیانس H220 , H230 (صلیبی)
160,000,000 ریال ٠٣/بهمن/١۴٠١
78 سپر جلو برلیانس H230(سری 200)(مدل قدیمی)
34,900,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
79 سپر جلو برلیانس H320 اصلی (کامل با قاب مه‌شکن و توری سپر)
97,500,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
80 سپر جلو برلیانس V5
٠۴/بهمن/١۴٠١
81 سپر جلو برلیانس کراس
٠۴/بهمن/١۴٠١
82 سپر جلو خام برلیانس H330
17,900,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
83 سپر جلو سفید برلیانس H330
24,500,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
84 سپر عقب برلیانس H220 دنده اتوماتیک
13,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
85 سپر عقب برلیانس H220 دنده دستی
٠۵/بهمن/١۴٠١
86 سپر عقب برلیانس H320 اصلی
68,500,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
87 سپر عقب برلیانس H230 دنده اتوماتیک
٠۴/بهمن/١۴٠١
88 سپر عقب برلیانس H230 دنده دستی
25,500,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
89 سپر عقب برلیانس H330
46,990,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
90 سپر عقب برلیانس V5
٠۴/بهمن/١۴٠١
91 سپر عقب برلیانس کراس
٠۴/بهمن/١۴٠١
92 ست 6 عددی آرم برلیانس H220
2,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
93 ست 6 عددی آرم برلیانس H230 (سپر جدید)
2,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
94 ست 6 عددی آرم برلیانس H320 و کراس
2,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
95 ست 6 عددی آرم برلیانس H330
2,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
96 سنسور دنده عقب دانگ فنگ H30 کراس
3,300,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
97 سنسور سپر عقب هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
98 شبرنگ سپر عقب دانگ فنگ H30 کراس
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
99 شبرنگ سپر عقب زوتی آریو ( Z300)
1,600,000 ریال ٢٣/مهر/١۴٠١
100 شلگیر جلو جک J5
3,500,000 ریال ٠۵/مرداد/١۴٠١
101 شلگیر جلو جک S5
43,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
102 شلگیر جلو جلویی چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
2,750,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
103 شلگیر جلو جلویی راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
2,750,000 ریال ١٠/بهمن/١۴٠١
104 شلگیر جلو جیلی امگرند 7
3,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
105 شلگیر جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
4,300,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
106 شلگیر جلو دانگ فنگ H30 کراس
7,500,000 ریال ٢۴/تیر/١۴٠١
107 شلگیر جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
4,300,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
108 شلگیر جلو عقبی چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
3,500,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
109 شلگیر جلو عقبی راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
3,500,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
110 شلگیر عقب چپ برلیانس H220
2,900,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
111 شلگیر عقب چپ برلیانس H230
2,900,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
112 شلگیر عقب چپ برلیانس H320
2,900,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
113 شلگیر عقب چپ برلیانس H330
2,900,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
114 شلگیر عقب راست برلیانس H220
3,300,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
115 شلگیر عقب راست برلیانس H230
3,300,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
116 شلگیر عقب راست برلیانس H320
2,900,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
117 شلگیر عقب راست برلیانس H330
2,900,000 ریال ١١/بهمن/١۴٠١
118 طلق چراغ راهنمای آینه چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
650,000 ریال ٠٩/بهمن/١۴٠١
119 طلق چراغ راهنمای آینه راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
650,000 ریال ٠٩/بهمن/١۴٠١
120 فلاپ درب عقب دانگ فنگ H30 کراس
6,800,000 ریال ١۴/دی/١۴٠١
121 فلاپ درب کوپا T210
19,000,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
122 قاب آرم صندوق عقب دانگ فنگ H30 کراس
3,500,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
123 قاب پلاک برلیانس H320 , H330 (سری 300)
600,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠١
124 قاب کورکن مه شکن جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
١٨/بهمن/١۴٠١
125 قاب کورکن مه شکن جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
١٨/بهمن/١۴٠١
126 قاب مه شکن جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,600,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
127 قاب مه شکن جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,600,000 ریال ١٧/بهمن/١۴٠١
128 قاب مه‌شکن جلو چپ برلیانس H230 (سپر قدیم)
١۴/بهمن/١۴٠١
129 قاب مه‌شکن جلو راست برلیانس H230 (سپر قدیم)
١۴/بهمن/١۴٠١
130 قیچی برف پاک کن برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢۵/بهمن/١۴٠١
131 قیچی برف پاک کن برلیانس H320 , H330 (سری 300)
18,000,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
132 کروز کنترل دانگ فنگ H30 کراس
32,900,000 ریال ٠۶/دی/١۴٠١
133 گلگلیر جلو لیفان 820
٠٢/فروردین/١۴٠١
134 گلگیر جلو ام وی ام X33
١٩/آبان/١۴٠٠
135 گلگیر جلو چانگان CS35
12,500,000 ریال ٠۴/آبان/١۴٠٠
136 گلگیر جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
23,500,000 ریال ٠٨/بهمن/١۴٠١
137 گلگیر جلو چپ برلیانس H320
8,600,000 ریال ٠٩/بهمن/١۴٠١
138 گلگیر جلو چپ برلیانس H330
٠٩/بهمن/١۴٠١
139 گلگیر جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
23,500,000 ریال ٠٩/بهمن/١۴٠١
140 گلگیر جلو راست برلیانس H330
٠٩/بهمن/١۴٠١
141 گلگیر جلو راست برلیانس H320
٠٩/بهمن/١۴٠١
142 گلگیر جلو لیفان X60
20,500,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠١
143 گلگیر عقب جک J5
75,000,000 ریال ٠١/اسفند/١۴٠٠
144 منبع شیشه شور برلیانس H230
١٨/بهمن/١۴٠١
145 منبع شیشه شور برلیانس H330
2,000,000 ریال ١٨/بهمن/١۴٠١
146 منبع شیشه شور برلیانس H220
١٨/بهمن/١۴٠١
147 منبع شیشه شور برلیانس H320 و کراس
١٧/بهمن/١۴٠١

تجهیزات بیرونی خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ مه شکن عقب جک S3
6,400,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
2 درب جلو چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
50,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
3 درب صندوق عقب جک S5
65,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
4 فلاپ گلگیر عقب دانگ فنگ H30 کراس
3,400,000 ریال ٢٢/مرداد/١۴٠١
5 قاب مه شکن جلو چپ برلیانس H320
1,800,000 ریال ١۶/بهمن/١۴٠١
6 قاب مه‌شکن جلو چپ برلیانس H330
1,600,000 ریال ١۴/بهمن/١۴٠١
7 قاب مه‌شکن جلو راست برلیانس H330
1,600,000 ریال ١۴/بهمن/١۴٠١

ترموستات

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 ترموستات برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
2,600,000 ریال ٢٢/آذر/١۴٠١

تسمه خودرو

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 تسمه تایم جک J5
7,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
2 تسمه تایم جک J5 اصلی
15,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
3 تسمه دینام برلیانس مدل H220 H230 H320 H330 (سری 300 و 200)
1,650,000 ریال ٠۶/دی/١۴٠٠
4 تسمه سفت کن دینام چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
5 کیت تسمه تایم اصلی جک S5
59,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١

تیبا

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,400,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
2 چراغ ترمز سوم تیبا 2
1,400,000 ریال ٠۴/اسفند/١۴٠١
3 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح کادنزا
14,000,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
4 چراغ جلو اسپرت تیبا طرح نیوکادنزا
14,000,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت چپ تیبا
4,000,000 ریال ٠۵/بهمن/١۴٠١
6 چراغ جلو سمت راست تیبا
4,000,000 ریال ٠۵/بهمن/١۴٠١
7 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح کادنزا
16,150,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
8 چراغ خطر اسپرت تیبا 2 طرح 207
16,500,000 ریال ١١/اسفند/١۴٠١
9 چراغ خطر سمت چپ تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,700,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
10 چراغ خطر سمت راست تیبا 2 فابریک جمع ساز
2,700,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
11 لنت ترمز جلو تیبا، ریو، ساینا و کوییک برند کارلاین
2,560,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١

تیغه برف پاک کن

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 بازویی برف پاک کن جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢۶/بهمن/١۴٠١
2 بازویی برف پاک کن جلو چپ برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
٢۶/بهمن/١۴٠١
3 بازویی برف پاک کن جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢۶/بهمن/١۴٠١
4 بازویی برف پاک کن جلو راست برلیانس H320 , H330 و کراس (سری 300)
٢۶/بهمن/١۴٠١
5 بازویی برف پاک کن عقب برلیانس H220
٢٧/بهمن/١۴٠١
6 بازویی برف پاک کن عقب برلیانس H320 و کراس
4,100,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
7 بازویی و تیغه برف پاک کن عقب چانگان CS35
٠٢/فروردین/١۴٠١
8 تیغه برف پاک کن جلو برلیانسh220 , h230 (سری 200)
1,990,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
9 تیغه برف پاک کن جلو برلیانسh320 , h330 و کراس (سری 300)
1,990,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
10 تیغه برف پاک کن عقب برلیانس H220
1,990,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
11 تیغه برف پاک کن عقب برلیانس H320 و کراس
1,990,000 ریال ٢۴/بهمن/١۴٠١
12 تیغه برف پاک کن عقب پژو 207
٠٢/فروردین/١۴٠١
13 قیچی برف پاک کن برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢۵/بهمن/١۴٠١
14 قیچی برف پاک کن برلیانس H320 , H330 (سری 300)
18,000,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
15 موتور برف پاک کن جلو دانگ فنگ H30 کراس
11,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

تیونینگ و تقویت موتور

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 سنسور فشار و دمای ورودی (مپ سنسور) برلیانس سری 200 و 300
6,500,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١

جک

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 آفتابگیر جک J5
٠٣/فروردین/١۴٠١
2 آینه بغل جک J5
14,900,000 ریال ٢۵/بهمن/١۴٠١
3 آینه بغل جک S5
26,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
4 ECU موتور جک S5 اتومات
85,000,000 ریال ٠۴/بهمن/١۴٠١
5 تسمه تایم جک J5
7,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
6 تسمه تایم جک J5 اصلی
15,000,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
7 توپی سرکمک جک J5
5,300,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
8 جلو پنجره جک S3
26,900,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
9 جلو پنجره جک S5
10,700,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
10 چراغ جلو سمت چپ جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
11 چراغ جلو سمت چپ جک J5
24,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
12 چراغ جلو سمت چپ جک S5
29,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
13 چراغ جلو سمت راست جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
14 چراغ جلو سمت راست جک J5
24,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
15 چراغ جلو سمت راست جک S5
29,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
16 چراغ خطر بدنه (گلگیر) جک J4
٢٣/مهر/١۴٠١
17 چراغ خطر سمت چپ بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
18 چراغ خطر سمت چپ روی گلگیر جک S3
14,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
19 چراغ خطر سمت راست بدنه (روی گلگیر) جک J4
٠٢/فروردین/١۴٠١
20 چراغ خطر سمت راست روی گلگیر جک S3
14,900,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
21 چراغ مه شکن جک S5
3,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
22 چراغ مه شکن جلو جک S3
7,800,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
23 چراغ مه شکن عقب جک S5
7,500,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
24 خنک کن گیربکس جک S5
45,500,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
25 درب صندوق عقب جک J5
49,500,000 ریال ٠٨/فروردین/١۴٠١
26 درب صندوق عقب جک S5
65,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
27 درب موتور جک J3
٠٢/فروردین/١۴٠١
28 درب موتور جک J5
60,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
29 درب موتور جک S5
59,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
30 دسته موتور راست جک S5
17,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
31 دیلایت راهنمادار جک S5
7,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
32 رام زیر موتور جک S3
66,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
33 رینگ چرخ جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
34 سپر جلو جک S5
12,000,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
35 سینی فن جک S5
34,500,000 ریال ٠٢/شهریور/١۴٠١
36 شبکه سپر جلو جک S5
18,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
37 طبق جلو جک S3
15,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
38 فیلتر روغن جک S5
1,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
39 فیلتر هوا جک S5
900,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
40 کمپرسور کولر جک J5
64,000,000 ریال ٢۵/خرداد/١۴٠١
41 کمک فنر جلو جک J5
13,500,000 ریال ٢٣/آذر/١۴٠١
42 کیت تسمه تایم اصلی جک S5
59,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
43 لنت ترمز شرکتی اصلی
٠٢/فروردین/١۴٠١
44 منبع شیشه شور جک S5
9,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
45 وایر شمع اصلی جک J5
٢٢/مهر/١۴٠١

جلو پنجره و قاب پلاک

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 جلو پنجره H30 کراس ،اچ‌ سی‌ کراس (وارداتی)
20,500,000 ریال ١۴/دی/١۴٠١
2 جلو پنجره آریو (زوتی Z300)
5,300,000 ریال ٢٧/آذر/١۴٠٠
3 جلو پنجره ام وی ام 315 نیو
7,300,000 ریال ١٢/دی/١۴٠١
4 جلو پنجره ام وی ام 530
9,900,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
5 جلو پنجره ام وی ام X33S
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١
6 جلو پنجره ایرانی اچ‌ سی کراس ،h30 کراس (ساخت ایران)
15,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
7 جلو پنجره بایک سابرینا
25,000,000 ریال ٢٨/آذر/١۴٠١
8 جلو پنجره برلیانس h230 , h220 (سری200)
9,500,000 ریال ١٢/بهمن/١۴٠١
9 جلو پنجره برلیانس H230 (سپر قدیم)
١٢/بهمن/١۴٠١
10 جلو پنجره برلیانس h330 , h320 (سری 300)
4,350,000 ریال ٠١/اسفند/١۴٠١
11 جلو پنجره برلیانس کراس
١٢/بهمن/١۴٠١
12 جلو پنجره بسترن B30
33,500,000 ریال ٠۵/آذر/١۴٠١
13 جلو پنجره بسترن B50F
19,800,000 ریال ٣٠/آبان/١۴٠١
14 جلو پنجره پژو پارس فابریک (رنگی)
2,200,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١
15 جلو پنجره جک J5
8,200,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
16 جلو پنجره جک S3
26,900,000 ریال ٣٠/بهمن/١۴٠١
17 جلو پنجره جک S5
10,700,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
18 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
6,400,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
19 جلو پنجره چانگان CS35
6,900,000 ریال ٢۴/آذر/١۴٠١
20 جلو پنجره لیفان 620
9,600,000 ریال ٢۴/مهر/١۴٠١
21 جلو پنجره هایما 2000cc S7
15,400,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
22 جلو پنجره هایما S5
29,500,000 ریال ٢٩/آبان/١۴٠١
23 جلوپنجره ام وی ام اصلی X22
29,500,000 ریال ٢٧/بهمن/١۴٠١

جلوبندی و تعلیق

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 براکت دسته موتور گیربکس برلیانس مدل H220 , H230 (سری 200)
٢٩/دی/١۴٠١
2 بوش طبق بزرگ برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
3 بوش طبق بزرگ برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
800,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
4 بوش طبق کوچک برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
750,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
5 بوش طبق کوچک برلیانس H320 H330 (سری 300)
450,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
6 بوش طبق کوچک و بزرگ هایما S7
2,300,000 ریال ٠٣/آبان/١۴٠٠
7 پایه (براكت) دسته موتور گیربکس برلیانس مدل H320 , H330 (سری 300)
٠٢/بهمن/١۴٠١
8 پلوس چپ برلیانس دنده اتوماتیک H220 , H230 (سری 200)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
9 پلوس چپ برلیانس دنده اتوماتیک H320 , H330 (سری 300)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
10 پلوس چپ برلیانس دنده دستی H220 , H230 (سری 200)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
11 پلوس چپ برلیانس دنده دستی H320 , H330 (سری 300)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
12 پلوس راست برلیانس دنده اتوماتیک H220 , H230 (سری 200)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
13 پلوس راست برلیانس دنده اتوماتیک H320 , H330 (سری 300)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
14 پلوس راست برلیانس دنده دستی H220 , H230 (سری 200)
30,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
15 پلوس راست برلیانس دنده دستی H320 , H330 (سری 300)
26,000,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
16 توپی چرخ جلو ام وی ام X33
٠٣/فروردین/١۴٠١
17 توپی چرخ عقب برلیانس H320 , H330 (سری 300)
8,600,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠١
18 توپی سر کمک برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,500,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
19 توپی سر کمک برلیانس H320 , H330 (سری 300)
1,700,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
20 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
21 جعبه فرمان آریو (زوتی Z300)
٠٢/فروردین/١۴٠١
22 جعبه فرمان ام وی ام 315
٠٢/فروردین/١۴٠١
23 جعبه فرمان چانگان CS35
36,000,000 ریال ٢٨/آذر/١۴٠١
24 دسته موتور بالا راست آریو (زوتی Z300)
8,000,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
25 دسته موتور بالا راست برلیانس H330 H320 (سری 300)
7,800,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
26 دسته موتور جلو لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
27 دسته موتور چپ اصلی(گیربکس) برلیانس h230 , h220 (سری200)
20,000,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
28 دسته موتور چپ (پامرغی) چانگان CS35
8,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
29 دسته موتور چپ (گیربکس) برلیانس H330,H320 (سری ۳۰۰)
7,800,000 ریال ٠١/بهمن/١۴٠١
30 دسته موتور چپ جیلی امگرند 7
7,500,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
31 دسته موتور چپ لیفان X60
٠٢/فروردین/١۴٠١
32 دسته موتور دو سرپیچ اصلی دانگ فنگ H30 کراس
5,500,000 ریال ١١/مرداد/١۴٠١
33 دسته موتور راست (بالا) برلیانس h230 , h220 (سری200)
25,500,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
34 دسته موتور راست ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
35 دسته موتور راست جک J5
٠٢/فروردین/١۴٠١
36 دسته موتور راست جک S5
17,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
37 دسته موتور راست جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
38 دسته موتور شاتونی برلیانس مدل H320 , H330 (سری 300)
4,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
39 دسته موتور شاتونی برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
4,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
40 دسته موتور شاتونی چانگان CS35
8,300,000 ریال ٠٩/آذر/١۴٠١
41 دسته موتور ولکس C30
٠٣/فروردین/١۴٠١
42 رام زیر موتور برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢٢/اسفند/١۴٠١
43 رام زیر موتور برلیانس H320 , H330 (سری 300)
34,000,000 ریال ٢٢/اسفند/١۴٠١
44 رام زیر موتور جک S3
66,000,000 ریال ٠٢/فروردین/١۴٠١
45 سر پلوس برلیانس H220 , H230 (سری 200)
8,500,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
46 سر پلوس برلیانس(29 خار) H320 , H330 (سری 300)
8,700,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
47 سگدست راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
11,500,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
48 سگدست چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
12,800,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
49 سگدست چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
11,500,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
50 سگدست راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
12,800,000 ریال ٢٩/دی/١۴٠١
51 سلکتور تعویض دنده دانگ فنگ H30 کراس
23,000,000 ریال ١٩/آبان/١۴٠٠
52 سیبک طبق جلو چپ برلیانس H220 H230 (سری 200)
1,900,000 ریال ٢٣/دی/١۴٠١
53 سیبک طبق جلو چپ برلیانس H320 H330 (سری 300)
2,000,000 ریال ٢٣/دی/١۴٠١
54 سیبک طبق جلو راست برلیانس H220 H230 (سری 200)
1,900,000 ریال ٢٣/دی/١۴٠١
55 سیبک طبق جلو راست برلیانس H320 H330 (سری 300)
2,000,000 ریال ٢٣/دی/١۴٠١
56 سیبک طبق جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
57 سیبک فرمان جک J5
1,400,000 ریال ٠۵/آبان/١۴٠٠
58 سیبک فرمان چپ برلیانس H320 H330 (سری 300)
1,600,000 ریال ٢٣/دی/١۴٠١
59 سیبک فرمان چپ برلیانس H220 , H230 (سری200)
1,900,000 ریال ٢٩/اسفند/١۴٠١
60 سیبک فرمان راست برلیانس H320 H330 (سری 300)
1,600,000 ریال ٢٣/دی/١۴٠١
61 سیبک فرمان راست برلیانس h220 h230(سری200)
1,900,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
62 طبق اصلی هایما S7
٠٣/فروردین/١۴٠١
63 طبق ام وی ام 315
4,300,000 ریال ١٩/شهریور/١۴٠١
64 طبق جک S5
15,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
65 طبق جلو ام جی MG 550
٠٣/فروردین/١۴٠١
66 طبق جلو جک S3
15,500,000 ریال ٢١/آذر/١۴٠١
67 طبق جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
8,490,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
68 طبق جلو چپ برلیانس H330 , H320(سری 300)
7,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
69 طبق جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
8,490,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
70 طبق جلو راست برلیانس H330 , H320(سری 300)
7,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
71 طبق جلو سمت بالا بسترن B50F
٠٣/فروردین/١۴٠١
72 طبق چانگان ایدو
٠٢/فروردین/١۴٠١
73 طبق چپ و راست آریو (زوتی Z300)
9,200,000 ریال ٠٢/آبان/١۴٠٠
74 طبق سابرینا
٠٢/فروردین/١۴٠١
75 فنر لول جلو برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
6,500,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
76 فنر لول جلو برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
6,000,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
77 فنر لول عقب برلیانس مدل H220 H230 (سری 200)
7,000,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
78 فنر لول عقب برلیانس مدل H320 H330 (سری 300)
6,000,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
79 قرقری فرمان برلیانس H320 H330 (سری 300)
1,600,000 ریال ٢٠/دی/١۴٠١
80 کالیپر چرخ جلو چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢۴/اسفند/١۴٠١
81 کالیپر چرخ جلو چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
12,000,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠١
82 کالیپر چرخ جلو راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢۴/اسفند/١۴٠١
83 کالیپر چرخ جلو راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
12,000,000 ریال ٢٣/اسفند/١۴٠١
84 کالیپر چرخ عقب چپ برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢٣/اسفند/١۴٠١
85 کالیپر چرخ عقب چپ برلیانس H320 , H330 (سری 300)
12,500,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
86 کالیپر چرخ عقب راست برلیانس H220 , H230 (سری 200)
٢٣/اسفند/١۴٠١
87 کالیپر چرخ عقب راست برلیانس H320 , H330 (سری 300)
12,500,000 ریال ٢١/اسفند/١۴٠١
88 کمک فنر جلو چپ برلیانس H220 H230 (سری 200)
11,500,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
89 کمک فنر جلو چپ برلیانس H320 H330 (سری 300)
11,500,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
90 کمک فنر جلو راست برلیانس H220 H230 (سری 200)
11,500,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
91 کمک فنر جلو راست برلیانس H320 H330 (سری 300)
11,500,000 ریال ٢۵/دی/١۴٠١
92 کمک فنر عقب اصلی برلیانس H320 , H330 (سری 300)
11,500,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
93 کمک فنر عقب اصلی برلیانس H220 , H230 (سری 200)
12,000,000 ریال ٢۶/دی/١۴٠١
94 گردگیر پلوس برلیانس H220 H230 (سری 200)
850,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
95 گردگیر پلوس برلیانس H320 H330 (سری 300)
850,000 ریال ٠٢/بهمن/١۴٠١
96 گردگیر و ضربه گیر کمک فنر عقب برلیانس H220 , H230 (سری 200)
2,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
97 گردگیر و ضربه گیر کمک فنر عقب برلیانس H320 , H330 (سری 300)
2,500,000 ریال ٢٨/دی/١۴٠١
98 مجموعه جعبه فرمان برلیانس H220 , H230 (سری 200)
46,000,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠١
99 مجموعه جعبه فرمان برلیانس H320 , H330 (سری 300)
54,500,000 ریال ٠٣/اسفند/١۴٠١
100 میل موجگیر برلیانس h220 h230(سری 200)
1,850,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
101 میل موجگیر برلیانس H320 H330 (سری 300)
1,300,000 ریال ٢۴/دی/١۴٠١
102 میل موجگیر هایما S7
2,500,000 ریال ٠٣/فروردین/١۴٠١

جیلی

ردیف توصیف قیمت قیمت فروش ویژه به روز رسانی
1 توپی سر کمک جیلی امگرند 7
٢٣/مهر/١۴٠١
2 توپی سرکمک جیلی امگرند 7
٠٣/فروردین/١۴٠١
3 جلو پنجره جیلی امگرند EC7
6,400,000 ریال ١۵/فروردین/١۴٠١
4 چراغ جلو سمت چپ جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
5 چراغ جلو سمت راست جیلی امگرند 7
28,500,000 ریال ١٢/مرداد/١۴٠١
6 چراغ خطر سمت چپ جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
7 چراغ خطر سمت راست جیلی امگرند 7
10,500,000 ریال ٢٨/تیر/١۴٠١
8 دسته موتور جیلی امگرند X7 (شاسی)
١١/دی/١۴٠١
9